Миряна Русева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

  

 

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св. Георги”  

Пловдив

 

 

 

 

Пловдив 4002
Бул. Пещерско шосе 66
Тел. 032/602-974
Факс 032/644-058
Тел. Централа База 1 – 032/60-21
Тел. Централа База 2 – 032/4-41-70

 

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” има над вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червенокръстната организация “Св. Пантелеймон” - първото крупно болнично заведение в южнобългарския регион. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега.
От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. Тези традиции са създавани дълги години от плеада дейци на българската медицинска наука и образование с висок професионализъм, като лечители, учени и педагози, оставили своя дълбока диря. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. “Пещерско шосе” през 1980 г.
 

Благодарение на значителните валутни постъпления от обучение на чуждестранни студенти тук е доставена медицинска апаратура и техника от най-реномирани западни фирми, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес.

 

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” е правоприемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на министъра на здравеопазването е преобразувана като търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност от януари 2001 г.
 

Разположена е на две бази – База 1 /терапевтични клиники/ – на бул. "В. Априлов" 15а и База 2 /хирургичен блок/ - на бул. "Пещерско шосе" 66, между които съществува 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти. Разполага с 1258 легла, чиято използваемост достига 80-90%. Всички болнични стаи са оборудвани с телевизор, а в хирургичния блок разполагат със собствен санитарен възел.

Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е утвърдила като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от Южна България. УМБАЛ “Свети Георги” е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

 

Кадровият състав понастоящем е в състояние да удовлетвори целите и задачите на болницата. Структурен състав на персонала: висш медицински персонал - 520; полувисш и среден медицински персонал - 920; висш немедицински персонал - 44; помощен персонал - 794.

 

Мнозинството от висшия медицински персонал има добра езикова подготовка и компютърна грамотност.

Болницата изпълнява функциите на:
Районна болница за Пловдив – за районите “Тракия”, “Смирненски” и Централен (на запад от бул. "Цар Борис ІІІ Обединител");
Областна болница за общините Асеновград и Първомай;
Междуобластна болница за областите Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.

 

 

 

УМБАЛ “Св. Георги” разполага със следните клиники:

 

 В БАЗА 1 – бул. "В. Априлов" 15:

Ревматология
Ендокринология
Кардиология
Хематология
Акушерство и гинекология
Детски и генетични заболявания
Професионални заболявания и токсикология
Нефрология и хемодиализа
Лъчева терапия и радиоизотопна диагностика
Кожни и венерологични заболявания
Неврология
Спешно приемно вътрешно отделение
Централна клинична лаборатория
Микробиология и имунология
Патоанатомия
 

 

 В БАЗА 2 – бул. "Пещерско шосе" 66:

 

Спешно приемно хирургично отделение
Ранна рехабилитация и физикална медицина ет. 1
КАРИТ ет. 2
Кардиохирургия ет. 2
УНГ ет. 3
Изгаряния и пластична хирургия ет. 4
Лицево-челюстна хирургия ет. 4
Ортопедия и травматология ет. 5
Очни болести ет. 6
І-ва хирургия ет. 7
ІІ-ра хирургия ет. 11
ІІІ-та хирургия ет.9 и 10
Съдова хирургия ет. 8
Инвазивна кардиология ет. 8
Детска хирургия ет. 10
Урология ет. 9
Неврохирургия ет. 12
Пулмология ет. 12

 

 

Университетската болница е в договорни отношения с НЗОК.

Съгласно НРД 2002 болницата е договорила с РЗОК - Пловдив извършване лечение по всички 40 клинични пътеки. Освен това чрез договор с РЗОК в нея се извършват и много високоспециализирани дейности.

Тя е в договорни отношения и с българска здравно-осигурителна компания Закрила” АД, според които болницата извършва здравни услуги за диагностика и болнично лечение на лица, доброволно осигурени там.

 

УМБАЛ “Свети Георги” има възможност за предоставяне на следните услуги на външни лица и организации:

 

 

 

оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и мтериали

 

оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка
 

организиране извършването на специализирани измервания
разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда

 

           пране
                стерилизация
                приготвяне на храна
               
изгаряне на биологични отпадъци

 

Структурата на болницата представлява два блока - диагностично-консултативен блок (ДКБ) и стационарен блок - всеки от които е съставен от специфични лаборатории, клиники и отделения

В ДКБ на болницата се приемат  болни, насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти със задължителните снемане на анамнеза, преглед и насочване към диагностичните звена за извършване на рутинни изследвания /конвенционални рентгенови изследвания, ехографии, ЕКГ, ЕМГ, лабораторен пакет с възможности за изследване на широка гама от биохимични показатели - уринен профил, кръвна картина, биохимичен ренален профил, чернодробен профил, коагулационен профил, белтъчен профил, хормонален профил, туморни маркери, хистологични изследвания, ликвор, КГА/.

 

В двете бази функционират приемно-консултативни кабинети по:

Хирургия; кардиохирургия; урология; неврология; акушерство и гинекология; вътрешни болести; ортопедия и травматология; ендокринология; гастроентерология; ото-рино-ларингология;  неврохирургия; ревмокардиология; инфекциозни болести; хематология; кожно-венерически болести; педиатрия; психиатрия; офталмология; кардиология.

 

 

Диагностично-консултативният блок разполага с:

 

Ø      Централна клинична лаборатория

Тя е създадена през 1977 г. Разполага с много добра база за практическа и научно-изследователска дейност.

В нея се извършват над 150 рутинни и около 60 високоспециализирани анализа. Лабораторията е база за обучение на студенти медици и на лекари за следдипломно обучение.

Ръководител – проф. д-р Тодорка Цветкова, дм

тел: 032/602 297

 

 

Ø      Хемотрансфузионна лаборатория

 

Основни дейности:
1. Лечебна
- осигурява кръв и кръвни биопрепарати при кръвопреливания в клиничните звена на УМБАЛ “Свети Георги” и за други здравни заведения.
- диагностициране, регистриране и лечение на пациенти с вродени или придобити коагулопатии
2. Диагностична
– изработване на имунохематологични изследвания за определяне кръвногрупова принадлежност; откриване на различни по вид антитела, насочени към червените кръвни клетки, белите кръвни клетки и тромбоцитите; осигуряване на съвместимост между донор и реципиент при кръвопреливане.

Ръководител – д-р Бисер Абрашев

тел: 032/ 602 380

 

Ø      Отделение по микробиология и имунология

 

Отделението е база за обучение на студенти и специализанти по “Микробиология” и “Имунология”. В него работят 9 лекари, всички със специалност “Микробиология”, двама с втора специалност “Имунология”, а трима и по “Вирусология”, двама хабилитирани.

 

Основни дейности:
1. Извършване на разнообразни клинични микробиологични и имунологични изследвания в съответствие с утвърдените медицински стандарти
2. Участие в Национална система за външен контрол на качеството, извършван от НЦЗПБ, както и в системи за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност
3. Участие в изготвянето на лекарствената политика на УМБАЛ “Свети Георги” и осъществяване контрол върху адекватната антибиотична терапия


Уникални дейности за Южна България:
1. Апаратна идентификация на клинично значими бактерии и гъби с Vitek 1 и Sceptor
2. Определяне на минимална инхибираща концентрация на антимикробни средства с автоматизирани системи Vitek 1, Sceptor и експертна оценка на Vitek
3. Имунологична диагностика на автоимунни заболявания
4. Извършване на договорирани с РЗОК изследвания по пакет “Имунология” и високоспециализирани имунологични изследвания; интерпретация на имунологични изследвания
5. Диагностика на коринеформени бактерии


Апаратура:
- автоматизирани системи Vitek 2 (bioMerieux) и Sceptor (BD) за идентификация на бактерии и определяне на АБ резистентност с експертна оценка и препоръка за приложение на антимикробния препарат
- ELISA ридер, имунофлуоресцентен микроскоп Nicon, инвертен микроскоп за клетъчни култури

Ръководител – доц. д-р Ирина Хайдушка, дм

тел: 032/ 602 269

 

 

Ø      Център по образна диагностика

 

Основни дейности:

1. Конвенционална, ултразвукова и КТ образна диагностика в пълен обем.

2. Неврорентгенологична диагностика

3. Мамографската диагностика (ултразвукова и мамография) е включена в затворен кръг с клинично наблюдение, хирургична дейност при нужда, патоморфология и контролни изследвания.

4. Интервенционалната образна диагностика – извършват се биопсии под ехографски и компютър-томографски контрол с хистологична и патоморфологична диагностика.

 

Уникални дейности за Южна България:

Дигитална субтракционна ангиография с емболизации и дилатации.

Ръководител – проф. д-р Кичка Велкова, дм

тел: 032/602 414

 

 

Ø      Спешно приемно вътрешно отделение

 

Спешното вътрешно отделение е разположено в База 1 на бул. "В. Априлов" 15А в сградата на бившата поликлиника на ВМИ. Има непрекъснат работен режим 24 часа в денонощието.
 

Основни дейности:

В отделението се приемат пациенти по спешност:

- вътрешни болести

- неврологични болести

Ръководител – д-р Венцислав Филипов, дм

тел: 032/  602-420; 602-231

 

 

Ø      Вътрешно консултативно отделение

 

Основни дейности:

1. Осигурява денонощно планова и спешна консултативна дейност за всички хирургични клиники, термични травми, КАРИТ, Инфекциозна клиника.

2. Към отделението функционира и ендоскопски кабинет, осигуряващ фиброгастроскопия за всички пациенти от хирургичния блок.

Ръководител –  д-р Братванова

 

Ø      Хигиенно-епидемиологично отделение

Ø      Отделение по съдебна медицина

Ø      Отделение по патоанатомия

 

Стационарният блок разполага с:

 

 

Ø      Клиника по ревматология

Тя е обособена като самостоятелно звено през 1993 г. Намира се в База 1 на бул. "В. Априлов" 15 и разполага с 40 легла. В клиниката работят специалисти по ревматология, вътрешни болести и ревмокардиология. Обучават се студенти-медици и стоматолози, специализанти по вътрешни болести и ревматология, GP.
 

Основни дейности:

В клиниката се лекуват болни с ревматоиден артрит, болестта на Бехтерев, синдромите на Райтер и Сьогрен, системен лупус еритематодес, дерматомиозит, системна склероза и други съединителнотъканни ревматични болести, артрозна болест и остеопороза.
 

Уникални дейности за България:
- артроскопия и артроскопска синовектомия с “tidal” лаваж на коленни стави при ревматично болни
- диагностика на кристални артропатии с помощта на поларизационна микроскопия
- ехография на стави и меки тъкани по международни стандарти
- диагностика и лечение на болни с генерализирана остеопороза по по международна програма

Ръководител –  доц. д-р Стефка Кузманова, дм

тел: 032/602 389

 

Ø      Клиниката по кардиология

Тя се състои от четири отделения с общо 60 легла /интензивно отделение,  общо отделение,  отделение по функционална диагностика, отделение по инвазивна кардиология/. В клиниката се обучават студенти от Медицински университет, като се води лекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Клиниката е база за специализация по вътрешни болести и кардиология.
 

Основни дейности:

1. В клиниката се лекуват сърдечно болни.

2. Извършват се всички функционални методики в кардиологията  (електрокардиография, включително рационализации на ЕКГ отвеждания по Неб, ехокардиография, стрес ехокардиография, велоергометрия, холтер мониторване).

3. В отделението по инвазивна кардиология, съвместно с катетиризационна лаборатория се извършва коронарна ангиография, ПТКА и стентиране (и ЕФИ).
4. Фибринолитична терапия на острия миокарден инфаркт.

5. Използуват се методики за възстановяване на синусов ритъм, чрез електрокардиоверзио и медикаментозно лечение.

Ръководител –  проф. д-р Атанас Джурджев, д.м.н

тел: 032/ 602 377

 

Ø      Клиника по хематология

 

Ø      Клиника по гастроентерология и хепатология

 

Разполага с 40 легла и се намира в База 1 на бул. "В. Априлов" 15. В клиниката работят специалисти с две специалности – вътрешни болести и гастроентерология. Клиниката разполага с ендоскопска видеоапаратура от висок клас с възможност за визуално обучение. Всяка година се провеждат индивидуални специализации по Вътрешни болести и Гастроентерология.

Основни дейности:
1. Видеоезофагогастродуоденоскопия с биопсия

2. Ректоскопия и видеоколоноскопия

3. Полипектомия

4. Изследване за Хеликобактер пилори

5. Абдоминална ехография

6. Сляпа чернодробна биопсия и тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол.

Ръководител –  проф. д-р Димитър Димитраков, д.м

 

 

 

Ø      Клиника  по ендокринология и болести на обмяната

 

Клиниката разполага с 40 легла. Лекарският състав на клиниката включва девет лекари със специалност ендокринология и  редовен докторант.
 

Основни дейности:

1.Към клиниката са разкрити:
- Център за обучение на диабетно болни
- Център по диабетна стъпало

2.Специфични манипулации и изследвания:
- тънкоиглена аспирационна биопсия
- определяне на костна плътност на лумбални прешлени и шийка на бедрена кост - остеодензитометрия
(остеодензитометър DEXA)
- доплерова сонография на артерии и вени

Ръководител –  доц. д-р Симеон Симеонов, д.м.н

тел: 032/ 602 395

 

Ø   Клиниката по Нефрология

 

Създадена е  през 1989 г. Намира се в База 1 на бул. "В. Априлов" 15 и разполага с 40 легла. Оборудвани са кабинет за биопсия и ехографски кабинет. В клиниката работят високвалифицирани специалисти със специалност по вътрешни болести и нефрология, едно хабилитирано лице.
 

Центърът по хемодиализа е основан през 1974 г. Разполага с 15 съвременни апарата за хемодиализа – FRESENIUS-4008 и R 4008 S с мониторен контрол на необходимите параметри и програми. Прилага се изключително бикарбонатна хемодиализа с течни и сухи (Bi Bag) концентрати.
Центърът извършва лечение и при остра бъбречна недостатъчност и медикаментозни интоксикации.
Прилагат се и всички останали методи за извънтелесно очистване – хемофилтрация, карбохемосорбция и плазмафереза.
Извършва се диспансерна дейност на болните с различна степен на хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация
 
Ръководител –  проф. д-р Димитър Димитраков, д.м

 

 

 

Ø      Клиниката по детски и генетични заболявания

 

Клиниката е създадена през 1946 г. Клиниката по детски и генетични заболявания се е утвърдила като най-висококвалифицираното детско заведение в Южна България, в която ежегодно специализират голям брой лекари. Клиниката е база за обучение на студенти по медицина и стоматология по педиатрия и медицинска генетика. Разполага с 86 легла, от които 6 са обособени в Сектор за интензивна терапия и реанимация. В клиниката има разкрит дневен стационар и детско спешно отделение съвместно с Центъра за спешна медицинска помощ в Пловдив, което функционира денонощно.
Стационарът е организиран в четири клинични отделения и специализирани сектори:
- пулмология и респираторна алергия
- кардиоревматология
- гастроентерология
- нефрология
- ендокринология
- онкология и хематология
- вродени и наследствени заболявания

 

На функционален принцип в диагностично-консултативния сектор са разкрити следните специализирани кабинети:
- общ приемно-консултативен кабинет
- кабинет по неврология и електроенцефалография
- кабинет по кардиоревматология и ехокардиография
- кабинет по абдоминална ехография
- кабинет по евокирани потенциали и елекромиография
- кабинет по медицинска генетика
- кабинет по нефрология
- кабинет по ендокринология
- кабинет по онкохематология
- кабинет по медицинска психология
- кабинет по гастроентерология и фиброгастроскопия
- кабинет по пулмология и функционално изследване на дишането
- кабинет по алергология
- детски рентгенов кабинет
- лаборатория по пренатална и постнатална цитогенетика


Отделение по медицинска генетика с лаборатория по цитогенетика и пренатална диагностика
Отделението работи по Национална програма за профилактика на наследствените болести, обезпечена от Министерството на здравеопазването и обслужва безплатно:
1. Семейства с два и повече спонтанни аборта
2. Пациенти с умствено изоставане
3. Пациенти с вродени аномалии – аненцефалия, хидроцефалия, микроцефалия, спина бифида, цепки на устната и небцето, сърдечни и бъбречни дефекти
4. Пациенти с дефекти във физическото и полово развитие
5. Бременни над 35 години
6. Семейства с дете с хемофилия, таласемия, мускулни и неврални дистрофии, муковисцидоза и всички останали наследствени заболявания
7. Цитогенетично изследване на костен мозък при пациенти с онкохематологични заболявания
8. Хромозомни тестове при спорно бащинство (срещу заплащане)

Ръководител – доц. д-р Евгений Генев , кмн

 

 

 

Пловдивската университетска болница не е сред здравните заведения, които чакат държавата да им покрие или опрости натрупаните задължения през последните години. Според директорът на болницата доц. д-р Илия Баташки това става чрез увеличение на  приходите от клинични пътеки и намаляване разходите за немедицински и битови нужди. Здравното заведение обслужва 7% от всички пациенти в страната, а капацитетът от 1297 легла и лечение по всички клинични пътеки му дава статут на третия по големина работодател с 2500 души персонал, след частните „Кремиковци” и „Лукойл Нефтохим” – Бургас. Това е и основната причина годишните приходи на болницата да надхвърлят 80 млн. лева, но да се поддържа и един нормален средномесечен дефицит, който се погасява.

Именно това позволява да се инвестират 4.7 милиона лева собствени средства в оборудване на отделения и изграждане на нови звена за лечение на пациенти.

Единият от най-важните проблеми, които стои пред УМБАЛ “Св. Георги”, е този за чакащите за операции пациенти, тъй като след приемането ни в ЕС срокът е 3 месеца.

В много европейски държави се чака за повечето видове лечение, но когато листата за дадена болница е по-дълга от 3 месеца, пациентът може да потърси друга клиника, а държавата или осигурителният фонд да го пренасочат и той има право да отиде в друга държава от ЕС.

В момента у нас листи на чакащи има за сърдечно-съдови операции в "Св. Екатерина", в пловдивската "Св. Георги" и в Националната кардиологична болница. Най-много са пациентите за университетската болница в Пловдив. Капацитетът на клиниките позволява да се оперират повече болни, но здравната каса не може да осигури толкова пари, обясняват лекари.

Актуалният проблем с газовата криза не застрашава най-голямата болница в Южна България, защото има достатъчно запаси, собствена отоплителна инсталация, която работи с мазут, и пълна готовност да премине на алтернативно гориво, ако се наложи. Университетската болница в Пловдив няма да отлага плановите операции, нито ще връща пациенти.

 В момента е създаден  кризисен щаб за справяне с проблема, а при спиране на топлоподаването към двете общински здравни заведения, които са на централно парно отопление, могат да бъдат приети допълнително между 1 500 и 2 000 болни на месец. Според директора на болницата извънредната мярка няма да наруши досегашния ритъм на работа, защото болницата разполага с 1 297 легла, а средно на месец обслужва между 5 500 и 6 000 пациенти от цяла Южна България.

Здравеопазването, неговото развитие и състояние са жизнено важни за съществуването на дадена нация. Именно затова то е основна социална дейност на държавата - неговите проблеми влияят пряко бърху обикновения човек. Защото е невъзможно да съществува силна и просперираща държава, ако  на нейното население му липсва здравна система от специалисти и база, която да предоставя необходимите услуги.

България макар и малка държава като територия може да се похвали със значителен брой специалисти в областта на медицината и традиции в тяхното обучение.

Повечето от пациентите, посетили УМБАЛ “Св.Георги”, изразяват мнение, че в нея работят висококвалифицирани специалисти и са доволни от обслужването на персонала.

Това допринася не само за нейното реноме сред обикновените хора, но и сред студентите по медицина. Които са много благодарни, че практиката  и специализацията им се води от видни медици, служещи за пример, и така те получават необходимия опит за своята бъдеща реализация като лекари.

Въпреки това като всяка една сфера и в здравеопазването може да се открият много проблеми. Достатъчно е само да попитаме първия срещнат човек и той би споделил своя опит. Преобладаващото обществено мнение е, “че трябва да си истински късметлия”, за да попаднеш на добри специалисти. Откъде идва този проблем? Защо специалистите не са достъпни за всички? И не трябва ли всички в тази сфера да са такива? Нали да си лекар е призвание, а не професия? Защо тогава е толкова често срещано мнението, че “ никой не ти обръща внимание”?

Една от причините за това е, че и здравеопазването не остана подминато от ширещата се из всички сфери на живот корупция. Повечето хора днес са по-склонни да си постъпят в частна клиника за лечение или раждане на дете, тъй като смятат, че там ще им обърнат повече внимание, след като си плащат.  

Не са малко и оплакванията, че за предстояща операция е по-добре “да бутнеш” малко пари, за да не чакаш с месеци.

Не знам за другите, но на мен това ми звучи не само грозно, а дори зловещо. Как може изобщо някой да си позволи да си играе с човешкия живот, особено като си клел, че пациентът е най-важен.

Естествено, че могат да се открият и добри страни, тъй като разполагаме с висококвалифициран персонал. Например България е една от малкото страни, където в Бърза помощ работят дипломирани лекари, а в повечето европейски страни персоналът е от фелдшери и специализанти.

Трябва всеки нуждаещ от медицинска помощ да я получава веднага и с необходимото качество. Затова именно трябва да се осигури добро заплащане за всички медицински лица, за да могат те съвестно да си вършат работата и да не търсят нищо “под масата”. Така че не можем да обвиняваме само лекарите, тъй като проблемът е в самата система.

И въпреки това аз с ръка на сърцето си признавам, че се надявам да нямам нужда от тяхната помощ. Особено след като имам достатъчно познати, които тепърва трябва да станат практикуващи лекари. Малко са тези, които с чиста съвест учат за изпити и ходят на практически упражнения, тъй като искат да научат нещо. А има и такива, които са си платили, за да бъдат приети. Вярно е, че е по-важно какво ще научат след това, но не е ли това област, с която трябва да се занимават съвестни и честни хора.

Твърде много проблеми и предизвикателства стоят пред българското здравеопазване. И решението им трябва се гради на доверие между пациенти и лекари. Как да бъде постигнато това? Според мен когато лекарите наистина поставят здравето и благополучието на пациентите над всякакви лични интереси.  Нали в Хипократовата клетва се казва, че медицината е изкуство и затова трябва да се обича от практикуващите го. А от друга страна хората трябва да имат повече доверие в лекарите и техния опит.

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.