СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

   КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

 

Делян Маджаров - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

 

Екологичните проблеми в Стара Загора

 

През 2007 год. Община Стара Загора е работила по базисна Програма за опазване на околната среда, приета с Решение 207/30.09.04 г. на Общински съвет Стара Загора, с период на действие до 2008 г. и две съпътстващи Програми, неразделна част от основната:

          1. Програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района гр. Стара Загора и План за действие 2004-2010 г., приета от Общински съвет Стара Загора, с Решение 207/30.09.04 г.

          2. Програма за управление на отпадъците, с период на действие 2007–2011 г., приета с Решение 790/30.11.06 г.

          Реализираните действия са в съответствие с приоритетите на Националната стратегия по околна среда за периода 2005-2014 г, съобразени са със специфичните проблеми на района и следват целите, заложени в програмите.

Цел 1. Изграждане на канализационна инфраструктура и подобряване на водоснабдяването с питейна вода в населените места.

Ψ                  В изпълнение на специфичната подцел завършване на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните  води на Стара Загора продължават дейностите по изграждане на ГПСОВ – Стара Загора по проект ИСПА мярка “Изграждане ПСОВ в басейна на река Марица”. Проектът се финансира от програма ИСПА на ЕС, Европейската инвестиционна банка и Държавния бюджет и е на обща стойност 13 567 608 €. Първата копка е направена през месец май 2005 год. Проектирането, строителството и експлоатацията до отстраняване на дефектите се изпълняват от германо-турския консорциум “Хайткамп – МАСС”. Консултант на обекта е джойнт-венчър “Далем – Диви – Дейта”. Община Стара Загора и ВиК Стара Загора са крайни бенефициенти по проекта. Представители на Общината участват в месечните срещи за отчитане на напредъка по изпълнение на различните компоненти на проекта. На последната среща през м. март 2008 год. са докладвани изпълнения на 100 % от строителните дейности по пътя на водата, извършени са основните доставки на оборудването, към момента текат дейности по машинната част и подготвителни такива по ел. частта.  Очаква се всички дейности по пътя на водата да бъдат приключени към края на месец май 2008 год. и Държавната приемателна комисия за водната линия да бъде насрочена през месец юни 2008 год. Линията на утайките: оборудването за Метан-танка и Сградата за обезводняване на утайките се очаква да бъде приключена до края на 2008 год. Крайният срок за предаване на обекта след отстраняване на дефектите е 2012 год.

Ψ                  По същия проект “Марица” по програма ИСПА, със спестените средства в размер на 43,5 млн. евро, след провеждане на търговете за супервизия и строителство на ПСОВ, са включени допълнителни компоненти:

            * Изграждане на Главен колектор І в Стара Загора, с което ще се осигури отвеждане на 100 % на отпадъчните води на града до ПСОВ. Договорът за строителство на Главен колектор І е на стойност 4,5 млн. евро и се изпълнява от консорциум “STANILOV-TRACE” България, а строителният надзор на стойност 292 хил. евро е възложен на “Hydea S.r.l.”, Италия. На месечната среща за напредъка през месец февруари е докладвано 50 % изпълнение на строителните дейности. Очаква се обектът да бъде приключен преди м. септември 2008 год.

            * Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни проекти в Стара Загора и Димитровград. Договорът за услуга е подписан със “Sogreah Consultants” през август 2007 год. и е на стойност 1,19 млн. евро. Проектът се очаква да приключи през последната четвърт на 2009 год. Проектът предвижда да се изготвят генерални планове, инвестиционни планове за проекти от първостепенно значение, подробни проекти, тръжни досиета и формуляри за кандидатстване, дългосрочна тарифна политика  и пет годишен план за действие.

Ψ                  Продължават дейностите по изграждане на вътрешната мрежа на канализационната система на кв. “Кольо Ганчев”. Дейността е съфинансирана от ПУДООС.

Ψ                  Със средства от ПУДООС и общинския бюджет се изпълнява инвестиционен проект “Канализация на с. Богомилово”. Проектът е изготвен през 2005 год. и към края на 2007 год. са изпълнени около 30 % от работите.

Ψ                  Водите с добро качество са ценен и ограничен ресурс, от първостепенно значение за здравето на хората, икономическия просперитет и социалното благосъстояние. Населението има нужда от постоянно снабдяване с питейна вода с добро качество, но водата е и много важен ресурс за всички икономически сектори. В изпълнение на специфичната подцел подобряване на водоснабдяването с питейна вода в населените места, през 2007 год. приключиха строителните работи по реализиране на допълнително водоснабдяване на с. Малка Верея от водоизточник Лясково. Предстои назначаване на приемателна комисия.

Ψ                  Провеждани са информационни кампании с целеви групи от населението с цел формирането на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси.

Ψ                  Съществено предизвикателство, свързано със замърсяването на водите, са и въпросите, касаещи третирането на оборския тор от животновъдството. Регионът на Стара Загора е определен като чувствителна зона по отношение на риска от замърсяване на подземните води с нитрати от селскостопанската дейност. В тази връзка на кметовете и кметските наместници са предоставени информационни материали, с които да запознаят селскостопанските производители с правилата за добри земеделски практики с цел опазване на подземните води от замърсяване с нитрати от земеделски източници. В същото направление е насочен и превантивният и санкциониращ контрол върху спазване на общинските наредби по управление на отпадъците и отглеждане на животни на територията на общината.

             Ползи при постигане на целта

Подобряване на канализационната инфраструктура в кварталите на града. Решаване на локални проблеми. Подобряване на условията на живот на гражданите от населените места и техния достъп до обществени услуги.

 

Цел 2. Намаляване на емисиите на вредни вещества и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в района на гр. Стара Загора

В изпълнение на Програма за оценка и управление  качеството на  атмосферния въздух, намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в района на гр. Стара Загора са извършвани следните дейности:

Ψ                  От декември 2004 год. до настоящия момент се осигурява своевременна и коректна информация на населението за качеството на атмосферния въздух в Стара Загора и региона чрез публикуване на данните в реално време на интернет страницата на общината.

Ψ                  Изпълнява се  проект за приложен софтуер за автоматично оповестяване чрез SMS за настъпили превишения на зададени прагове на замърсители на атмосферния въздух, регистрирани от системите за мониторинг.

Ψ                 С активното съдействие на сдружение „Гражданско обединение - Стара Загора” са инициирани различни действия от страна на държавната власт: проведени са работни срещи по проблемите на замърсяване на въздуха в Стара Загора; осигурен е достъп и възможности за контрол от представители на експерти, излъчени от гражданското обединение на дейностите на полигон „Змейово”. 

Ψ        Със съдействието на МОСВ още през 2006 год. беше разработена и се изпълнява и до сега Комплексна програма за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид в области Стара Загора и Хасково за неблагоприятните метеорологични условия през летните месеци. В изпълнение на тази програма за нуждите на емисионния контрол в района на полигона са включени допълнително две автоматични станции, ситуирани в селата Остра могила и Ръжена. Тези станции извършват контрол освен на основните атмосферни замърсители (азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици ПМ10) и на някои специфични такива: фосген (COCl2), хлор (Cl2), хлороводород (НCl), циановодород (HCN) и киселинност (рН) на отмосферните валежи. Данните от двете нови станции постъпват в реално време в общини Стара Загора и Казанлък и се визуализират на интернет страницата на общината.

Ψ                  От 05.07.2006 г. е въведена в действие система за ранно (48 часа предварително) предизвестяване (СРП) на възможностите за замърсяване на атмосферния въздух при наличието на неблагоприятни метеорологични условия. Тази система контролира динамиката на промените в околната среда в комплекса "Марица Изток” и дава възможност да се осъществява от РИОСВ контрол върху преноса на емисии от серен диоксид от комплекса. След отчитане завишаване на пределните стойности на серен диоксид от автоматичните станции за контрол на атмосферния въздух и оценка на база на картите от СРП за евентуална възможност за превишаване на пределно допустимите концентрации по този показател, са издадени заповеди до трите ТЕЦ за редуциране на работещите в момента мощности, с цел предотвратяване на евентуално замърсяване.

Ψ                  От месец юли 2005 год. до настоящия момент на базата на сключени договори с Института за космически изследвания към БАН, се извършва непрекъснат сателитен мониторинг на територията на Община Стара Загора на базата на спътникови и наземни данни. Достъп до данните от космическия мониторинг е осигурен чрез линк от страницата на Общината. Изследването се извършва от ИКИ БАН и се финансира от Общината. По време на пожарите през лятото на тази година към този сайт беше добавен експериментален такъв със спътниково информация, от който могат да се черпят данни за наличните пожари в България и на Балканите с техните координати.

Ψ                  Осъществен е контрол върху дейността на предприятия и инсталации, източници на емисии на територията на Общината.

Ψ                  Изготвена и подадена е информация за включване на Община Стара Загора в международен демонстрационен проект ARMONIA за контрол на околната среда и качеството на атмосферния въздух. Проектът беше разработен с цел да демонстрира възможностите за изграждане на информационна система, включваща уреди и системи на база на съвременни нано-технологии, предназначени за непрекъснат екологичен контрол, както и интегрирането на спътникови данни. В проекта се предвиждаше участието на  Италия, Полша, Украйна, Китай и България. За съжаление проектът не беше одобрен за финансиране.

Ψ                  През месец октомври беше осъществен поредният бимониторинг на околната среда от института по околна среда „Synlab GmbH”, Германия. В изследването бяха включени 9 населени места от общината: с. Старозагорски бани, с. Казанка, с. Остра могила, с. Борилово, с. Змейово, с. Козаревец, с. Братя Кунчеви, с. Бенковски и парк „Загорка” в гр. Стара Загора. Изборът на населените места, както и при предходните изследвания е направен при съблюдаване на отстоянието им до полигон „Змейово”, като четири от населените места се намират в близост до него, а три са отдалечени и са разположени по „границите” на общината. Изследвани са общо 49 биологични проби: гъби, борови игли, круши, ябълки, домати, грозде и орехи по 11 показателя: арсен, олово, кадмий, хром, желязо, мед, манган, никел, стронций, торий, уран и цинк.

Ψ                  Извършено е разширяване на Зелената зона за краткотрайно паркиране в централна градска част и повишаване на контрола, като за целта през 2006 год. е закупен  репаратор, който започна своята дейност на 16.03.2007 год.

Ψ                 По сигнал на граждани от село Дълбоки, за оценка влиянието на инсталация за производство на дървени въглища, е осъществен 24 часов мониторинг на качеството на атмосферния въздух в района на селото с мобилна автоматична станция. Резултатите от изследването не показаха наличие на замърсявания над пределно допустимите норми.

Ψ                  Извършена е частична промяна на транспортната схема - оптимизирани са маршрути и разписания. Изготвен е работен проект за удължаване на контактната мрежа на тролейбусния превоз от СБА до кв. Зора. Предстои реализиране на проекта.

Ψ                  Продължава поетапна газификация на обществения и битов сектор. През 2007 г. са газифицирани 4 общински обекта – Защитени жилища № 1; Защитени жилища № 2; Звено „Майка и бебе” и Център за обществена подкрепа. В битовия сектор са газифицирани 447 жилищни обекта, като общият брой газифицирани жилища в гр. Стара Загора стана 1937 бр.

Ψ           Оптимизирана е системата за поддържане чистотата на градската територия. Разширени са зоните за ежедневно почистване (метене). Увеличени са площите за миене. За подобряване на ефекта от измиване на улиците през 2007 год. бяха закупени и използвани 12,5 т специален препарат за дезинфекция, внос от Италия. Освен че е дезинфектант, препаратът е с много силен и приятен аромат на бор. През летния сезон с препарата бяха оросявани улиците на града.

Ψ              През месец септември беше стартирано на сайта на Екоцентър допитване до гражданите за потребностите от инфраструктура за велосипеден транспорт. Проучването за възможностите за изграждане на велосипедни алеи продължава.

Ψ          Продължава изпълнението на мерките за намаляване на газови и прахови емисии при експлоатация на Общинско депо за ТБО в местността „Мандра баир” – осигурена е денонощна охрана; осъществява се ежедневно запръстяване. Продължават действията по проучване на възможностите за изграждане на инсталация за извличане на биогаз от депото.

Ψ                  По повод 5 юни Световния ден на околната среда, Община Стара Загора организира и проведе информационна кампания под мотото “Да спрем заедно глобалното затопляне, ако искаме да продължим да живеем!”. Основната цел на кампанията беше да се насърчат хората да участват в действия, насочени към намаляване на замърсяването на околната среда, и да се мотивират към житейско поведение за позитивно влияние върху природата.

Ψ              От 16 до 22 септември Община Стара Загора участва в Европейската седмица на мобилността, определена от Европейската комисия. Водещата тема на кампанията беше „Улици за хората”. С различни прояви Община Стара Загора популяризира ходенето, карането на велосипед, използването на градския транспорт.

Ψ              В рамките на посещението си в Брюксел в края на месец януари 2008 год., Кметът на Стара Загора, проф. Светлин Танчев, проведе срещи с български евродепутати по въпросите на екологията и намиране на решение за обгазяването на Стара Загора.

Като резултат от предприетите действия автоматичните измервателни станции, включени в системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Стара Загора са регистрирали през 2007 год. намаляване на нивото на основните замърсители в сравнение с предходните години. За 2007 год. средногодишните стойности на показателите фини прахови частици ПМ10, азотен диоксид, серен диоксид и сероводород, регистрирани от АИС Стара Загора, са по-ниски в сравнение с тези от 2006 год.

По отношение на замърсителя серен диоксид, към който населението е най-чувствително поради факта, че повишените му концентрации във въздуха водят до бързи и осезаеми реакции на дразнене на горните дихателни пътища и очите, през 2007 год. не е регистрирано нито едно превишение както на средночасовите, така и на средноденонощните норми. Да припомним, че през 2005 год. има регистрирани общо 4 часа със стойности на замърсителя серен диоксид по-високи от пределнодопустимите средночасови норми, а през 2006 год. са отчетени 3 часа с такива превишения.

Единствено превишение на нормите бележи показателят фини прахови частици ПМ10. Превишенията на средноденонощните норми през 2007 год. са 36 денонощия (три от тях са по време на пожарите) при 55 дни с превишения за 2006 год., като трябва да се отбележи, че ПДК за 2007 год. е по-ниска в сравнение с тази заложена за 2006 г. За сравнение подобни и по-високи превишения се регистрират във всички по-големи градове и се дължат основно на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, както и уличен прах. Това обаче не е основание за успокоение. Масовата употреба в домакинствата на твърди горива при неблагоприятните метеорологични условия и затруднена дифузия на замърсителите през зимните месеци, води до високи приземни концентрации на фини прахови частици. Регистрираните по-ниски стойности на този замърсител през 2007 год. не може да се каже, че е устойчива тенденция, поради влиянието, което оказват върху него метеорологичните фактори при разсейването му, а също и  количеството използвани горива в зависимост от това колко ниски са външните температури и продължителността на отоплителния сезон.

Друг  голям  замърсител  на  атмосферния  въздух  с прах и азотен диоксид е  транспортът.  С  всяка  изминала година  автомобилният  трафик  в  града  се  увеличава,  като  транспортните  средства  са  стари, амортизирани, с големи  емисии на вредни  вещества. По-голямата част от новорегистрираните МПС са втора употреба. Увеличаването на автомобилния парк води до пропорционално увеличение на разхода на горива, както и емисиите на вредни вещества, характерни за автотранспорта. Предприетите мерки за ограничаване нивата на замърсителите от транспорта са недостатъчни и следва да се предприемат нови.

Възможно действие за подобряване на качеството на околната среда и в частност на чистотата на атмосферния въздух в региона в дългосрочен и устойчив аспект е въвеждане на подхода “Зелени”  обществени поръчки в практиката на общината. Този подход ще позволи да се включат екологични критерии в етапите на провеждане на обществените поръчки, което ще доведе до търсене и подбор на продукти, решения и услуги, които през целия си жизнен цикъл оказват най-малко въздействие върху околната среда. Прилагането на този подход е предвидено в европейското законодателство и не противоречи на националното. Като първи стъпки във въвеждане на “зелени” спецификации, подходът  може да се прилага не толкова към производството на закупуваните продукти, обект на обществена поръчка, а по-скоро при тяхната експлоатация. Добри практики за приложение на “зелени” обществени поръчки в ЕС са открити за няколко групи продукти:  транспорт – автобуси, автомобили; компютърно оборудване – компютри, монитори, принтери, копирни машини; хартия; офис оборудване; електрически уреди. Политиката за купуване на продукти, съобразени с околната среда, не изисква извършване на структурни промени в администрацията, заета с дейността.

За постигане на крайните цели на Програмата предлагам в Плана за действие по “Програма за оценка и управление  качеството на  атмосферния въздух” да се включи мярка „Въвеждане в практиката на общината на подхода „зелени” обществени поръчки”, със срок постоянен, считано от момента на приемане на предложението от Общинския съвет.

 

Цел  3. Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие

Ψ                  Популяризиране на възможностите за развитие на екотуризъм в района на Сърнена Средна гора.

Ψ              Продължават дейностите по реализиране на лесоустройствения проект за общинския горски фонд.

Ψ         Упражнява се контрол при осъществяване на дейности по събиране на билки от общински и държавни терени.

Ψ                  Осъществява се превантивен контрол чрез инструментите на процедурите по Специфична оценка, ОВОС и Екологична оценка по прилагане на европейската екологична мрежа „Натура 2000”  на местно ниво.

 

Цел 4. Подобряване управлението на отпадъците

Ψ                  В одобрената от ЕК Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”,  в индикативния списък на големи проекти в приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” е предвиден проектът „Изграждане на регионални съоръжения за третиране на отпадъци в регион Стара Загора”. Предвидено е средствата, необходими за реализиране на проекта да се осигурят основно от  ЕФРР с национално съфинансиране. Индикативният график за подготовка на проекта включва периода 2007–2008 год. За подпомагане на местните власти за ефективно усвояване на предвидените по Оперативната програма средства за регионални депа, в рамките на ИСПА е стартиран проект за техническа помощ EuropeAid 124484/D/SV/BG „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Стара Загора, Костенец и Луковит”. През месец октомври 2007 год. беше подписано двустранно Споразумение между общините, включени в регионалното депо на регион Стара Загора, и МОСВ за правата и задълженията, които възникват при реализация на проекта за техническа помощ. Техническата помощ ще включва основно: подготовка на мерки от институционален характер, изготвяне на предпроектни проучвания за приоритетните инвестиции, заявления за кандидатстване, изготвяне на тръжни документи.

Ψ                  Продължават дейностите по придобиване на земя за нуждите на инвестиционния проект „Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци”. Към 04. март 2008 год., са изкупени земи частна собственост - общо 15 имота с обща площ 92,846 дка. Предстои изкупуване на още 14 такива имота с обща площ 32,284 дка.

         Към настоящия момент, тече процедура по замяна на гори от държавен горски фонд с площ 88 дка с такива от общински горски фонд.

Ψ                 Проведени са проучвания на възможностите за изграждане  на инсталация за преработка на ТБО.

Ψ              Получен е отказ за издаване на Комплексно разрешително на Община Стара Загора за действащо депо за битови отпадъци с мотив невъзможност да се приложат най-добрите налични техники.

Ψ         Разширен е обхватът на въведената в края на 2006 год. система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на град Стара Загора. Разположени са общо 739 контейнера тип „Бобър” в 246 точки. От месец април 2007 год. е включена в действие сортираща инсталация и за периода м. април – м. декември 2007 год. са събрани общо 334,87 т. отпадъци от опаковки, от които 131,35 тона са негодни за рециклиране и са депонирани на общинското депо. Резултатите от наблюдението на функционирането на системата са незадоволителни. Най-честите проблеми са свързани със смесване на отпадъците от опаковки по видове и с битови отпадъци (близо 40 % от събраните отпадъци са негодни за рециклиране). Наблюдава се изхвърляне на отпадъци от опаковки в контенерите за битови отпадъци, независимо че точките за разделно събиране са в непосредствена близост. Площадките около контейнерите се замърсяват с опаковки, има унищожени (изгорени) много цветни контейнери. Изводите от функциониране на системата сочат, че проведените информационни кампании са недостатъчни и неефективни. Следва да се промени стратегията и формата за провеждането им.

Ψ                  Постъпленията от гражданите и фирмите от такса за битови отпадъци и получени средства от наложените санкции са използвани за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци (БО); събиране, транспортиране и депониране на БО; подобряване на графика и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване; почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и другите територии на общината, предназначени за обществено ползване. Изразходването на средствата за поддържане чистотата в Община Стара Загора се извършва съгласно одобрена от Общински съвет  план-сметка.

Ψ                  Изработена е и се поддържа база данни за количествата отпадъци по видове, произход и начин на третиране.

Ψ                  Продължава работата по почистване на нерегламентирани сметища. През 2007 год. са санирани и закрити 5 селски сметища – Елхово, Остра могила, Могила, Лозен и Малко Кадиево, с което общият брой ликвидирани селски сметища е 21. Броя на закритите сметища през 2007 год. е крайно ограничен, а и недостатъчен е контролът за недопускане на нови замърсявания в тези райони. До края на 2008 год. по график следва да бъдат закрити останалите 29 броя сметища. През 2007 год. беше разработен и одобрен за финансиране от НДЕФ проект за закриване на 6 нерегламентирани сметища на територията на общината. Отпуснатите средства са в размер на 102 773 лв. Изготвена е тръжна документация за провеждане на Малка обществена поръчка, като към настоящия момент тече процедура по набиране на кандидати за изпълнение на поръчката.

Ψ            Продължава разширяване на териториалния обхват на системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Към края на 2007 г. в системата са включени 40 села и услугата се предоставя на 98,61 % от населението на общината. За останалите 10 населени места са осигурени съдове и предстои тяхното зареждане.

Ψ                  Създадена е организация и е сключен договор с фирма, притежаваща Разрешително по чл. 12 от ЗУО, за събиране и предаване за обезвреждане на излезли от упатреба луминисцентни и други живак съдържащи лампи от бита.

В голяма част от населени места на Общината се генерират големи количестава торови отпадъци от отглеждане на животни. Отглеждането на животни се извършва от частни стопани, които нямат изградена никаква система за третиране на отпадъците от тях. В повечето случаи това са възрастни хора, които нямат и физически възможности да предприемат някакви действия за обезвреждане и оползотворяване на отпадъците от отглежданите от тях животни. Торовите отпадъци и тяхното третиране не са обект на Закона за управление на отпадъците и в структурата на такса смет, която гражданите заплащат, не са включени разходи по дейности за третиране на този вид отпадък. Кметовете на общини и населени места не са отговорни за управлението на торовите отпадъци, но същевременно следва да упражняват контрол за недопускане на замърсяване на околната среда с този вид отпадък. За решаване на тези проблеми е необходимо Община Стара Загора да поеме инициативата за намиране на екологосъобразно решение.

В тази връзка предлагам в Плана за действие, раздел ХІ Управление на специфични потоци отпадъци, от Програмата за управление на отпадъците, като т. 9  да се включи мярка „Проучване възможностите за екологосъобразно третиране на торови отпадъци от отглеждане на животни в личните стопанства на гражданите” със срок на изпълнение 06.2009 год. и финансиране от Общински бюджет.

Ползи при постигане на целта

Устойчиво развитие по отношение на третиране на отпадъците. Ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци. Подобряване на ефективността на използване на ресурсите.

 

Цел 5. По-широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда

Ψ                  На 05.06.2007 г. по проект “Партньорство за екополитика”, изпълняван от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, в партньорство с “Обществен дарителски фонд -  Стара Загора” и СНЦ “Гражданско обединение - Стара Загора”, беше учреден Консултативен Екосъвет. С участието си в този съвет и всички други дейности по проекта, Община Стара Загора се явява активен партньор при изграждане на дългосрочно сътрудничество и развитие на устойчив механизъм за партньорство и консултативни процедури между държавни и местни власти, неправителствени организации, бизнеса и гражданите по отношение на екологичната обстановка в региона на Стара Загора.

Ψ                 Предоставяни са административни услуги на гражданите, чрез издаване и съгласуване на документи в съответствие с разпоредбите на екологичното законодателство.

Ψ                 Изготвяни са експертни становища и съдействие по конкретни проблеми, свързани с опазване на околната среда.

Ψ                  Извършени са проверки и са предприети действия по сигнали и жалби на граждани, касаещи екологични проблеми.

Ψ                  Провеждани са информационни кампании по повод отбелязване на дати от екологичния календар.

Ползи при постигане на целта

Повишаване на екологичното съзнание, култура и информираност на обществеността.

 

Изводи:

В Програмите за опазване на околната среда, за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и управление на отпадъците са включени задачи и дейности, които са с едногодишен до петгодишен срок на изпълнение. Мерките, включени в плановете за действие, които са със срок на изпълнение през 2007 г., са реализирани, а заложените в по-дългосрочен аспект са в процес на реализация.

     Анализът на изпълнението на плановете за действие по програмите за опазване на околната среда, управление качеството на атмосферния въздух и управление на отпадъците, показва, че на базата на конкретните дадености са предложени възможности за решаване на екологичните проблеми. По всички програми като недостатък се отчита недостатъчно ефективната работа при осъществяване на информационните кампании за повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие. Реализирането на амбициозните програми на Община Стара Загора за управление на околната среда, освен финансиране и административен капацитет, изисква и широка гражданска подкрепа и участие на обществеността на всички нива на планиране, управление, контрол, реализация и осигуряване на устойчивост на проектите.

     Важни партньори на държавните институции и местни власти за ангажиране на обществеността в решаване проблемите на околната среда са неправителствените организации. Съвместната работата с неправителствените организации следва да се разширява в посока ефективно партньорство.

     Екологичното възпитание на гражданското общество от консуматор към активен партньор за реализация на приоритетните екопроекти на местно и национално ниво е приложно поле с висок потенциал. Формиране на екологично мислене и съзнание, развитие на екологична гласност и нетърпимост към проявите на немарливост при опазване на околната среда са важни елементи от възпитанието на подрастващото поколение. За реализиране на тези цели е необходимо изготвяне на адекватна стратегия за провеждане на информационни кампании с обществеността.

Чрез реализираните действия във всички основни  направления, предвидени в плановете за действие, по Програмите е постигнато подобряване качеството на околната среда в района на гр. Стара Загора.

     Действащите програми по опазване на околната среда предлагат възможности за решаване на екологичните проблеми на Общината, а направените предложения за актуализация на плановете за действие на Програмата за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и Програмата за управление на отпадъците, ще допринесат за постигане на заложените стратегически цели.

 

Литература: Отчет за дейността на Община Стара Загора 2004-2007г.

Интернет: www.go-starazagora.org ; www.city.starazagora.net;

 

       

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright ©1997-2008 OMDA Ltd All rights reserved.