Надежда Фотева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ В ГРАД СМОЛЯН

 

   

До 1999 г. всички структури на системата на здравеопазване са държавни или общински. С приемането на Закона за здравното осигуряване и Закона за здравните лечебни заведения започва реформа в здравеопазването. Лечебните заведения се преобразуват в търговски дружества – ЕООД, ЕТ, ООД, АД – с различен тип собственост.

На територията на гр. Смолян се намират лечебни заведения за болнична помощ, за извънболнична помощ и самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. Единственото здравно заведение за болнична помощ е Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” – АД Смолян с изпълнителен директор г-жа Елена Славкова. Що се отнася до извънболничната помощ такава може да бъде получена в Амбулатории за първична медицинска помощ и Амбулатории за специализирана медицинска помощ.

 

 

 

Амбулатории за първична медицинска помощ в гр. Смолян:

Ø       Индивидуална практика за първична медицинска помощ;

Ø       Индивидуална практика по дентална (стоматологична помощ);

Ø       Групова практика за първична медицинска помощ;

 

 

Амбулатории за специализирана медицинска помощ:

Ø       Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;

Ø       Индивидуална практика по дентална (стоматологична) медицина;

Ø       Групова практика за специализирана медицинска помощ;

Ø       Медицински център;

 

 

 

Други:

Ø     Областен диспансер за психични заболявания със стационар – ЕООД – гр. Смолян;

Ø      Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар – ЕООД – гр. Смолян; Център за спешна медицинска помощ – гр. Смолян;

 

 

Пациентите, при които е необходимо болнично лечение, постъпват в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” – АД Смолян.

[1]

 

Петдесет и един процента от акционерното дружество се падат на държавата. Здравното заведение представлява гръбнакът на болничната система в областта. Тук са застъпени всички основни специалности. Болницата е една от малкото здравни заведения в страната, която обновява материалната си база. Годишно се обновяват около две отделения, като към момента генерални ремонти са направени на Хирургично отделение, Родилно, Детско и др. Болницата разполага с 594 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни специалности, за които е получила разрешение и акредитация в: ОАРИЛ, хирургично отделение със сектор за реанимация, Ортопедично, Урологично отделение, Неврологично отделение с интензивен сектор, І, ІІ и ІІІ Вътрешни отделения, Акушерогинекологично отделение, Детско отделение, Очно, Ушно, Инфекциозно, Физиотерапевтично, Рентгенологично отделение, Хемодиализа, Клинична, Микробиологична лаборатория и Приемно-спешно отделение.

На територията на гр. Смолян се намират 49 кабинети на лекари специалисти. Покрити са всички специалности. Налице са амбулатории за специализирана медицинска помощ в следните направления:

 

Ø       Детски болести;

Ø       Детски болести и клинична хематология;

Ø       Обща и детска хирургия;

Ø       Акушеро-гинекология;

Ø       Вътрешни болести;

Ø       Очни болести;

Ø       Кожни и венерически болести;

Ø       Нервни болести;

Ø       Пневмология и фтизиатрия;

Ø       Хирургия и урология;

Ø       Хирургия;

Ø       Урологич;

Ø       УНГ болести;

Ø       Психиатрия;

Ø       Фтизиатрия;

Ø       Анестезиология и реанимация.

 

Здравните заведения  са регистрирани в Регионалния център по здравеопазване – гр. Смолян и са сключили договори с Районната здравноосигурителна каса. За подписването на Национален рамков договор лечебното заведение следва да отговаря на зададените от Здравната каса условия. Следователно всички частни кабинети на лекари специалисти в града притежават базисния пакет за специализирана извънболнична медицинска помощ. Той се състои от общомедицински дейности, манипулации и основно оборудване и инструментариум за изпълнителите на специализирана извънболнична помощ.

Дейностите, които трябва да бъдат изпълнявани във всяко едно лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, са:

 

Ø     Медицински преглед в амбулаторни или домашни условия със снемане на анамнеза, общ и локален статус, оценка на здравословното състояние и оценка на медицински проблем;

Ø       Промоция, превенция и профилактика;

Ø       Диагностика, лечение и рехабилитация;

Ø       Диспансеризация;

Ø       Медицинска експертиза на работоспособността;

Ø       Подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК.

 

Оборудването се състои от медицинска кушетка, апарат за артериално налягане, термометър, стетоскоп, стерилизатор

[2]

 

Освен горепосочените базисни изисквания, на които следва да отговарят всички кабинети, съществуват и строго специфични условия, които са различни за различните специалности. Всичките 49 кабинети на лекари специалисти покриват условията на РЗОК Смолян за фукциониране на съответната лекарска практика. В този смисъл състоянието им е добро. Отговаря както на основните, така и на специфичните изисквания на касата. Капацитетът им е достатъчен за поемане на потока от пациенти както от града, така и от региона.

При проверка на РЗОК Смолян са открити следните нарушения при изпълнителите на СИМП:

 

Ø    Нарушения, свързани с установения ред за работа с финансови документи;

Ø    Несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ;

Ø  Нарушения, свързани с установения ред за работа с първични медицински документи;

Ø    Неспазване на обявения работен график за обслужване на ЗЗОЛ.

 

Специализирана медицинска помощ може да бъде оказана и в „Медицински център - Смолян” ООД с управител д-р Мони Турналиев. Там се помещават амбулатории за специализирана медицинска помощ, които покриват всички специалности.

[3]

 

Медицинският център се намира в сградата на МБАЛ Смолян. Той  извършва извънболнична специализирана медицинска помощ – клинични прегледи, консултации и изследвания по следните специалности: хирургия, акушерство и гинекология, вътрешни болести, детска ревмокардиология и  онкология, очни болести, УНГ болести, пневмология и фтизиатрия, ортопедия и травматология, урология, неврология, рентгенология, анестезиология и реанимация.

 

[4]

[5]

 

[6]

 

Към „Медицински център – Смолян” ООД  има разкрити 4 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.

На същото място се намират и кабинетите на общопрактикуващите лекари. На територията на гр. Смолян съществуват 29 индивидуални практики за първична медицинска помощ. Всички те са вписани в регистъра на РЦЗ Смолян и имат договори с РЗОК Смолян. В този смисъл можем да повторим казаното по-горе по отношение индивидуалните практики за специализирана медицинска помощ. А именно, всички изисквания на РЗОК Смолян, засягащи медицинските дейности, оборудване и манипулации, са изпълнени. Основният пакет първична извънболнична помощ включва:

 

Ø       Здравноинформационни дейности;

Ø       Промоция на здравето;

Ø       Профилактика на заболявания;

Ø       Диспансеризация;

Ø      Контрол на инфекциозни заболявания, съгласно изисквания на подзаконови нормативни документи;

Ø       Диагностично-лечебна дейност;

Ø       Други дейности, свързани с диагностика и лечение;

Ø       Дейност по медицинка експертиза;

Ø      Общопрактикуващият лекар осигурява денонощна непрекъснатост на медицинските дейности по основния пакет за първична извънболнична медицинска помощ.

 

Характерното за амбулаториите за първична извънболнична помощ е необходимостта от помещение, което да отговаря на следните критерии:

 

Ø       Кабинет с топла и студена вода;

Ø       Манипулационна;

Ø       Чакалня;

Ø       Тоалетна;

 

Кабинетите на общопрактикуващите лекари в гр. Смолян отговарят на всички горепосочени изисквания. [7]

Що се отнася до диспансерите в града, те оказват медицинска помощ в следните специалности: психиатрия и пневмо-фтизиатрия.

Областният диспансер за психични заболявания разполага с 50 легла  и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни със психично заболявания.

Областният диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания разполага с 35 легла и извършва активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберкулоза и и хронични неспицифични белодробни заболявания (хроничен бронхит, белодробен емфизем, ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, бронхопневмонии, белодробни абцеси, плеврални изливи и др.)

За спазването на изискванията, установени от Националния рамков договор от всички лечебни заведения, следи Районната здравноосигурителна каса в гр. Смолян. Нейните задачи се състоят в прилагане на местно ниво политиката на НЗОК и управление на регионалните приоритети в рамките на определените финансови ресурси. Управлението на регионалните приоритети в РЗОК Смолян се изразява в следните насоки на работа:

 

Ø    Анализиране постребностите от доболнична и болнична медицинска помощна територията на РЗОК;

Ø     Сключване на договори с договорните партньори, изхождайки от потребнистите на населението и необходимостта от достъпна дентална, първична и специализирана медицинска помощ. В процеса на изпълнение на сключените договори се извършва анексиране на същите на основата на двустранни споразумения със съсловните организации, водени от мисията за по-пълно задоволяване на нуждите на населението, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент;

Ø     Във врзъка с промените в ЗЗО, основна задача пред РЗОК – Смолян е контрол по предоставяне  и заплащане на медицински и дентални услуги на ЗЗОЛ;

Ø  Проучване състоянието на медицинското обслужване чрез анкетиране и интерпретиране на разултатите чрез регионалните медии;

Ø   Популяризиране и разясняване на правата и задълженията на ЗЗОЛ чрез провеждането на срещи с обществеността и общинските администрации;

Ø     Обслужване на ЗЗОЛ в касата на еврогише.

 

Въпреки усилията на лекари и Здравна каса в здравеопазването в град Смолян съществуват известни проблеми. За да бъде схваната по-добре ситуацията в тази сфера, проведох разговор с десет случайно избрани граждани по темата „Здравеопазването в момента в гр. Смолян”. Анкетираните изразиха удовлетворение от работата на лекарите и от помощта, която им е оказвана от същите. Те също така посочиха някои недостатъци в областта на здравеопазването на местно ниво. Най-чето срещаният проблем, с който се сблъскват пациентите, са големите опашки, които се образуват пред лекарските кабинети. Чакането може да продължи с часове. „Доволна съм от обслужването, но винаги има много чакащи пред кабинета. Бумащината е прекалено много, което създава проблеми”, казва Христина, студентка в гр. Смолян на 22 г. Емилия на 25 г., майка на дете, страдащо от детски церебрален паралич, смята, че „Има още какво да се желае по отношение на обслужването, но не мисля, че за това са виновни лекарите, а цялата здравна система. От бумащината работата се забавя. Системата е тромава”. Изглежда, че най-наболелият проблем, който стои пред работещите в сферата на здравеопазването, е огромната документация, която съпътства всеки един преглед. На практика времето, което лекарите отделят за снемане на анамнеза, извършване на съотвените медицински процедури и определяне на подходящо лечение, е значително по-малко от това за попълване на медицински листове, направления и пр. Мнозина си спомнят за времето преди здравната реформа да бъде приета, когато „беше много лесно – заболи те главата, отиваш при който лекар поискаш, изписва ти лекарства и за 10 минути си готов”. Това казва Здравка, на 55 г. Като цяло в обществото битува нагласата за безсилието на лекарите, които са „с вързани ръце”, както посочва Емилия, 25 г., и порочността на здраваната система. Следователно държавната политика в сферата на здравеопазването следва да бъде насочена към улесняване и намаляване на процедурите, извършвани от лекарите при провеждането на прегледи.

 


 

[1] Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров” гр. Смолян;

[2] Стандартно оборудване на медицински кабинет по специализирана медицинска помощ;

[3] Медицински кабинет по Детска Кардиология при „Медицински център Смолян” ООД;

[4] Медицински кабинет по Кардиология при „Медицински център Смолян” ООД;

[5] Извършване на ехография на бременна жена в кабинета по Ехокардиография в „Медицински център Смолян” ООД

[6] Извършване на доплерова сонография в Неврологично отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров: гр. Смолян;

[7] Кабинет по първична медицинска помощ;

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.