Мария Димчева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

МБАЛ „ПЛОВДИВ”

 

 

 

“Многопрофилна болница за активно лечениеПловдив” АД е разкрита през  юли 1952 г. като Околийска болница – Пловдив на базата на  кооперация “Здравна самопомощ” и ІІ-ра градска болница, която, както е известно, до 31.12.1951 г. изпълнява роля на скарлатинозна. По тази именно причина животът и дейността на Околийската болница започва още от 01.01.1952 г., като приема от ІІ-ра градска болница /инфекциозна/ както имуществото, така и лежащо болните.( Ист.спр.: Инв.оп.1)

Първоначално Околийска болница – Пловдив е разположена в сградата на Ефория Зограф на ул. “Райко Даскалов” 73, така нареченото “Попско здание”, построено през 1926 г., където осъществява своята дейност до престационирането си през 1984 г. в нова сграда.(Стоянова, З.1987)

Първият главен лекар е д-р Георги Иванчев – акушер-гинеколог, пред който е поставена отговорната задача да създаде здравно заведение, което да обедини лечебната и методична помощ с участъковите лекари на село. Д-р Борислав Танев – началник отдел “Народно здраве” към Околийски народен съвет от своя страна държи да свърже новото лечебно заведение с хората, които създават медицинското обслужване в селата от района на болницата. Околийска болница обслужва населението на север от р. Марица без град Пловдив.

 

/д-р Георги Иванчев-първият главен лекар на МБАЛ”Пловдив”1952-1954г/

 

 

 

         /Старата болница, 50-те години на 20 век/

 

 

 

През 1952 г. болницата е разкрита със 75 легла и с откритите вътрешно и хирургично отделение. През 1957 г. болницата функционира общо със 150 легла, от които 60 терапевтични, 60 хирургични, 20 детски и 10 очни, а през 1971 г. леглата са 272. (Ист.спр.: Инв.оп.1)

Със заповед № 1575/13.Х.1953 г. на министъра на здравеопазването двете отделения на болницата са определени за бази за специализация и усъвършенстване на лекарите, както следва:

1.  Вътрешни болести със зав. отделение – д-р Иван Цончев.

2.  Хирургия  със зав. отделение – д-р Стефан Стайчев.(Зап.МНЗГ.1953:26)

През 1952 г. поликлиниката на Околийска болница – Пловдив се състои от консултативен вътрешен кабинет, консултативен хирургичен кабинет, рентгенов кабинет. В болницата функционира лаборатория с един лаборант и отговорник завеждащ вътрешно отделение – д-р Иван Цончев, който много бързо разширява лабораторията, увеличава персонала и въвежда необходимите съвременни изследвания.

1952 г. е разкрит аптечен пункт към Околийска болница – Пловдив.

През 1953 г. - детски кабинет и детско отделение с 20 легла и зав. отделение д-р Любомир Алексиев.

1955 г. се въвежда съвременното диетично хранене в болницата.

Гастроентерологичен кабинет поема стомашните и минутираните сондирания. По-късно се въвеждат инструменталните изследвания ректороманоскопия, гастроскопия, лапароскопия. През 1977 г. се въвежда фиброгастроскопията – първи за град Пловдив.

През 1956 г. е разкрит АГ кабинет със завеждащ д-р Павел Данданов, от 1962 г. той е завеждащ гинекологично отделение.

В болницата се извършват апаратни и функционални изследвания от лекуващите лекари до 1960 г., когато се създава функционален кабинет с отговорник д-р Георги Толедов – ординатор във вътрешно отделение. Този кабинет прераства в мощен сектор за функционални изследвания под ръководството на д-р Михаил Даскалов от 1965 г.

През следващите години продължава разкриването на кабинети – очен, ушен, стоматологичен, неврологичен, физиотерапевтичен, кардиологичен, урологичен, ендокринологичен, фитотерапевтичен и др. (Стоянова, З.1987)

От 1959 г. болницата се преименува като Окръжна болница – Пловдив и получава признание на мощен диагностично-лечебен и методичен център.(Ист.спр.:Инв.оп.1)

В цялостната дейност на болницата се отстояват основните изисквания за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на болните и тяхното ефикасно трудоустрояване. 

 

/Първа копка на новата окръжна болница, 28.05.1975 г./

 

На 28.05.1975 г. е положен основният камък за строителството на нова Окръжна болница – Пловдив. Архитектурният план е изработен от авторски колектив с главен архитект Георги Петрович.

От 1984 г. здравното заведение се премества в нова база на бул. “България” 234. Болницата е разположена на обща площ 92 584 кв. м., застроена площ 14 568 кв.м., и разгъната площ 45 500 кв.м. Разкрити са пет вътрешни отделения /ендокринологично – зав. отделение д-р Величка Миладинова, нефрологично – д-р Георги Толедов, гастроентерологично - д-р Георги Попов, кардиологично – д-р Лазар Каварджиков, онкохематологично – д-р Миланка Гяурова/, отделение по интензивна терапия – д-р Пенка Цанкова,  отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение – д-р Нинко Радивенски, хирургично отделение – д-р Тодор Тотев,  урологично отделение – д-р Иво Илчев, отделение по акушерство и гинекология – д-р Павел Данданов, детско отделение – д-р Динко Демирев, неврологично отделение – д-р Ангел Тунев, отделение за недоносени деца – д-р Константин Колишев, отделение за новородени с интензивен сектор – д-р Атанас Петров, център по хемодиализа – д-р Георги Лазаров, отделение за здравна информация и програмиране – д-р Николина Конарева. Към поликлиничното звено са разкрити 43 консултативни кабинети. Болницата разполага с клинична лаборатория – завеждащ отд. – д-р Здравка Григорова, рентгеново отделение – д-р Атанас Талаганов, отделение по функционална диагностика – д-р Михаил Даскалов, отделение по физиотерапия и рехабилитация – д-р Асен Пачев, отделение по патоанатомия – д-р Арон Коен, отделение хемотрансфузиология –  д-р Сийка Георгиева, микробиологична лаборатория – д-р Магдалена Апостолова, химико-алкохолна лаборатория – Костадин Бахчевански, отделение по съдебна медицина – д-р Христо Пеев и административно-стопанска част.

През 1987 г. болницата разполага с 860 легла.

/Новостроящата се болница, 1982 г./

В този период в лечебното заведение работят над 800 души персонал. Болницата е окръжен консултант и методист.

В следващите години се разширява дейността й. 1990 г. се разкрива ушно и очно отделение.

1997 г. се пребазира Акушеро-гинекологичното отделение по стерилитет и инфертилитет.

 От 01.12.1998 г. се пребазира хирургичен блок на І-ва общинска болница - Пловдив: хирургично отделение, ортопедия и травматология, урологично отделение и част от ОАРИЛ. Това позволява болницата да поеме 15 дни от месеца хирургичната спешност на град Пловдив и региона. Обособяват  се като самостоятелни отделения – УНГ и Очно отделение. Терапевтичната, неврологичната и акушеро-гинекологичната помощ е осигурена 24 часа в денонощието. Ситуирането на спешно-приемно отделение на ЦСМП на територията на болницата осигурява бързо и своевременно обслужване на всички пациенти, нуждаещи се от медицинска помощ, както и тяхната хоспитализация при необходимост.

От 24.08.2000 г. болницата функционира като акционерно дружество и носи  името “Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД. Лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите.

В изпълнение на Наредба №1/2000г. на МЗ през август 2001 г. е проведена акредитация на болницата за цялостната медицинска дейност на институцията и на отделните видове медицински дейности. Крайната оценка, присъдена от Висшия акредитационен съвет е “Отличен” с пет звезди за три години. “МБАЛ-Пловдив” АД се състои от четири функционално обособени структурни блока:

-,Диагностично-консултативен блок с представени приемно-диагностични кабинети, представляващи всички профили на стационарните отделения и диагностични звена;

- Стационарен блок;

- Административно-стопански блок;

- Болнична аптека.

 Болницата гарантира своевременност и достъпност на медицинската помощ в съответствие с изискванията на добрата клинична практика.

 Основно изискване в дейността на “МБАЛ – Пловдив” АД е високият професионализъм на служителите й.

 През целия този период болницата се утвърждава като лечебно заведение, обезпечено със съвременна медицинска техника и оборудване, което осигурява приложението на съвременни техники за диагностика и лечение.

 Наред с лечебната работа лекарите в болницата се занимават и с научна работа, участие в симпозиуми и конгреси с научна доклади, публикации в медицински списания и др.

 В годините на своето 55-годишно развитие болницата си остава стожер на здравеопазването в област Пловдив, чийто колектив с достойнство и удовлетворение може да отговори на изискванията и превратности на времето и да задоволи потребностите от медицинска помощ на населението.

         

/МБАЛ „Пловдив”днес/

 

Болницата разполага със 33 отделения, покриващи нуждите на хиляди пациенти дневно. Тук ще се спрем само на няколко основни от тях.

Ендокринологично отделение

Отделението диагностицира и провежда лечение на захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, на хипофизата, надбъбречни жлези, остеопороза, извършват се необходимите изследвания. Провежда обучение на болни от захарен диабет. Прием на болни – 24 часа. Към отделението е разкрит център за обучение на диабетно болни /лежащоболни и амбулаторни/. В отделението работят специалисти по ендокринология и обмяна на веществата.

Нефрологично отделение

ІІ-ро вътрешно отделение е с нефрологична насоченост. Завеждащ отделението е д-р Костадинка Игнатова. В отделението се лекуват болни са бъбречни заболявания: пиелонефрит /възпаление на бъбреците/, гломерулонефрити, болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий, болни на  хрониодиализно лечение с усложнения. В стационара работят отлично подготвени специалисти по нефрология, извършва се ехография на бъбреци, подготовка на болни за включване на хрониодиализа, обучение на същите за диетолечение, изготвят се протоколи за изписване на скъпоструващи медикаменти за лечение на анемия при болни с хронична бъбречна недостатъчност. Отделението има готовност за постоянен прием на спешни и планови пациенти. Работи се по договор с НЗОК. Отделението е база за обучение на студенти от Медицински колеж в Пловдив.

Кардиологично отделение

В отделението работят 8 лекари и 14 медицински сестри. Всички лекари са с призната специалност по вътрешни болести и кардиология.

Извършват се:

* ехокардиография;

* абдоминална ехография;

* диагностика и лечение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания;

* определяне на индивидуален глобален сърдечно-съдов риск;

* ЕКГ конвенционална и специални отвеждания;

* ЕКГ мониторинг при ритъмни нарушения. Холтер ЕКГ 24 часа, Холтер РР 24 часа;

* Ехография;

* Велоергометрия;

* изследване на ABI, ИТМ, мастна тъкан с импеданс;

* медикаментозни тестове при ритъмно-проводни нарушения и медикаментозна регуларизация при остри ритъмни нарушения;

* лечение на остър коронарен синдром;

* лечение на обострена застойна сърдечна недостатъчност с 24 инфузия на симдакс;

Отделението има готовност за постоянен прием на планови и спешни пациенти. Работи по медицински проучвания.

 

Първо хирургично отделение

Първо хирургично отделение при МБАЛ "Пловдив" АД е приемник на хирургично отделение на създадената през 1952 година Околийска болница, прераснала по-късно в Окръжна болница. В първо хирургично отделение се извършват всички съвременни оперативни интервенции в областта на общата висцерална хирургия, като се използват утвърдените и приети в нашата страна стандарти. Приоритет в обема на хирургичната помощ е дебелочревната хирургия, с онкологична насоченост. Годишно се извършват от 120 до 140 дебелочревни операции, като в 90% превалират дебелочревните карциноми.

От 2002 год в отделението функционира техника за лапароскопска хирургия с насоченост - жлъчнокаменна болест.

 

 

Първо ортопедо-травматологично отделение

Отделението е разкрито през 1998 г. на базата на съществуващото единствено ортопедо-травматологично отделение в съществуващата тогава Окръжна болница - гр. Пловдив.

В момента в отделението са разкрити 30 легла, разделени функционално на 5 сектора: предоперативен, следоперативен, детска ортопедия, реанимационен сектор и гнойно-септичен сектор. Отделението разполага с 3 операционни, в които се извършват почти пълен обем операции по специалността ортопедия и травматология. Акцентът пада върху пълния обем ортопедични операции при хирургия на големите стави включително пълно и частично протезиране на тазобедрена и колянна става.

 

Акушеро-гинекологично отделение

Отделението е най-голямото на територията на южна България, със 17 лекари, 52 акушерки и 38 санитари.

Апогеят в дейността на отделението е през 1988 год., когато се раждат 3200 деца.

Днес отделението работи с 49 легла и осъществява високоспециализирана акушеро-гинекологична помощ с основни насоки родоразрешаване на рискови бременности и оперативна гинекология.

 

 

Детско отделение

Отделението разполага със стационар от 45 легла, разпределени в два сектора:
-кърмачески - за деца от 0 до 3-год. възраст;
-вътрешен - за деца от 3 до 18-год. възраст
-и диагностично-консултативен кабинет.

Осигурява се 24-часов прием на пациенти по 32 клинични пътеки. Диагностично-терапевтичният процес е съобразен с морфологичните и функционални особености на детството и юношеската възраст и свързаната с тях специфика на заболяванията и лечението. Болницата осигурява възможност за извършване на богата гама от изследвания. Внимателно отношение, загриженост, бързо, качествено и максимално щадящо детската психика обслужване са основните приоритети на работата в отделението. Осигурени са добри условия за престой на децата и майките-придружителки, съобразени с възрастовите особености, както и с вида на заболяването. Децата до осми клас се обучават от учители в болничното училище, което не позволява прекъсване на учебния процес по време на хоспитализацията.

 

 

 

 

Неврологично отделение

Понастоящем отделението е разположено на 12 етаж в сектор "А" и "Б", има 55 легла и осигурява стационарно лечение на болни с неврологични заболявания от цялата Пловдивска област и страната. През 2006 г. е извършен основен ремонт на отделението и е разкрит модерен интензивен сектор с две легла. Разполага с диагностично-консултативен кабинет и е една от основните структури на МБАЛ "Пловдив" АД, която работи в съответствие с изискванията на „Медицински стандарт по Нервни болести". В Неврологично отделение работят дванадесет лекари, от които единадесет с призната специалност по Нервни болести и с допълнителни квалификации и умения - ЕЕГ, ЕМГ, Доплерова сонография, мануална терапия, невроотология, невроофталмология, иглотерапия и с амбиция да поддържат и повишават нивото на медицинската си подготовка. В лечебния процес участвуват и 17 висококвалифицирани медицински сестри.

Мисията на отделението е в съответствие с мисията на болницата и се състои в създаването на условия и осъществяване на активно лечение на лица с остри и изострени хронични неврологични заболявания.

Като структура на многопрофилна болница за активно лечение в НО се диагностицират и лекуват лица с остри и изострени хронични неврологични болести с превалиране на мозъчно-съдовата болест, като основна медицинска дейност на отделението. Осигурена е непрекъсната неврологична консултативна помощ.

 

Спешно приемно отделение

Спешното отделение при МБАЛ "Пловдив" АД е разкрито на 01.02.2007 г.Официално е открито от министър Гайдарски на 04.04.2007 г. То е най-младата структура в състава на болницата, приемник на старото СПО на ЦСМП - Пловдив. В своята кратка петмесечна история в състава на МБАЛ Пловдив, Спешното отделение постепенно се утвърждава като обединяваща единица на ДКБ, включващ Спешно отделение, Хирургичен кабинет, Ортопедо-травматологичен кабинет, Ро- отделение, Клинична лаборатория.

Отделението разполага с десет легла, разпределени в няколко звена.

Приемен кабинет за амбулаторни прегледи и първична обработка на болните, в който се извършва първичната диагностика на пациента.

Шокова зала, разполагаща с четири легла, снабдени с апаратура за реанимация и продължително мониториране на витални показатели.

Две зали за продължително /до 24 часа/ наблюдение и диагностично доуточняване. д-р Драгомир Дамянов - нач. Спешно отд. През изминалите пет месеца през него са преминали 7595 пациента, като приблизително половината са настанени за болнично лечение.

На ниво Спешно отделение се оказва не само незабавна помощ на нуждаещи се, но дискусия и диагностика на интердисциплинарни болни и правилната им хоспитализация.

Отделението разполага с висококвалифициран персонал от пет лекари с признати специалности по спешна медицина, педиатрия, обща медицина, вътрешни болести, както и от шест медицински специалисти и седем санитари.

И докато другите отделения на МБАЛ Пловдив вече са натрупали зад гърба си богата и дългогодишна история, на това отделение, надяваме се, това тепърва предстои.

 

На територията на МБАЛ „Пловдив” има още очно отделение, урологично отделение, отделение по образна диагностика, клинична лаборатория, патологично отделение, съдебна медицина, химическа лаборатория, ТЕЛК, отделение по физикална и рехабилитационна медицина, ревматологично отделение, гастроентерологично отделение, отделение по стерилитет и инфертилитет, отделение за новородени и недоносени деца, УНГ–отделение, ОАРИЛ, отделение по хемодиализа, отделение по хемотрансфузия, микробиология, аптека и административно–стопански блок.

Мисията на болницата е да повишава качеството на живот на хората с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

 

 

Тук ще включим и част от програмата за управлението на качеството в МБАЛ ”Пловдив”, което е от изключителна важност в това болнично заведение. Медицинската помощ като специализирана човешка дейност има три основни измерения: вид, количество и качество, като тяхната съвкупност определя нейната способност да задоволява здравните  потребности на хората, които я получават.

Размерът на потребителната способност на медицинската помощ може да се определи с помощта на множество измерими параметри, сред който най-голямо значение имат:

- промените в здравното състояние  на потребителите;

- степента на удовлетвореност и сбъдване на техните очаквания;

- ефективността – т.е. цената на получения здравен резултат.

В медицината и здравеопазването се приема, че “качеството” има най-голямо значение за потребителската стойност на медицинската помощ и чрез нея оказва най-силно влияние върху здравните резултати. Това е причина “качеството” да бъде в центъра на вниманието на производителите и купувачите на медицинска помощ.

Напоследък със “създаването на пазар на медицинската помощ” качеството придобива и ново значение, като се превръща в основно маркетингово средство. С това производителите на медицинска помощ и здравните мениджъри могат да въздействат върху потенциалните клиенти, като насочат техния избор към определени извършители.

“МБАЛ – Пловдив” АД, гр. Пловдив е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно медицинско обслужване на нуждаещите се. Стремим се да повишим “качеството на живот” на пациентите и чрез тях на техните близки, като провеждаме диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия.

Основните цели на “МБАЛ – Пловдив” АД отговарят на основните цели на Националната здравна политика, а именно:

 

Постоянна цел:

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички хора.

 

Основни цели:

- Укрепване и съхраняване на здравето на хората в продължение на целия им живот.

- Намаляване на разпространението на определени болести и облекчаване на страданията, предизвикани от тях.

 

Тези цели ще се постигнат:

-  Като се привлече общественото внимание и се мобилизират общите усилия за промоция и превенция на здравето на индивида, семейството и обществото.

-  Като се предоставят здравни услуги, чиято основна задача е подобряване на здравето във всички области на  медицината.

- Като се осигурят човешки и материални ресурси, които правят възможно осъществяването на тези здравни услуги.

- Като се осигури качество на медицинското обслужване, включващо следните елементи:

Достъпност – възможността всички да получават една и съща медицинска помощ;

Своевременност – лечението трябва да бъде предоставено в подходящ момент, за да бъдат предотвратени усложнения на заболяването;

Ефективност – извършените дейности и процедури се правят според правилата за добра медицинска практика;

Ефикасност – дадените манипулации, процедури да се правят по строго определени условия, по строго определени правила – алгоритми;

Продуктивност – ползата от здравните грижи да е при минимум усилия и ресурси.

Безопасност – да се предотврати риска при предоставяне на медицинска помощ, като не се допускат инфекции;

Професионална компетентност – изпълнението на медицинските процедури да е в съответствие със съвременните стандарти и познания;

Удовлетвореност на пациента – чрез постигане на съвпадение между техните очаквания, нужди и реално предоставената здравна помощ;

Повишаване квалификацията на медицинските специалисти, за да отговарят на съвременните изисквания.

 

Програмата за управление на качеството в болницата разглежда всеки един служител на болницата като част от една верижна реакция, в която всеки от нас има определен дял. Като основната ни цел е да имаме доволни пациенти и да задоволяваме непрекъснато растящите претенции и нужди, като трябва да отбележим, че отговорността за подобряване на качеството на медицинските дейности и на здравните грижи се поема от ръководството. Ние считаме, че лошо качество не може да съществува в медицината и затова нашите усилия са насочени не към хората, които участват в протичащия процес, а към самите процеси.

Гарантирането на качеството на медицинска помощ в “МБАЛ – Пловдив” АД се осъществява в няколко насоки, като предварително трябва да отбележим, че всички участници в даден процес се стараят да работят качествено и да го подобряват непрекъснато.

Стриктно спазване на приетата нормативна уредба.

Прилагане в практиката на медицински стандарти, клинични пътеки, терапевтични алгоритми, протоколи и технически фишове.

Постоянно проучваме мнението на пациентите /ниво на удовлетвореност на потребителите на медицински услуги/.

Пълна информираност на пациента при постъпване в болницата. Спазване правата на пациента.

 

Предложения за управление на качеството:

 

да не се допускат дефекти в диагностично-лечебния процес и грижите за болните;

 

да се насочи вниманието към превенция на грешките, а не към тяхната корекция;

 

да се извършва постоянно обучение на персонала по въпросите на качеството;

 

да се изгради постоянно действащ механизъм, отчитащ удовлетвореността на пациентите от оказаната медицинска помощ.

 

Попаднете ли в МБАЛ ”Пловдив”, може да бъдете спокойни, че сте в добри ръце -че за вас ще се погрижат професионалисти, че ще бъдете посрещнати и изпратени с внимание и грижа и че ще ви бъде гарантирано качествено и адекватно лечение, каквото всъщност ви се полага.

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.