Политическата ситуация в БСП

Станислава Илианова Цонева

 

 

   БСП навлиза в един важен и отговорен етап на своето реформиране и модернизация . Този политически етап се характеризира с някой важни особености, които заслужават специално внимание и анализ:

-БСП е основна част от управлението на страната в тристранна коалиция с НДСВ и ДПС коалиция която е без прецидент в исторически и политически план,  коалиция на /цитирам/необходимия политически компромис в името на страната , на националните ни интереси и европейското ни бъдеще /Политическа резолюция на 46-ия конгрес на БСП/;

-БСП носи отговорност за реализирането  на социално-либералния модел на политика , така както е записано в Управленската програма , разработено от правителсвото на Република България;

-БСП има своята отговорност за подготовката за присъединяване и за посрещане на трудностите  от първите години на членството ни в ЕС ,които се отразиха негативно на левицата в други срани от Нова Европа;

-БСП е пред много важни избори , чийто резултати ще имат своите сериозни последици  и перспективи както  в положиелен , така и в отрицателен смисъл.Това са местните избори -2007г. и предстоящите парламентарни избори-2009 г. и новите избори за евродепутати които са съвсем скоро.

   В този сложен етап на участие в едно различно по своя характер управление на формации ,които са от дясноцентристката част на политическия спектър , БСП продължава  и то в ускорени темпове своето реформиране  и модернизация.  В напреднала фаза са и разработките по нова Програма и нов Устав на партията.Съвсем целенасочено посочих тези тежки отговорности , които портията има , за да подчартая и трудностите ,пред които сме изправени  в процеса на цялостна реформа, програмна и уставна. И това не е самоцелна реформа, която има демонстративен характер, а реформа, която е необходима , ако БСП иска да отговори на предизвикателствата на днешния и утрешния ден на България и да запази  позициите си на водеща политическа сила не само в лявото политическо пространство.Необходимостта  от провеждането на тази реформа се определя и от обективни фактори, които партията е опредилила в Политическата резолюция на 46-ия конгрес:

-информационното общество и глобализацията, които поставят нови изисквания...към класическите  форми на политическия  живот;

- новата международна идентичност на БСП, която изисква обществен статут на партията с ясно  и конкретно политическо  представителство на интересите на наемния труд, на дребното и средното предприемачество, на социално слабите прослойки и на представителите на  изграждащата се средна класа;

-професионално ангажиране с политическа дейност, което налага реформирането и на структурите на партията;

Съществуват негативни тенденции по отношение на принципите  на функциониране на партията , които по различни причини се развиха през последните години:

-все повече се пренерегват преките избори и постепенно се преминава към явни избори, които ограничават израза на свободна воля на членовете на партията;

-недостатъчно е обновлението в съставите на някой ръководни органи на различни нива , а несменяемостта на много структури задържа политическото им развитие;

-в епизодични структури се развиват алтернативни политически идеи и проекти, които да станат обект на широка дискусия в партията и левицата.А след 1994 г. референдум в партията нито като цяло, нито в отделни структори е провеждан;

- на местно ниво ангажираността с партийната политика все повече отстъпва на самостоятелността и независимостта на кметове, съветници и депутати, издигнати или подкрепени от БСП, което в не малко случаи води до защита на частни и корпоративни интереси;

-както на национално ниво, така и на местно ниво е ограничен прекия диалог с членовете и симпатизантите на партията;

-недостатъчно пряко и близко е взаимодействието със структурите  на гражданското общество ,въпреки че промяната е значителна;

-все по тесен става кръгът на тези, които вземат отговорните политически и къдрови решения на различните нива в партията.

    Обективните фактори на съвременното развитие и проявяващите се негативни тенденции налагат необходимоста от продължаване и задълбочаване процесите на обновление и реформиране на БСП. Не козметичната промяна за приспособяване, я реална промяна, която съответства на потребностите  на днешния и утрешния ден на България,в който ще оцелеят и ще се отвърдят формации , които имат солидна идейна основа  и функционални механизми, осигуряващи жизненост и конкурентоспособност в новите условия.Съществено трябва да се разширяват уменията в партията  не само да разработва , но и убедително да предлага  и най-важното убедително да реализира политика , която е в съответствие с нейната социална  идентичност като съвременна партия на демократическия социализъм.

   Голямата задача пред БСП е успешното осъщесвяване на идеите на левия проект, чийто параметри кото са очертали  в Политическата резолюция от 46-ия конгрес: Левият проект е този, с който трябвя да започне изграждането  на социална държава по европейските модели и новите значими трансформации в тях, като се отчита българската специфика. Това е социална държава на активните и инициативните, на предприемчивите и образованите позитивна социална държава ,която може да създаде условия за намаляване на бедността и неравенството, за подкрепа на най-засегнатите социални слоеве, за едно по-справедливо и по-социално общество.

  Не може да се постигне тази основна политическа цел, ако не преодолеем кризисните явления в политическата демокрация в страната.Ще очертая само някой по-важни причини за развитието на тези кризисни явления, част от които са пряко свързани с БСП:

-недоволството от прехода и резултатите от него са големи социални групи, които оценяват тези резултати като несправедливи;

-недоверие и висока степен на отрицание на традиционните и новите партии в прехода и тяхната отговорност за тежкото социално разслоение, довело до липса на възможности за индивидуално развитие и перспективи;

-търсенето на нови идеи и нови политически решения, съответстващи на желаното и очакваното от различни социални групи;

-крайно недостатъчни решения на социалните проблеми ,което доведе до постепенно изместване на социалното от националното, което откри възможности  за развитие и на крайния национализъм;

-развиваща се потребност от личности, които да направят реалност очакваната промяна;

-засилващи се антиглобалистки тенденции, които имаха твърде слабо представителство в България.

   Кризисните явления в политическата демокрация явно показват необходимостта от реформи както по отношение на пълноценното функциониране на държавните институции, така и в конкретните форми и методите на партийна работа, за да може партията да отговори на високите изисквания в новите социални и политически реалности.

Тези реформи за БСП естествено преминават през поуките от разминаването между идеи и политика , разминаване което логично доведе до кризата на идентичност, която може да се задълбочи, ако не бъде отчетен нейния стратегически характер.Не случайно комисията за разработването на новата програма  на БСП изведе като основно изискване към новата програма единството  на ценности, идеи и политика, което се определя от социалната идентичност, от социалната същност на БСП  като партия  на демократичния социализъм. В подготвените направления за разработка на новата програма като определяща задача е формулирана: защита на интересите на труда , демокрацията и социалната справедливост чрез дълбоки промени в обществено икономическите структури по еволюционен път.

  В съответствие с основните цели и задачи, пред които партията е изправена , отчитайки обективните фактори на влияние и някой негативни тенденции, които се развиха в партията, бяха разработени Основните положения на концепцията за нов  Устав на БСП , по който започнаха първите дискусии. Тези основни положения се основават преди всичко на :

-традициите, които партията е натрупала в своето надвековно съществуване;

-открития диалог със структурите на партията през последните няколко години, в които се подготвяше новия Устав;

-разработваните нови идеи от научните звена , дискусионните клубове , от структури на гражданското общество;

-и не на последно място, проученият многостранен опит на леви партии  от СИ и ПЕС, доказали своята жизненост в демократични условия както в опозиция, така и в управлението на страната.

   БСП успя да постигне висока степен на демократизиране на основата на принципите на демократично единство и идейния плурализъм. Сега на партията е необходима следващата решителна стъпка и качествена промяна , свързана с необходимата политика и функционирането на структурите за нейното провеждане . Какво иска партията да постигне с тази промяна:

-ново качество на представителността на всички нива в БСП.Тази представителност може да бъде гарантирана във висока степен с разширяване на ръководните органи и чрез въвеждане на прекия вътрешнопартиен избор, което осигурява много по-висока политическа легитимност на избрания при ограничаване на възможностите за въздействие на вътрешната конюнктура и апаратния натиск;

-осигуряване на постоянно действащ конгрес и общински конференции, които ще бъдат гаранти тази представителност да не бъде самоцелна , а да създава уславията за обратна връзка- за системен отчет и контрол на избраните както на партийни, така и на държавни постове и длъжности;

-на трето място БСП иска да изработи система за обновление по естествен път на ръководните органи чрез неговото регламентиране, от една страна, и чрез въвеждането на мандатност и несъвместяване на партийни и държавни постове и длъжности в местната и в изпълнителната власт;

-формирането на единна младежка и женска организация ще открие нови възможности за разгръщане на по-цялостна политическа дейност, в която те ще имат своето място и значение. Новият подход за пряк избор не може да ограничи тяхното представителство в ръководните оргони;

-отчитайки разширяващото се влияние и въздействието на гражданските организации, те искат не само да регламентират своите отношения и сътрудничеството с тези организации, но и да развиват това сътрудничество в бъдеще.

    Началният период на управлението на БСП е категорично доказателство за изграждането на цялостната кадрова система , а в бъдеще и концепция, която да включва не само издигането и развитието, но и утвърждаването и съхраняването на партийните кадри на всички нива.Кадровият им потенциал не е неизчерпаем и грижата за всеки е отговорност на партията не само когато асансъорът на властта се движи нагоре.

   В тази връзка стои открит  въпросът и за изграждането на система за политическо образование в партията, система, която може да осигури:

-овладяването на основите на политическото знание на всички равнища;

-формирмирането на професионални екипи за участие в управлението;

-изграждане на политически умения в новото поколение членове и симпатизанти, което израства в партията.  

    Преодоляването на кризата на политическото представителство може да се осъществи при ограничаване възможностите да се възпроизвеждат самоцелно партийни елити, които са изчерпали политическия си потенциал. Механизмите на новия Устав трябва да преградят пътя на партийната клиентела, която е подвластна единсвено на своите частни и корпоративни интереси, но не и на интересие на големи социални групи, които свързват своите очаквания и надежди с политиката, която ще предложи, но и ще реализира БСП.Защитата на социалната идентичност е свързана пряко с механизмите на пресичане на клиентелизма, защото последиците от него са тежки за всички партии, но те са още по тежки за левите партии, за които моралните ценности имат водещо значение. Този въпрос придобива още по голямо значение, когато  БСП участва в управлението на страната и  е предмет на сравнение с тези, които са управлявали преди тях, така и тези, кото са управлявали с тях. Дълбоката криза на българската десница има своите сериозни основания с липсата на ясна идентичност и надделяването на клиентелските тенденци, които са свързани с властта и управлението, а не с опозициата.

   Може би най-трудното време за изработването на нава Програма и нов Устав е времето, когато партията е управляваща, но предизвикателствата и отговорностите са такива , че не могат дълго да отлагат решаването на тези проблеми във времето. Управлението на старната непрекъснато изправя партията пред нови решения, които трябва да съответстват на идейната идентичност  на партията и на предизвикателствата на новите реалности в началото на новия век. БСП може да се утвърди като водеща политическа сила, ако продължи процеса на реформиране и модернизация, независимо от трудните условия за това.

  Като своя заслуга БСП отчита мирния характер на прехода и възстановяването на етническата спаредливост, погазена от възродителният процес.Социалистите виждат в историческата дата и началото на промяната .Промените и обновлението направиха възможно приемането на БСП в Социалистическия интернационал, което е историческо събитие в 114-годишното развитие на партията, е оценка на левите. След цялостния анализ БСП открито поставя и своите национални цели, които ще отстоява с предложената от нея политика. Това са преодоляване на катастрофалната бедност, икономическият и социален подем и модернизацията на страната.

  Пред членавете на ВС бе представено и виждането на партията за състоянието на отбранителната система на сраната.Членът на ИБ на БСП Ангел Найденов изрази съмнение в сегашните възможности на армията да се справи със своите задачи.Наша основна цел е да реализираме военно икономическият потенциал на страната, който позволява да се неутрализират военните заплахи и да се гарантира сигурността,обяви той. Оценката на БСП е, че в бъдеще е много вероятен въоръжен котфликт от класически тип, но нараства опасността от тероризъм.Найденов обяви че, БСП ще настоява за прецизна и строго контролирана програма за превъоръжавани и за запазване на численоста на армията.

   Социалните прояви и отрицателна оценка на водената от правителството приватизация.Според тях трябва да се спре с разбирането, че държавната собственост е вредна . Икономическият анализ на БСП показва, че с продажбата на държавни монополи правителството просто ги превръща в частни.  

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

 

 

 

Copyright 1997-2007 OMDA Ltd.  All rights reserved.