Животът в „Столипиново

Пловдив, разположен на р. Марица, е вторият по големина град на България. Уникалното му местоположение на този древен кръстопът е допринесло за силното културно и политическо влияние от страна на източните и западните цивилизации върху него, но въпреки това той запазва изключителната си културна идентичност. По-стар и от най-старите градове на света като Рим, Атина, Картаген или Константинопол, почти съвременник на древна Троя, Пловдив е град, построен върху останките на много предишни градове, и култура, развила се от наследството на много предходни култури.

Столипиново е част от най-големия цигански квартал в Пловдив, "Изгрев", прилежаща територия на район „Източен”. Там е концентрирана по-голямата част от ромите. Това е една доста голяма част от населението на Пловдив, увеличаваща се през зимата от приходящи роми от други градове и села. Проблемите в национален мащаб, които характеризират малцинствата и в най-голяма степен ромското население, важат в пълна сила за гр. Пловдив като втори по големина град с население 338 224 жители според последното преброяване на населението. Според резултатите от преброяването на населението общият брой на ромското население е 5194, главно живеещи в Столипиново. По данни на Териториално статистическо бюро Пловдив от 5194 самоопределили се като роми в гр. Пловдив, 128 са с придобита група инвалидност. Показателно е разпределението по възрастови групи, като при ромите най-голям е броят на лицата в границите от 10 до 14 и от 15 до 19 години.

Хората от малцинствата живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша инфраструктура, наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, висока безработица като в Столипиново тя надхвърля неколкократно средното ниво за града. Високият процент на безработица сред малцинствата, лошите жилищни условия в малцинствените квартали, високият процент на неграмотност, високата зависимост от социално подпомагане, бедността, лошото здравеопазване са фактори, които неминуемо влияят върху повишаване маргинализирането и в крайна сметка до сегрегирането на тази общност от хора. Това се дължи на дългото натрупване на различни фактори, които в крайна сметка са довели до влошаване на условията им на живот и социална неравнопоставеност.

Фактор за капсулиране на малцинствените общности е неграмотността и слабото владеене на български език, породена от ранното отпадане от училище, липсата на завършено начално или основно образование. За учебната 2005/2006 г. общо в града са отпаднали 308 деца, като 158 от тях са отпаднали от училищата в кварталите със смесено население. Най-голям е броят на отпадналите деца е в ОУ “Пенчо Славейков” – 109 деца, като от тях 70 са поради слаб успех, 38 поради семейни причини и 1 заминало в чужбина.

По данни на Регионална служба по заетостта – Пловдив за първото тримесечие на 2004 г. в гр. Пловдив са регистрирани 12685 безработни, при икономически активно население 164219 души, от които регистрираните безработни във филиал “Столипиново” на Дирекция “Бюро по труда Тракия” са 5009 безработни при икономически активно население на р-н “Източен” – 25 778 души, което означава, че всеки втори безработен в гр. Пловдив живее на територията на р-н “Източен”. Нивото на безработица за района за м. март достига 19,4%. Нека припомним, че Столипиново е на територията на район „Източен”.

Столипиново няма и добра инфраструктура. Част от това се дължи на градската управа. Останалата отговорност се поема от житилите на Столипиново. Те нямат култура на стопанисване на градската собственост и отношение към нея. Що се отнася до приноса на управата, тя има започнати действия по инфраструктурирането на квартала. В общината ще се проведе първата работна среща, свързана с подготовката на най-мащабния до момента в Пловдив проект за външно финансиране по структурните фондове на ЕС „Европейска визия за Столипиново”. Проектът съдържа абсолютно всички компоненти, включени в оперативните програми на структурните фондове, и сегментите му са свързани с цялостната им реализация. В работната група, ръководена от зам.-кмета Константин Писков, са включени технически лица и експерти от Община Пловдив, Областна администрация, МОСВ, МРРБ, ЕВН-България, ВиК, държавни и общински дружества, неправителствен сектор. Извън ангажиментите си по проекта, собственикът на "Електроразпределение" в Пловдив, австрийската компания И Ви Ен, е обещала на срещата да инвестира за подобряване на електрическата мрежа в "Столипиново" 3 милиона лева до края на годината и в същия срок да въведе дистанционно отчитане на електромерите, като изнесените табла ще се намират на височина метър и седемдесет и ще се охраняват със СОТ.

Ето и част от живота на жителите на квартал „Столипиново” в снимки -

 

 

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright ©1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.