Пловдив древен и вечен

 

Иван Аргиров - политология четвърти курс (2007-2008), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

    Пловдив е град с над 8 000-годишна история. Връстник е на Троя и Спарта. Пловдив е вторият по големина град в България, голям и стратегически важен промишлен, търговски, научен, културен и комуникационен център. Градът под тепетата е домакин на ежегодните пролетни и есенни международни панаири и на редица специализирани международни изложби.

   Но днес повече от всякога Пловдив се нуждае от промяна с цел подобряване и гарантиране публичност и прозрачност в работата на общинската администрация, високи темпове на икономически растеж, подобрено качество на живот на гражданите, опазване на културно-историческото наследство.

   През последните години икономическото развитие на Пловдив е силно занижено. По индекс на икономическо развитие Панаирното градче е на 12-то място. По доход на домакинство градът е изпреварен не само от Варна и Бургас, но и от Стара Загора, Русе и Хасково. Икономическото състояние и благосъстоянието като цяло се влошава спрямо другите големи градове на страната.

   Ето защо сред основните приоритети трябва да бъде връщане на водещото място на Пловдив като икономически център в Южна България. Нужно е подобрение на икономическия микроклимат, което от своя страна ще помогне за привличането на чуждестранните инвеститори. Инвеститорите трябва да намират в лицето на общинската администрация партньор, а не арогантен и бюрократичен наставник. Вливането на свежи капитали в местната икономика от своя страна ще доведе до по-високи доходи, заплати и повишаване стандарта на живот на гражданите на Пловдив. Също така увеличаването темповете на икономическото развитие ще се постигне и чрез подпомагане развитието на малкия и среден бизнес, който ще бъде гарант срещу монополизирането на пазара от страна на няколко човека  т. нар. местни олигарси. От жизнено значение ще представлява създаването на информационен център, където специални консултанти ще дават безплатни съвети по усвояването на структурните фондове на ЕС.

    Както вече беше споменато, за да има бързо икономическо развитие е необходима прозрачност и бързина на административното обслужване. С оглед оптимизация на този сектор е нужно създаване и разпространение на информационните и комуникационни технологии в администрацията на община Пловдив. Гражданите трябва да получават информация директно, а не чрез чиновника. Прекият достъп до общинска информация е антикорупционна практика и този пряк достъп има същата роля за местната демокрация, каквато роля имат и медиите за обществото. Развитието на комуникационните технологии в общината ще допренесе за въвеждане на електронен подпис; сесиите на Общинския съвет ще могат да се наблюдават online, което от своя страна ще бъде предпоставка за по-голяма прозрачност.

   Двигателят на бързия икономически просперитет на Пловдив е пътната и техническа инфрастуктура на града. В 21-ви век и като членове на ЕС е недопустимо да има дупки по пътната настилка. Именно за това трябва да се направи цялостно преасфалтиране на всички булеварди и по-малки улици. Но преди да се извърши преасфалтирането е нужно да се подмени водопроводната мрежа, понеже голяма част от нея е на повече от 100 години. Също така трябва да се завърши изцяло газификацията на града, като по този начин ще се създаде добра конкурентна среда и ще се намали консумацията на електроенергия. Като най-големият печеливш съответно ще бъде крайният потребител. С оглед многократно увеличилия се автотранспортен поток някои булеварди е нужно да бъдат разширени, а също трябва да се построят подземни и надземни паркинги. Именно чрез тези действия ще се избегне обичайната гледка: хора, извършващи сложни лабиринтообразни маневри по пешеходните алеи с цел заобикаляне на спрелите автомобили. Градският транспорт е нужно да се превърне в приоритет, а общината трябва да е акционер и собственик на част от транспорта. По този начин ще се гарантира социалният аспект в управлението на града и ще се запази принципът на солидарността и субсидиарността.

   Основният ресурс на икономическо благоденствие на всяко едно общество се състои от хората. Създаването на професионални кадри ще се превърне в основна задача за общината. Ето защо трябва да се работи в тясно сътрудничество с университетите в града, като се създават условия за платени стажове и квалификации на студенти.

   Пловдив е нужно да възвърне своето водещо място като културен и духовен център не само на България, но и на Европа. Пловдив трябва да затвърди позицията си на важен туристически град. Именно в тази връзка парньорството между община и неправителствения сектор е важен елемент. Общината да се превърне в гарант при навлизане на частни инвистиции в културата. Нужно е популяризиране сред пловдивската общественост на културни творби чрез присъствието им в електронните и други медии. Като основна цел ще е реставрацията на къщи и обекти в Стария Пловдив и създаване на традиционни занаятчийски работилници. Общината е важно да инициира подрепа за автентичната култура на малцинствените общности и създаване на Мултиетнически културен център. Задължително трябва да се предвидят и данъчни облекчения при спонсорство и инвестиции.

    Но за да се превърне Пловдив в културно-естетически и по-привлекателен град, общината трябва да се справи с нерегламентираните сметища, които се наблюдават на входно-изходните артерии на града. За целта е нужно да се предвидят строги санкции за недобронамерените граждани, които вредят на флората и фауната.

   Общината е необходимо да създаде условия за развитие на спорта сред подрастващото поколение. Спортът калява духа и учи на добродетели. Нужно е създаването на нови спортни площадки и изграждане на модерни стадиони и бази, осъществено с частно партньорство и чрез отдаване на концесии.

   Пловдив заслужава да бъде по-богат, по-красив и уютен град. 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.