ћартин ÷ветковски - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "  

 

 

 

 

 

 ќ—ќ¬ќ

 

 

Ќа 17 февруари на извънредно заседание парламентът на  осово гласува историческата деклараци€, об€в€ваща южната сръбска област, населена предимно с албанци, за суверенна и демократична страна. — този акт се роди нова държава на Ѕалканите и най-младата държава в света само на 50 километра от границата на Ѕългари€.

 

 

 осово е призната от 40 държави от които 19 са страни-членки на ≈—.

 

јвстрали€
јвстри€
јлбани€
јфганистан
Ѕелги€
Ѕуркина ‘асо
Ѕългари€
¬еликобритани€
√ермани€
ƒани€
 

≈стони€
»рланди€
»сланди€
»тали€
 анада
 оста –ика
Ћатви€
Ћитва
Ћихтенщайн
Ћюксембург
 

ћаршалови острови
ћонако
Ќауру
Ќорвеги€
ѕеру
ѕолша
—ан ћарино
—енегал
—ловени€
—јў
 

“урци€
”нгари€
‘инланди€
‘ранци€
’оланди€
’ървати€
Ўвейцари€
Ўвеци€
ёжна  оре€
япони€

 

ƒържавите, които категорично се об€виха против признаването на  осово, начело със —ърби€ са:

 

јзербайджан
јлжирјлжир
јржентина
Ѕеларус
Ѕоливи€
Ѕосна и ’ерцеговина
¬енецуела
 

¬иетнам
√рузи€
»спани€
 азахстан
 ипър
 иргизстан
 уба
 

Ћаос
Ћиби€Ћиби€
ћолдова
–умъни€
–уси€
—ловаки€
—ърби€
 

“аджикистан
”крайна

 

—ръбски€т президент Ѕорис “адич предупреди, че независимостта на  осово ще разгори отново стари конфликти на Ѕалканите. “ой беше поканен да говори на официалната вечер€ преди откриването на  онференци€та по сигурността в ћюнхен, където sръбски€т президент призова за възобнов€ване на преговорите, което да има за цел отстран€ване на всички различи€. “адич потвърди, че би се съгласил с об€в€ването на независимостта, само ако —ъветът за сигурност на ќќЌ го подкрепи. ƒумите му въпреки всичко означават, че —ърби€ не е склонна да преговар€ за признаването на независимостта на  осово, тъй като в —ъвета на ќќЌ са –уси€ и  итай, които се об€виха твърдо против независимостта на  осово.

 

ќгън в маслото хвърли и коалиционни€ партньор на “адич - ¬ойслав  ощуница, който бойкотира сключването на споразумение с ≈—, като се аргументира, че единствената цел на горепосоченото споразумение е да умилостиви сърбите при очертаващата се загуба на  осово.

 

—лед об€в€ването на независимостта на  осово, —ърби€ се раздели и с енергийни€ потенциал на стойност н€колко милиарда евро. ¬  осово има залежи от лигнитни въглища, достатъчни за изграждане на н€колко топлоелектроцентрали, чи€то мощност би могла да бъде от 5 000 мегавата до 10 000 мегавата. “ова, преизчислено в киловати електроенерги€, по цена от 6 евроцента, струва между 1,5 млрд. и 3 млрд. евро. ќт косовските въглища обаче ще се възползват чужди компании и най-вече американски, защото те са в тесни€ кръг за търга за изграждане на нова топлоцентрала, об€вен от ёЌћ» .

 

—ърби€ заплаши да преустанови дипломатическите си отношени€ с вс€ка държава, ко€то признае  осово. јко спази обещанието си този акт ще даде отрицателно въздействие върху българската икономика по следните причини:

- спадане на износа на стоки към —ърби€, ко€то е страна с население от 8 милиона души със сравнително висока покупателна способност.

- намал€ване на бро€ на сръбските туристи по българското „ерноморие, което е предпочитаната от т€х дестинаци€

        

- затрудн€ване на инвестициите на българските фирми в —ърби€. ќчакват се проблеми със сръбската бюрокраци€.

          

- досега българските товарни автомобили използваха транзитните пътища минаващи през —ърби€. ѕри това положение българските транспортни фирми тр€бва да мисл€т за нови маршрути през –умъни€. ќсвен това, български компании дори се бо€т, че —ърби€ може напълно да затвори границите за техните автомобили, а сръбските митничари и граничната полици€ -  да им създават много повече проблеми при преминаването на сръбско-българската граница.

Ќо все пак най-важни€т въпрос е как Ѕългари€ ще успее да защити гораните, които представл€ват около 3% от населението на  осово.

ќт скоро в »нтернет е пусната петици€ в защита на българите в  осово и за Дкултурна и административна автономи€Ф за защитата на българите в  осово.

 

јпелът е на  ултурно-просветно дружество УќгнищеФ,  ултурно-просветно дружество У–одолюбецФ, ’елзинкски комитет на българите в —ърби€ и е отправен до парламента, президента, ¬ъншно ћинистерство, ¬ътрешно министерство, ћќЌ, ћинистерството на труда и социалните грижи, политическите партии, сдружени€, граждани, медии и др.
Д¬  осово живе€т етнически българи, пазещи от векове идентичност, традиции, език и обичаи. ¬ управл€ваната от ќќЌ провинци€ вече са регистрирани две неправителствени организации на българите в √ора и ∆упа. Ќашите сънародници живе€т в услови€ на непрекъснати провокации. ƒо момента в областта √ора,  осово, има 52 бомбени нападени€, но нито един извършител не е разкрит. “енденци€та е в най-скоро време под егидата на международната общност да се създаде независимо  осово. Ѕългарите в  осово отча€но търс€т помощ от институциите на Ѕългари€ за защита на техните човешки права. Ѕългарската държава тр€бва активно и на висок глас да защити правата на българите в  осовоФ, се казва в писмото.
 

¬ него се насто€ва още Ќародното събрание да приеме деклараци€ за защита правата на българите в  осово, в ко€то да се насто€ва за културна и административна автономи€, гарантирана в конституци€та на  осово; Ѕългарските институции да приемат и осъществ€т план с конкретни мерки за защита на българите в  осово, който да се изготви прозрачно и с помощта на неправителствени организации; в ƒрагаш,  осово, да се открие център за културно и икономическо сътрудничество с Ѕългари€.»ска се още улесн€ване на процедурата за получаване на българско гражданство за българите от  осово и провеждане на ц€лостна политика за т€хната стопанска и културна интеграци€ в Ѕългари€: осигур€ване на работни визи при облекчени услови€, както и на Узелени картиФ, гарантиращи достъп до пазара на труда.

 

Ѕългарите, насел€ващи западните покрайнини на —ърби€, както и местностите √ора и ∆уба в  осово, искат българските институции спешно да приемат и осъществ€т план за т€хната защита и гарантиране на правата им. ѕо официални данни българите в √ора и ∆упа са 15 000. “ова за€ви «денка “одорова, председател на ’елзинкски€ комитет на българите в —ърби€, на пресконференци€ в —офи€. “€ допълни, че горанците имат българско самосъзнание и искат чрез свои избраници да участват в управлението на  осово. —ред искани€та, които постав€т те пред българските институции, е изграждането на културно-информационен център в ƒрагаш. “ака българите там ще имат възможност да повишат нивото си на владеене на български език и да кандидатстват в български вузове или за работа у нас. ƒругите искани€ са за опрост€ване на процедурите за т€х за вземане на българско гражданство, работни визи и за вземане на зелени карти. «денка “одорова за€ви още, че неправителствени органи

 

Ѕезработицата в  осово е достигнала стр€скащите размери от 44%. ќколо 47% от населението живее в бедност, а 13%  в крайна бедност. ƒори да се вземе предвид неофициалната заетост, обстановката не изглежда добра. ¬с€ка година на пазара на труда излизат не по-малко от 30 000 души в работоспособна възраст, но малцина имат избор. „овек тр€бва само да излезе на улиците в ѕрищина, за да види реални€ ефект от безработицата сред младите хора, сред които обезпоко€ващата перспектива са социалните безредици.

 

¬ъпреки богатство от минерални ресурси, особено в рудодобивни€ комплекс "“репча", поне засега липсват чуждестранните инвестиции.  осово получи н€кои положителни оценки от проучването, спонсорирано от јјћ–, според което в  осово бизнес климатът е сред най-при€телските в »зточна ≈вропа. ¬ъпреки това чуждестранните преки инвестиции са изключителни ниски, поради нестабилната съдебна система, корупци€та, по-високите надници за по-ниско квалифицирана и образована работна ръка отколкото в останалата част на региона и разрушена инфраструктура.

 

— оглед на очертаващите се стотици милиони загуби при една евентуална изолационна политика на —ърби€ към страните признали независимостта на  осово ( в това число и Ѕългари€ ), може би тр€бва българското правителство да се замисли относно инвестиции в инфраструктурата на  осово и особено в производствена инфраструктура: пътища, канали, водохранилища, пристанища, мостове, летища, складове, транспортни съоръжени€ и др.

ѕогледнати под друг ъгъл събити€та в  осово не са неочаквани и може би са просто продължение на плана на —јў за световно надмощие. «а никого не е тайна, че това е гол€мата цел на тази държава. „асове след като —јў об€виха признаването на  осово редица европейски държави Ц напълно съзнаващи, че признаването на  осово ще дестабилизира района, ще създаде сепаратистки движени€ и групировки, последваха послушно —јў. »менно американските емисари не спр€ха да насърчават косовските лидери към неотстъпчивост по време на дългите преговори със —ърби€ и с посредничеството на “ройката (≈—, –уси€, ќќЌ). ¬ъпреки твърдени€та на другите участници в тези преговори, че те не са безплодни и могат рано или късно да доведат до компромис, диалогът беше прекъснат под натиска на —јў.  олкото по-дестабилизирана е ≈вропа и колкото по-малко вли€ние има ≈—, толкова е по-силна —јў.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright ©1997-2007 OMDA Ltd All rights reserved.