Миряна Русева, четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

  

 

 

 

Михаил Лисков - Кмет на община Харманли

 

 

 

 

Кметът на община Харманли е Михаил Христов Лисков. Роден на 24.11.1957 г. Има 2 деца. Завършил е УНСС, София. През 2007 г. е преизбран за кмет на града като кандидат на коалиция БСП, партия Българска социалдемокрация, ПК Тракия с 8358 гласа. Първият му мандат е периода 2003-2007г. Зам.-кмет отново е  инж. Гено Генев.

 

Общинският съвет има следната структура и състав:

 

Партия/Коалиция

Брой съветници

Коалиция “За България”

8

Партия “Средна европейска класа”

3

Коалиция “ГЕРБ-НДСВ”

3

Партия ДПС

2

ПП Атака

2

Коалиция “Евр. демократичен път за Харманли”

2

 

 

Според Закона са местното самоуправление и местната администрация кметът е орган на изпълнителната власт в общината. Той се подпомага от назначената от него администрация, взима оперативни решения и осъществява управлението на общината. Той подлежи на контрол от страна на Общинския съвет и съда.

 

 

 

Основните приоритети и цели на община Харманли, които са залегнали в програмата на кмета и ОбС  за периода 2007-2011, са:

 

ПРИОРИТЕТ I 

Създаване на предпоставки и условия за балансиран растеж на стопанството на общината в условията на пазарна икономика и предвид присъединяването на България към ЕС, чрез подпомагане и стимулиране развитието на традиционните структуроопределящи отрасли като селското и горското стопанство, хранително–вкусовата, тютюневата, шивашката и мебелната промишленост, електропромишлеността, строителната промишленост, туризма /селски, еко и културен/ и сектора на услугите.

Цел 1.1: Ефективно използване на природните и поземлени ресурси на общината за развитие на екологично чисто растениевъдство и преминаване към мащабно, рентабилно и конкурентноспособно животновъдство, отговарящо на Европейските стандарти

Цел 1.2: Стимулиране на частната инициатива и развитие на малкия и среден бизнес в отрасъл търговия и основните сектори на промишлеността като хранително-вкусова, мебелната, шивашката, обувната и др., чрез използване на ресурсния потенциал,създаден в общината.

Цел 1.3: Възобновяване на традициите на общината в бубарството и електропромишлеността и превръщането им в конкурентно предимство за региона.

Цел 1.4: Развитие на селски, еко и културен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство с високо качество на обслужването и предлаганите услуги и създаване на материална база за това.

 

Цел 1.5: Създаване на необходимите условия и материално–техническа база за развитие на информационните, консултантските и бизнес услугите в полза на населението и предприятията, функциониращи на територията на общината.

 

ПРИОРИТЕТ II

Преодоляване на различията между общински център и периферия и тенденцията към обезлюдяване на населените места в общината чрез повишаване на благосъстоянието на населението, увеличаване на заетостта, подобряване качеството на здравните и образователните услуги и подобряване на условията за работа, отдих, туризъм, спорт и култура.

 

Цел 2.1. Увеличаване на заетостта в общината чрез разкриване на нови работни места, повишаване на квалификацията и преквалификацията на населените и постепенно нарастване на доходите на домакинствата до изравняването им с европейските стандарти.

 

Цел 2.2. Предоставяне на висококачествени и професионални услуги в сферата на здравеопазването и образованието с цел подобряване условията на живот на населението в общината.

 

Цел 2.3. Съхранение на културно–историческото наследство на община Харманли и ефективното им използване за целите на културния туризъм.

 

Цел 2.4. Подобряване условията за живот и здравния статус на населението в община Харманли чрез предлагане на различни възможностите за спорт, отдих и туризъм

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ

Модернизация, реконструкция и развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда като основни фактори за подобряване и стабилизация на социално–икономическите процеси в общината, при съобразяване с ограничителните параметри на съществуващите конструкции и съоръжения и при съхраняване и възобновяване на природните ресурси.

 

Цел 3.1. Развитие и поддържане на селищната и междуселищната транспортна инфраструктура на община Харманли в съответствие с националните и международни стандарти за съответните категории път и в съответствие с изискванията на социално-демографските и стопански процеси в общината.

 

Цел 3.2. Изграждане на нови, подновяване и разширяване на съществуващите междуселищни водоснабдителни мрежи, вътрешно-водопроводните и канализационните мрежи в населените места и всички квартали в общинския център.

 

Цел 3.3. Обновяване и поддръжка на енергоснабдителните, съобщителните и комуникационните системи в общината. Разработване и изпълнение на програми и системи за енергийна ефективност.

 

Цел 3.4. Оптимизиране на системата за събиране, извозване и складиране на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите в рамките на община Харманли.

 

ПРИОРИТЕТ ІV

Провеждане на активна политика на трансгранично сътрудничество с Република Гърция и Република Турция, благоустрояване на общината и подобряване на социалната инфраструктура и разширяване на кръга от социални дейности на общината.

 

Цел 4.1. Широкообхватно участие на община Харманли в разнообразни трансгранични инициативи чрез пряко участие в проекти по следприсъединителните структурни фондове и чрез партниране на общини от Република Гърция и Република Турция в областта на икономиката.

 

Цел 4.2. Благоустрояване на населените места в общината, подобряване условията и качеството на живот на населението в общината и провеждане на целенасочена политика за защита на правата на децата, младите, хората в неравностойно положение и малцинствените
 

·   Изграждане на Ритуален дом гр. Харманли /2007-2013/

·   Довършителни работи на Общежитие гр. Харманли за временно настаняване  /2007-2013/

·  Проектиране и изграждане на център за приготвяне на храна за ученици, социално слаби и болни /2007-2013/

 

·  Реконструкция на сгради на Социален патронаж, Социални грижи /2007-2013/

·  Реконструкция на сгради на пенсионерски клубове - гр. Харманли /2007-2013/

·  Реконструкция на сграда на "Център за работа с деца" /2007-2013/

·  Възстановяване на манипулационна за обслужване на социално слаби граждани /2007/

· Благоустрояване пл. "Възраждане", кв. Тракия, кв. Дружба, кв. Изгрев, пространството около Руски паметник /2007-2010 г./

·  Реализация на пилотен проект за енергоефективност на уличното осветление в гр. Харманли и всички села в Общината /2007-2013/

·  Реконструкция на сграда на Общинска администрация и сгради кметства /2007-2013/

·   Изграждане на инфраструктура - улици, канализационна и водопроводна инсталации, благоустрояване на нов квартал "6-ти конен полк" /2007-2013/

 

Проектите, които са приети от ОбС, са:

Проект "Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000"
Основен изпълнител: Община Харманли
Срок за изпълнение: 15 месеца, от 16.09.2008 г. до 15.12.2009 г.

Бюджет: 4 731 886.06  лв.

Обща цел на проекта: Да се подобри достъпността и да се подкрепи устойчивото развитие на малките селища, намиращи се в периферията на Община Харманли чрез подобряване на технико-експлоатационното състояние на път HKV - 1214 – разклон от път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ към с. Болярски извор и Славяново, Община Харманли.

  Жителите на село Славяново – 927 души и село Болярски Извор – 320 души, които ще получат по-добра достъпност до услугите на общинския център – Харманли, по-добра пътна връзка с останалите населени места в общината и в агломерационния център Хасково.

  Гостите и посетителите на двете села – 1 580 души средногодишно, посещаващи своите близки, роднини и приятели, които ще се възползват от подобреното качество на пътната мрежа, водеща до селата, осигурената бързина, комфорт и безопасност при придвижването

 

Проект "Трансгранични мерки за опазване на трансграничното биоразнообразие (Изграждане на волиер и разсадник в с. Славяново)"
Основен изпълнител: Община Харманли
Основeн партньор: Община Тригоно, Гърция

Асоцииран партньор: Областна Администрация - Хасково
Срок за изпълнение: 12 месеца, 1 Декември 2007 - 30 Ноември 2008 г.
Бюджет: 255 146, 14 евро, от които 10% са собствен принос на община Харманли

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България, Програма ФАР ВС2005/017-454.03.03 „Устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биоразнообразието".

Основната цел на проекта е постигане на устойчиво управление на природните ресурси в региона чрез предприемане на интегрирани, трансгранични мерки за възстановяване на биоразнообразието.

 

Обща цел на проекта:
Да насърчи трансграничните инициативи и дейности, за да осигури стабилно управление на екосистемите. Да насърчи сътрудничеството между местната власт в пограничния регион, за да осигури съвместно идентифицирани дейности за обща защита и възстановяване на екосистемите от гледна точка на хабитат и фауна, опазване на животните, опазване от пожари в горските местности; Да допринесе за надграждане на качеството на живот и запазването на високо качество на околната среда. Да допринесе за установяването на трансгранични системи, които да се справят със замърсяването на околната среда, пожари и природни бедствия.

Специфична цел на проекта
Да представи разумната употреба на трансграничните природни ресурси чрез предприемане на интегрирани мерки за биологично възстановяване и консервация: построяване на волиер и разсадник и засилване на местния капацитет за защита и управление на биоразнообразието и природните ресурси.

Подробно описание на дейностите:

Проектът ще бъде организиран в 5 модула:
Модул 1: Управление и администриране на проекта
Модул 2: Инвестиции и доставки
Модул 3: Построяване на разсадник
Модул 4: Построяване на волиер
Модул 5: Дейности за изграждане на капацитет и популяризиране

 

 

Проект "Разширяване на устойчивото използване на природните ресурси в местността с висока естествено природна стойност - Дефилето, чрез развитието на нов интегриран туристически зелен продукт"

Основен изпълнител: Община Харманли,област Хасково, България

Основни партньори: Община Бабаески, Турция

Срок за изпълнение: 18 месеца, 1 Декември 2007 - 30 Ноември 2008 г.

Бюджет 106 700,17 Евро

Основните цели на настоящото проектно предложение са обособени в две стратегически направления:

1.  Превенция и устойчиво използване на природните ресурси;

2.  Повишаване конкурентоспособността на таргетирания пограничен регион.

Специфичните цели, декомпозирайки таргетираните основни цели и свеждайки ги на оперативно ниво, се състоят в:

· Повишаване знанията и образоваността на населението относно разпознаването и правилното събиране на не-горските продукти;

· Повишаване знанията на населението относно нормативната уредба, регламентираща събирането на не-горски продукти и популяризирането й;

· Разширяване използването на природните ресурси чрез разработване и промоциране на иновативен интегриран туристически продукт, акцентиращ върху „зеления” (еко) туризъм;

 

 

 

Проект "Виа Диагоналис и Българския Стоунхендж"

Основен изпълнител: Община Харманли,област Хасково, България

Основни партньори: Община Тригоно, Гърция

Срок за изпълнение: 18 месеца, 1 Декември 2007 - 30 Май 2008 г.

Бюджет 182 709,84 Евро

 

През 2006 година Община Харманли кандидатства и печели проект за Насърчаване на културните, туристическите и човешките ресурси в граничния регион. Договорът е подписан на 30.11.2006 г. и е с бюджет на стойност 182 709,84 евро от които 18 770(10.27%) евро е личното участие на общината.
 

Той носи името “VIA DIAGONALIS – и българския Стоунхендж”. Общата цел е да стимулира развитието на богатия културен потенциал на Община Харманли и така да стимулира местната заетост свързвайки туристическите дейности с близкия гръцки регион.


 
Специфични цели:

 

1.  Да предприеме действия за опазване на ключови забележителности – “VIA DIAGONALIS” - пътят свързвал Константинопол с Европа  и една от крепостите по пътят-“CASTRA RUBRA”.

2. Да създаде местен туристически продукт на основата на ключови забележителности и да свърже туристическите дейности с близкия гръцки регион.

3. Да създаде по-добри възможности за заетост за местното население и да стимулира временна и постоянна заетост

 

  

Проект "Иницииране на клъстери и мрежи като двигатели за трансгранична икономическа ефективност и съвместни дейности"

Основен изпълнител: Община Харманли, област Хасково, България

Основни партньори: Община Тригоно, Дикия, Гърция и Бизнес-клуб „Харманли”

Срок за изпълнение: 12 месеца, 01 Декември 2007 – 30 Ноември 2008 г.

Цели постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в българо-гръцкия трансгранчен регион – Хасково-Еврос - чрез повишаване на конукрентноспособността и заетостта, на базата на утвърждаване на клъстерния модел и мрежите от бизнес-взаимовръзки с център в района на община Харманли и община Тригоно.

Реализирайки този проект, Община Харманли ще участва директно в стимулиране на икономическия растеж в района и повишаване на неговата атрактивност за инвеститори, специалисти, специализирани агенции и институции, местни жители и др. Общината ще постига това, като работи в тясно партньорство с местния бизнес  и насърчава неговото развитие, подпомага институциите и организациите, които партнират на бизнеса, усъвършенства компетенциите на местната администрация за по-качествено и ефективно обслужване на бизнеса и стимулиране на неговия просперитет. Ефектът от изпълнението на този проект ще надхвърли ползите от иницииране на местното предприемачество или изграждането на инфраструктура. Крайната цел е да се стимулира трансграничното сътрудничество предимно в икономическата сфера, което ще осигури нарастване на конкурентноспособността на бизнеса от двете страни на границата и преди всичко неговата позитивна роля за цялостното развитие на региона. Резултатите от проекта могат да се мултиплицират в изграждането на един проспериращ трансграничен регион, който се отличава с добри темпове на инвестиране в инфраструктура, на внедряване на иновации и приложение научно-изледователска дейност, както и с добър стандарт на живот.

Проектът е разработен и ще се осъществява в съответствие и като важен елемент от Плана за развитие на Югоизточния регион 2007-2011 и Плана за развитие на област Хасково 2005-2015.

 

Дейности по реализация на изброените проекти:

На 05.02.2008 г. се проведе презентация на проекта "Иницииране на клъстери и мрежи като двигатели за трансгранична икономическа ефективност и съвместни дейности"

  Място на събитието бе залата на Общинския съвет Харманли. Присъстваха над 40 госта. Презентацията бе открита от Кмета на Община Харманли М. Лисков. Сред гостите бе и зам.-кмета на гръцката община Тригоно - Димитрис Телебис. Тригоно, заедно с бизнес клуба на Града на Белоногата, са основни партньори по начинанието. Проектът е по програма ФАР на ЕС, ТГС България-Гърция.

Тъй като една от дейностите по инициативата е създаване на клъстер в текстилната индустрия, на презентацията бяха поканени и присъстваха представители на местни текстилни фирми – „Димана”, „Даниел Фешън”, „БГ Стил”. В региона Хасково-Еврос и по-конкретно в района Харманли-Тригоно съществуват благоприятни условия за изграждането именно на такъв клъстер – има много предприятия, доста модернизирани такива предимно в района на Еврос, проявен интерес от чужди инвеститори към тектилния сектор, производство на висококачествена продукция и не на последно място очертаващи се възможности за предлагане стоките и услугите на големи клиенти от ЕС.

Общо 12 са дейностите по проекта, част от  които са разработване на интернет портал „Бизнес и туризъм” за целите на клъстера, форум „Трансгранични постижения в областта на бизнеса” и създаване на Трансграничен център за икономическо развитие и туризъм.

От 22 до 24.04.2008 г. в изпълнение дейностите по проекта се проведе семинар “Клъстерите и мрежите – ключов двигател за трансграничното сътрудничество".

Той бе организиран от Община Харманли и Съюз за възстановяване и развитие гр. Хасково. Това бе първият семинар по проекта на Община Харманли, финансиран по Програма ФАР на ЕС за трансгранично сътрудничество България - Гърция 2005.

Ръководителката на проекта Диляна Комитова представи госпожа Зоя Дамянова, Програмен директор, фондация “Приложни изследвания и комуникации”, която бе единият от лекторите. Участниците във форума бяха запознати от нея с “Представяне на клъстерния модел и подхода на работа в мрежи – изграждане, функциониране, финансиране, преимущества и предизвикателства“.

Лектор от гръцка страна бе г-н Константинос Аграфиотис. Г-жа Иванка Душкова, представител на СВР гр.Хасково, също взе участие във форума. Тридневният семинар се оказа изключително полезен за малките фирми в града. Интерес проявиха фирми от гр. Казанлък и Хасково, които изпратиха свои представители. Участниците заявиха желание да се вклрючат в предстоящите форуми, предвидени по проекти, следващият от които е след 4 месеца.

На  27.11.08 кметът на Харманли и представителят на община Тригоно, Гърция, Димитрис Келемидис, прерязаха лентата на новия трансграничен център за икономическо развитие и туризъм. Той бе изграден по проект на общината в партньорство с Тригоно. За построяването на центъра изцяло бе преустроена незавършена сграда в бившата пневмофтизиатрична болница в града, където сега се намира и домът за стари хора.
На откриването присъстваха и господата Атанасиус Парасакис и Василис Харовас, и двамата заместник шефове на Търговско-промишлената палата в Еврос. Гост бе и общинският съветник от Тригоно Василис Русидис.
След откриването в новата сграда бе открита изложбата „Постижения на българо-гръцкото социално-икономическо сътрудничество”, демонстрираща постиженията на 4 съвместни проекта по ФАР между Харманли и Тригоно. В центъра се проведе и заключителната проява на проекта – бизнес-форумът, посветен също на трансграничните връзки между двете общини.
 

През август 2008 Община Харманли спечели проект "Проектиране, доставка и монтаж на кухненски асансьор в специализирана институция за предоставяне на социални услуги "Дом за стари хора" град Харманли". Проектът е финансиран от фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика е на обща стойност от 10 768 лв. От тях 1000 лв. са собственото участие на Общината. 

С парите ще бъде финансирано закупуването и монтирането на вътрешен кухненски асансьор, който ще улесни работата на персонала, тъй като столовата е на третия етаж и в момента храната се качва ръчно по стълбите. След успешното приключване на проекта Община Харманли има намерение да кандидатства и за финансиране на пътнически външен асансьор, който да обслужва обитателите на социалния дом.

 

Домът за стари хора в Харманли е създаден по решение на ОбС и с първоначалното финансиране на Община Харманли. Първите си клиенти той посреща през юни 2007 г., тогава е и официално открит лично от министъра на социалната политика Емилия Масларова и кмета на Харманли Михаил Лисков. Модерното социално заведение се намира в западната част на града, само на 200 м от Международния път Е-80. Изцяло реконструираната и обновена сграда е разположена в живописен парк от 5 дка., което я прави още по-подходяща и привлекателна за живеене и отдих.
Отлични условия за това предлага и интериорът на дома. Той е с капацитет от 40 места, като домуващите се настаняват в стаи с по две легла и със самостоятелен санитарен възел. Във всяка стая има телевизор с кабелна програма. В сградата за нуждите на потребителите са инсталирани телефон и автомат за кафе, чай и мляко.
Първостепенна задача на персонала на Дома за стари хора е осигуряването на качествени медицински услуги на домуващите. За здравето на потребителите се грижат 4 медицински сестри и един рехабилитатор, които ежедневно следят за хигиената, качеството на храната и температурата в помещенията.

 

 

 

 През септември 2008 с писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подписано от министър Асен Гагаузов, общината е уведомена, че е одобрен неин проект за реконструкция и рехабилитация на участък от четвъртокласната пътна мрежа. Това е 7-километровото шосе от разклона след с. Иваново до с. Славяново. Пътят е в приоритетен списък на общински пътища, одобрен с решение на МС.

Проектът ще бъде финансиран по оперативна програма на ЕС „Регионално развитие” с 4 млн. 780 хил. лв., предоставени изцяло безвъзмездно на общината. С ремонта на този участък чувствително ще се подобрят комуникациите в общината, тъй като пътят от разклона за с. Славяново е възлов за транспорта в този район.

Изпълнението на проекта ще бъде възложено чрез открита процедура по закона за обществените поръчки, след което ще започнат и ремонтните работи. Това ще стане след подписване на договора между общината и регионалното министерство, който се очаква да стане факт след месец.

 

 През юли стана ясно, че е възможно да се обособи икономическа зона, в която държавата да инвестира 500 млн. лв., край Харманли между селата Поляново и Преславец.  На това място има 3000 дка предимно общинска земя, която се намира край магистрала “Марица” и може да бъде свързана с нея чрез пътно разклонение. Това е едно от основните изисквания за определяне на зоната. Теренът край Харманли отговаря и на останалите изисквания – да е на 15 км от жп линия, на 50 км от летище и на 200 км от пристанище.

Заради  крупния проект кметът Михаил Лисков поиска с докладна въпросния терен да се обособи като отделна административна единица в рамките на територията на община Харманли със статут на квартал на града – бизнес парк “Европа”. Това бе прието единодушно и ОбС възложи на градоночалника да изготви идеен общоустройствен план на територията, за да може да се придвижи проектът по-нагоре.

Ако той се реализира, зоната ще бъде построена с цялостна инфраструктура и в  нея ще бъдат открити най-малко 500 нови работни места. По същия проект ще кандидатстват общините Свилеград и Любимец. 

 

Противно на твърденията в материал на регионален вестник за уличната мрежа на Харманли и с просто око е видно, че състоянието й е далеч по-добро от това преди 5-6 години.

На първо място изцяло реконструираният централен булевард  “България”, чиито предимства вече ползват и водачите на МПС, и гражданите. Но ако ремонтът на булеварда не бе предприет миналата година и съответно заемът за него не бе теглен тогава, сега със същите средства щеше да се свърши и двойно по-малко работа. Така че не предизборно се е подходило към този важен за общината обект, а чисто и просто прагматично. Още преди ремонта на булеварда пък общината  оправи повечето улици в старата градска част, където може би само ул. “Кирил и Методий” се нуждае от по-сериозен ремонт, който предстои да бъде извършен.

В момента в ремонт вече са и улиците, напречни на булеварда – “Лозенград”, “Люлебургас”, ”Цар Освободител”, ”Сакар планина”, “Балкан”, “Пенчо Славейков”. При това тези улици се ремонтират със собствена техника на общината. Това ще позволи по-оперативно да се пристъпва към изкърпване на уличните платна и в други части на града, както в момента върви ремонт на ул. “Янтра”. По този начин ще бъдат ремонтирани още  ул. “Петко Каравелов”  и ул. “Янко Сакъзов”. Предстои работа и по оправянето на успоредните на булварда улици. Ул. “Неофит Рилски” в общи линии е вече ремонтирана, затова повече ще се работи по ул. “Хр. Ботев”, макар тежките отсечки по нея да са оправени. Ще бъде изкърпена и ул. “Бенковски”.

Общо за тези ремонти ще бъдат изразходвани 60 хил. лв. от общинския бюджет.

Що се отнася до важните за пътното движение на града улици “Алеко Константинов” и “ Иван Вазов”, за тяхното ремонтиране има внесени проекти, с които общината кандидатства за средства по програмата за регионално развитие. Има внесен проект и за ремонта на бул. “Преслав”.
Важно за гражданите е да знаят, че ще се пристъпи и към ремонт на улица “Васил Левски”. Това ще се осъществи обаче, след като обекта до старото гробище бъде рекултивиран в парк и се отвори ул. “Хаджи Димитър”.
В контекста на тази информация трябва да се акцентира и върху една зловредна практика съвсем кратко време след асфалтирането или ремонтирането на дадена улица да започнат искания за разкопаванито й заради канализационни проблеми, които е можело да бъдат решени  й по-рано. Въпреки отхвърлянето на такива искания, често се стига до нелегални разкопавания и потърпевшата улица отново има нужда от ремонт. Факт, който показва, че отговорност за състоянието на уличната мрежа носи не само общината, но и гражданите.

 

Според кметът Лисков 2008 г. е годината, през която са реализирани 3 проекта по програма ФАР на ЕС и които носят в общината над 550 хил. евро. Тези проекти са завършени и вече функционират – волиерът е завършен и в него вече има птици, разсадникът е зареден с 150 000 фиданки, приключен е и проектът за клъстера, както и този за реконструкцията на гребната база.

Към успешното приключване на годината той добави още преизпълнението на приходите като цяло от местните данъци и такси с близо 300 хил. лв. и сертифицирането на общинската администрация по ISO 9001:2000.

Градоначалникът призна за проблемите със сметосъбирането в града през настоящата година, но изрази увереност, че  занапред то ще се подобри. През идната година се очаква и наваксване на изоставането с продажбите на общинска собственост  - най-вече на търговските площи от новия пазар. През 2009-та те ще се предлага в завършен вид и това ще стимулира купувачите.

Сред приоритетите през следващата година на първо място бе посочено очакваното пускане в действие на пречиствателната станция за питейни води през март 2009 г., след като технологичните тестове по нея минат през зимните месеци. Очаква се и откриване на финансиране на проекта за пречиствателната станция за отпадните води, който е одобрен на първи преглед. Ще започне работа и по реализирането на проекта за ремонт на пътя от разклона за Славяново на стойност близо 5 млн. лв., един проект, спечелен по оперативните програми на ЕС. Към приоритетните обекти кметът Лисков добави и проекта за превръщането на сградата на бившия ритуален дом в културен център със съвсем нови функции.

Закупуването на ново медицинско оборудване за болницата, изграждането на дневен център за деца, ремонтирането и построяването на нови читалища в селата са другите задачи в социалната и културната сфера през 2009-а година.

Председателят на ОбС д-р Пламен Делчев от своя страна определи работата на местния парламент като активна и добра с взетите през т. г. 140 решения, от които няма обжалвани и върнати по съдебен ред. Като причина за това той изтъкна добрата предварителна работа в постоянните комисии на съвета.

 

Днес най-важният въпрос, който стои пред кмета Лисков и населението на Харманли, е свързан с боклука на София.

На 19 ноември 2008 кметът Михаил Лисков обяви, че ще внесе докладна записка на следващото заседание на ОбС., с която ще се иска становището на общинските съветници за това да се приеме ли част от боклука на столицата в депото за твърди битови отпадъци край града.
 

26 млн. 545 хил. лв. за изграждане на приоритетни инфраструктурни обекти е предложил да бъдат отпуснати от правителството на общината кметът Михаил Лисков с докладна до министерството на околната среда срещу евентуалното депониране на част от отпадъците на София на тукашното регионално сметище. Ако съветът одобри предложението, кметът може да бъде упълномощен да сключи договор със софийска община за приемането на нейните отпадъци.
 

Във връзка с исканите средства за общинската инфраструктура очакванията на градоначалника са при позитивно решение на въпроса от общинския съвет Харманли да получи от исканите средства реално близо 20 млн. лв., както показвала практиката с приемането на софийски отпадъци от Карлово.
 

Лисков счита, че от екологична гледна точка Харманли в никакъв случай не го очаква някаква катастрофа с депонирането на 50 хил. тона отпадъци отвън. Изградената втора клетка на сметището има достатъчно капацитет да функционира нормално още дълги години и да поеме сметта на Харманли и евентуално на региона. Освен това, депото, което отговаря на всички европейски стандарти, е изградено с държавни средства и защо да не приеме софийски отпадъци, след като така ще се помогне на София, а и на България да не понесе санкция от 150 млн. евро за нерешаването на този проблем – софийския боклук. Също така той посочва, че  има уверения от столична община, че при изграждането на техния завод за изгаряне на отпадъци там ще приемат същото количество боклук от харманлийска община като компенсация за приетия тук от София.
 

На пресконференцията Лисков изложи и другите плюсове от евентуалното приемане на 50 хил. тона софийски отпадъци. Заедно с предвидените вече с решение на МС от 13 т. м. 3 млн. 957 хил..лв. за допълнителна техника и строителни работи на депото ще се поемат и част от разходите за сметосъбиране и обработване на отпадъците. Това от своя страна ще доведе до намаляване на такса смет за населението с 20%. С отпуснатите пари пък за инфраструктурата ще се изградят обекти, които са останали извън оперативните програми на ЕС и за тях няма друга финансова алтернатива, а са изключително важни за общината. В искането на средствата за инфраструктура фигурират такива важни за общината обекти като: преустройството и реконструкцията на бившата ритуална зала в културен център, реконструкцията и асфалтирането на основни улици от градската мрежа, изграждането на булевард „Преслав”, изграждането на многофункционално игрище в спортен комплекс на парка „Димана Данева”, канализацията на клонове от бизнес зона „Запад”, също водоснабдяването на село Орешец и други села от района на Сакар и изграждането на общински път Олещец – Черна могила.

За сравнение с необходимите за тези обекти финансови средства предвидените за капиталови разходи пари в бюджета за  2009 г. на общината са едва 571 хил.лв.

На 26 ноември общинският съвет стигна до решение 50 000 тона балирани твърди битови отпадъци от София да бъдат депонирани и третирани на тукашното регионално сметище, но само и единствено след финансиране от правителството на инфраструктурните обекти в харманлийска община, посочени в приложение към докладната на кмета Михаил Лисков. „За” бяха 18 съветници, двама – „против” и един „въздържал се”. Прието бе още при изпълнението на посоченото условие кметът Михаил Лисков да подпише договор с кмета на София с цена на услугата от 24 лв. с ДДС на тон отпадъци, като транспортът е за сметка на община София.

 

Екологичен риск според кмета на Харманли няма. Балите ще се депонират на вече изградената втора площадка на сметището и това няма да създаде проблем с отпадъците на Харманли и другите общини от Хасковска област, които също трябва да извозват боклуците си на харманлийското депо от следващата година.

Докато кметът на Харманли не усеща напрежение сред съгражданите си, те вече се подготвят да правят подписка по този въпрос. Понеже нито правителството, нито общината ще се трогнат от това, вероятно ще отправят петиция до Европейския парламент и да ги запознаят с факта, че депото граничи със защитена зона и със земи, включени в НАТУРА 2000. Освен това разстоянието до града и болницата е по-малко от необходимото. Има и друга недомислица. Близо до сметището ще минават еко пътеки, по проект, който общината спечели наскоро.

Така можем да очертаем постигнатото от кмета Лисков през изминалото време от неговия втори мандат, което той определя като ползотворно и удовлетворително.

Като гражданин на Харманли мога да кажа, че наистина в града се забелязват много положителни промени в последните години - реконструкцията на НЧ ”Дружба”; ремонтирането на повечето училища и детски градини; разширяването на главната улица; ремонтът на останали улици из града; спечелването на важни проекти, целящи развитието на града и засилване сътрудничеството със съседните страни и т.н.

Има какво още да се желае, но все пак трябва да сме доволни от направеното и да вярваме, че усилията ще продължат, за да може Харманли да се превърне в един модерен нов град, за да бъде привлекателен за своите жители, а и за туристи, тъй като все пак е с петвековна история и има не малко забележителности, които си струва да се видят.

Ако всички заложени приоритети и цели от програмата на кмета бъдат изпълнени до края на неговия мандат, със сигурност доволен ще е не само той и неговата администрация, а и по-голямата част от жителите на общината.

Нали именно се стремим към достигане на европейските стандарти и превръщането на всеки един град на територията на страната в модерен и удобен за своите жители и посетители.

 

 

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.