Георги Демирев - политология трети курс (2006-2007),  Пловдивски университет " Паисий Хилендарски "

 

Идеалният тип личност при     капитализма в България

 

 

 

Капитализмът се заражда благодарение на Великите географски открития. Започва колонизиране на новооткритите земи. Осъществява се интензивно колониално проникване. Възникват международни търговски компании, чрез които се слага началото на монополизирането на търговията.

Днес под капитализъм разбираме социална система, базирана на частната собственност и равните права на индивида. Икономическа система основана на частна собственост върху средствата за производство, инвестициите се определят от частни, а не от държавни решения, а цените, производството и разпределението на стоки се формират в условия на свободна конкуренция на пазара. Капиталистическата икономика се появява в Западна Европа през шестнадесети век вследствие на развиването на новите търговски пътища между Новия и Стария свят.

Изхождайки от общото разбиране за капитализъм можем да приспособим  това понятие към начина на живот и развитие в България. В най-общи линии капиталистът в България, това може да е човекът от всяко едно ниво в родния бизнес-от най-малкия, начинаещ бизнес до големия предприемач. Най-съществената черта на предприемачеството е неговата насоченост към получаване на печалба.

 За да се развива успешно модерният капиталист  у нас, безспорно трябва да притежава не малко качества и умения.

-вътрешна потребност за създаване на нещо ново и налагането му на пазара

-склонност към поемане на риск - управленчески риск, финансов риск, социален риск

-склонност към упорит труд

-необходимост от самостоятелност и независимост

-интуиция и способност за взимане на бързи и адекватни решения

-бързо стабилизиране след неуспех

-способност за самоанализ и самооценка.

Освен това, практиката в България показва, че предприемачът или капиталистът трябва да има добри правни и счетоводни познания-да познава добре закона и да се възползва от вратичките, които той му предоставя за неговото заобикаляне и по-добрата реализация.

 

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.