Любомира Ангелова Милева,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

Лидери на партия АТАКА в Пловдив

 

 

 

Партия АТАКА е българска партия, създадена на 17.04.2005 г. в София, официално регистрирана в Софийския градски съд през юли 2005 г. Тя се самоопределя като патриотична и националистическа. На учредителния сбор на партията участват над 500 делегати. За председател на партия АТАКА е избран известният български журналист и националист Волен Сидеров. Символът на партията е стилизирано изображение на буквата А от старобългарската азбука.  Седалището на партията е в София, но има и централи и в другите градове като Пловдив. 

Основните цели на партията са: незабавно и непрекъснато подобряване условията на живот в България, възстановяване националното достойнство на българите и международния престиж на страната. Начините за постигане на основните цели на партията са всички законни средства за обществено-политическо въздействие; легално популяризиране целите и ценностите, възприети и отстоявани от партията, участие в избори (пряко или чрез подпомагане на идейно близки изборни субекти).

Ръководните органи на партията са: Национален сбор, Централен сбор, Съвещателен сбор, Общинско събрание, Общински сбор.

                                          

Още в първите месеци след създаването си, АТАКА събира голям брой симпатизанти и членове на партията. На парламентарните избори през 2005 г. партия АТАКА участва като Коалиция Атака заедно с няколко леви партии, поради отказа на съда да я регистрира, за да участва самостоятелно на изборите. На парламентарните избори 2005 г. коалицията печели 296 848 гласа, или 8,93% от всички гласове и 21 места в парламента. Според социологическите проучвания, в началото на 2006 г. АТАКА е втора политическа сила след БСП с подкрепа 12-13% от всички пълнолетни български граждани. Кулминацията на мощта на АТАКА е на Националния празник на България -  3.03.2006г., когато на митинг в София пред храм-паметника Александър Невски се събират над 50 хиляди души.

Политическите противници на АТАКА и някои български медии квалифицират идеологията на партията като близка до нацизъм и фашизъм. Малко след създаването през април 2005 г. партия АТАКА представя своята политическа програма с изготвянето на своите т. нар. „20 принципи”:   

1. България е еднонационална, монолитна държава, неподлежаща на разделяне по нито един от следните принципи: верски, етнически, културен. Различието по произход или вяра не може да се поставя над националната принадлежност. Който прави това, се самоотделя от българската нация и държава и не може да има никакви претенции към тях. 

2. Официалният език в България е българският и в националните медии, издържани от държавния бюджет, не може да има емисии на друг език. Забрана и ясни санкции за етнически партии и сепаратистки организации.

3. Строги санкции за ругателство с български национални светини и хули срещу България.

4. Здравето, социалната сигурност, образованието, духовният и материалният просперитет на българската нация са приоритет номер едно за държавната власт. Те стоят над влизането в политически, военни или други международни съюзи.

5. Българската държава е длъжна да осигурява здравето, социалната сигурност и условията за духовен и материален просперитет на всички българи с всички средства на държавната власт. 

6. Всеки български инвеститор, предприемач и производител е с предимство пред всеки чуждестранен до изравняването на стандарта ни на живот със средноевропейския. Българското производство, търговия и банки трябва да са в български ръце.

7. Данъците и доходите в България трябва да бъдат съобразени с възможностите и нуждите на българското население, а не с изискванията на МВФ и Световната Банка.

8. Приватизационните сделки подлежат на ревизия.

9. Българският бизнес, независимо държавен или частен, се подпомага от държавата във и извън границите й.                                   

10. Генерален прочит на бюджетната схема и преразпределението на бюджета в полза на българските граждани, а не на управленската върхушка. Съкращаване на администрацията.

11. Програма за преодоляване на демографския срив сред българите. 

12. Незабавно изтегляне на войските ни от Ирак. 

13. Напускане на НАТО. Неучастие във военни блокове. Пълен неутралитет. Никакви чужди военни бази на българска територия.

14. Референдуми по всички важни въпроси, засягащи живота на над 10% от нацията. 

15. Българската земеделска земя не се продава на чужденци при никакви условия.

16. Преразглеждане на затворените глави в преговорите с ЕС и предоговаряне на неизгодните за България клаузи. Отмяна на договора за затваряне на АЕЦ Козлодуй.

17. Прекратяване на българската зависимост от МВФ и Световната банка.

18. Провеждане на операция „Чисти ръце”. Разследване на криминално забогателите и всички сделки с участие на политици, както и сделките по външния дълг.

19. Конфискуване на незаконно придобитото имущество и създаване на фонд за безплатно медицинско обслужване с конфискуваното. Правна формула на понятието “национално предателство”. Съд за национални предатели.

20. Законово въвеждане на минимална цена на труда - почасово заплащане,отговарящонасредноевропейското.

 

 

Промяна на досегашния модел на управление на град Пловдив е основната цел, която партия АТАКА си поставя след спечелването на местните избори през 2007 г. Принципът на прозрачност в местната власт ще замени корупционната практика в общината. Досегашното управление на практика облагодетелства трима-четирима човека на върха на властовата пирамида - кмет, главен архитект, заместник-кметове и т.н. Ръководен модел, в чиято основа ще стои обществения интерес:

 

*Въвеждане на електронно управление в Община Пловдив, което ще сведе до минимум досега между граждани и фирми, и административния персонал.

*Публичност при вземане на решения от страна на кметската управа, след консултации с професионалисти и граждани със засилени интереси в дадена област. Консултациите ще се институционализират в рамките на публично-частни комисии.

*Ежемесечен отчет на Кмета на Общината за свършената работа.

*Независима експертна оценка за дейността на Кмета и Общинския съвет.
          *Референдуми по особено значими за Пловдив въпроси.

*Преки предавания по телевизия и интернет на заседанията на Общинския съвет.                                                                                      

*Оптимизиране на административния персонал, чрез отстраняване на неподходящите, заменянето им след конкурс и повишаване на квалификацията чрез непрекъснато обучение по европейски стандарти.

          АТАКА ще създаде условия за привличане на инвестиции в града. На първо място, сменяйки модела на управление, ще премахне корупцията по върховете, искането на прекалено големи комисионни от страна на кмета и общинската администрация, които отблъскват стратегическите инвеститори, несвикнали на подобно ориенталско-пазарно стопанство.

Ще направи подобряване на инфраструктурата в Пловдив, намираща се в момента в трагично състояние, чрез разширяване и повишаване на пропускливостта на улици, изграждане на велосипедни и пешеходни алеи. Построяване на многоетажни общински и частни  паркинги, изработване на нова транспортна схема, която да осигури достатъчно бърза и ефективна връзка между всички райони на града.  АТАКА ще създаде условия и за изграждане на модерни и многофункционални спирки за градския транспорт.  Чрез привличането на инвестиции ще бъде извършена и реконструкция на изоставените подлези и построяване на нови, съобразени с нуждите на гражданите и гражданите-инвалиди, развитие на газифицирането на града, увеличаване на площите и строителството на нови паркове за отдих /строителство на парк от 500 декара в район "Южен", възстановяване на парк "Лаута" и облагородяването му/.

   

          При управлението на АТАКА ще се обърне схемата на финансиране - от Община на бюджета, Пловдив ще се превърне в Община на проектите, като има изграден екип от професионалисти, работещи повече от 10 години, написали хиляди проекти, спечелили и изпълнили стотици. Техните усилия са насочени към усвояване на максимален брой средства от европейските фондове за развитието на Пловдив. С предприетите мерки ще се постигне: откриване на нови работни места и развитие на бизнес климата; повишаване покупателната способност на пловдивчани; ангажираност и уседналост на младите хора. Създаване на условия за устойчиво развитие на града, а оттам на нарастване на приходите в общинския бюджет; възможност за създаване на нови специални общински фондове. 

        

За по-ефективното използване на наличните ресурси АТАКА ще гради своята политика върху следните принципи:

1. Ревизиране и разваляне на неефективни сделки, сключени при предишното управление.
2. Оповестяване и търсене на отговорност по всички законови начини от лицата, допуснали разграбване на общината.

3. Строга финансова дисциплина. Детайлно планиране на изразходваните средства, за да не се допуска два пъти да се плаща за една и съща дейност. Инвеститорски контрол на всички етапи на общинските проекти и поръчки.
4. Публично обсъждане и дискусия при формирането и приемането на общинския бюджет. Прозрачност при провеждане на търгове и конкурси за възлагане на обществени поръчки. Регистър на некоректни и нелоялни към Община Пловдив фирми. Съдебно преследване на фирми, неизпълнили или некачествено изпълнили договори с Общината.     

         

          Социалната програма на партията ще облекчи живота на пенсионери и млади хора. Развитието на България в последните години доведе до отчетливо социално разслояване. Пенсионери и млади, не могат да се справят с тежката икономическа ситуация. АТАКА ще създаде в тези хора чувство за социална солидарност чрез мерки и практики облекчаващи тяхното положение - създаване на специализиран общински фонд за подпомагане на възрастни хора; особено внимание на системата на столовото ученическо хранене. Средствата, режийни и поевтиняване, които Общината влага, ще бъдат насочени към по-здравословно и евтино хранене; разширяване на системата на диетично хранене. Откриване на социални кухни и трапезарии, които ще действат целогодишно; инвестиции за изграждане на общински жилища, за задоволяване на нуждите на млади семейства и други нуждаещите.

 

 

          Националистите могат да решат въпроса с циганите, защото всички останали партии разчитат на ромските гласове. Единственият възможен начин за интеграция е принуждаването им да спазват законите на България и именно това е първата стъпка. В този процес активно ще бъде включена полицията, "Общинска охрана" и районните администрации.
Цигани, които нямат работа, няма да бъдат допускани да излизат навън от кварталите и махалите, които обитават. Ще се забрани безразборното движение на каруци из целия град. АТАКА ще въведе строг контрол върху дейностите, извършвани от циганите и заплащане само срещу реално свършена работа. Ще поискат да се забрани дейността на всички неправителствени организации, работещи с цигани, тъй като тяхната дейност се оказва изключително неефективна. Искат всички пари, свързани с интеграцията на ромите и подобряване на техния живот да влизат в специализиран общински фонд, който ще бъде под обществен контрол.

Партия АТАКА в Пловдивска област има следната структура: Общински сборове в общините от Пловдивска област; в Община Пловдив, поради голямото население и районното деление има определени от Общинския председател 6 отговорника на райони; Областен координатор, упълномощен от г-н Волен Сидеров.

Областният координатор за Пловдивска област е Тодор Христев. Тодор Христев е роден на 4 октомври 1960 г. в Пловдив. Завършил е СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Философия". В момента е преподавател по философия, психология, етика и право във Френската гимназия в Пловдив.  Вдовец, с две деца: момиче на 14 и момче на 8 години. Председател на общинския и областния сбор на партия Атака в пловдивския общински съвет.

 

Прилагам анкета, проведена с Тодор Христев

 

Анкета 

 

1.     Защо решихте да се занимавате с политика?

2.     Защо избрахте партия АТАКА?

3.     Кога се основава тя в Пловдив и кои са нейните основатели тук?

4.     Каква е целта на партията?

5.     Колко места има партията в ОС в Пловдив?

6.     Кои са наболелите проблеми, с които АТАКА се занимава основно?

7.     Какви мерки бихте предприели за по-нататъшно развитие на Пловдив?

8.     Каква политика бихте предприели за развитие на младите хора в града?

9.     Каква политика бихте предприели спрямо пенсионерите в града?

10.  По отношение на малцинствата какво е Вашето мнение? Каква  политика  бихте започнали спрямо тях за интегрирането им ?

11.  На следващите местни избори бихте ли се съгласили още  веднъж да управлявате Пловдив в коалиция с други партии? Към кои имате предпочитания?

12.  Според Вас младите хора интересуват ли се от политика?

13. Участват ли млади хора в АТАКА и какъв е техният процент?

14. Какви мерки бихте предприели за увеличаване броя на  младите хора  и тяхното участие в политиката  и по-голямата им заинтересованост към нея?

15. Успявате ли да съчетавате двете неща – учителска професия и политика?

16. Каква е Вашата оценка за АТАКА в месното управление до сега ?

 

Отговори на анкетата:

1. Смятам, че политиката с нейната социална ангажираност е възможност за развитие на България по пътя на демокрацията. За съжаление, или за щастие, историческите традиции на българската политика изискват новото (политики, практики, модели) да се налагат от горе. Което предполага голяма отговорност от страна на политиците и държавниците. За мен политиката е занаят като всички други и политика трябва да се стреми непрекъснато да се развива и усъвършенства, за да отговаря адекватно на обществените нужди и изисквания

 

2. АТАКА се роди спонтанно от недрата на народното недоволство. Естествена реакция на провалилия се ултралиберален модел, налаган безотговорно от т.н. политически елит, който превърна България в страна от третия свят. Липса на средна класа, социална структура, типична за бананова република: един-два процента много богати, седем-осем процента средно богати и останалите на различни нива на бедност и оцеляване. Хората прозряха, че ляво и дясно са залъгалки за наивници, параван, послужил за ограбване на България и за връщането й десетилетия назад. АТАКА постави над всичко, над лявото и дясното, националния интерес.

 

3. Официалното учредяване стана на 18.11.2005 год. В Учредителния протокол са записани 44 човека, между които: Павел Шопов - народен представител от Атака, Тодор Христев, Васил Дойков, Иван Петков, Димитър Керин, Михаил Казанджиев, Велизар Ченков и др.

 

4. Да върне България на българите. Което означава да се спре разпада на държавността, да се спре изтичането на млади и квалифицирани кадри от страната, справяне с демографската криза, стабилно икономическо развитие, гарантиращо високи доходи и висок стандарт на живот, достоен живот за пенсионерите, възможности за реализиране на младите, качествено образование в духа на добрите български традиции, добро здравеопазване, защита на българския стопански интерес.

 

5. Пет общински съветника от 51. Имаме самостоятелна група.

 

6. Образование, здравеопазване, социални дейности, чистота, масов спорт, екология и озеленяване, инфраструктура.

 

7. Въвеждане на електронно управление, справяне с корупцията, разгръщане на мрежата от социални услуги, обособяване на социална болница, изграждане на нови паркове, изграждане на оперна зала, изграждане на многофункционална спортна зала.

 

8. Създаване на работни места чрез публични проекти и изграждане на инфраструктура, Създаване на общински фонд за подпомагане на млади семейства. Възможност за реализация в общинската администрация. Отпускане на стипендии на студенти при условие, че ще се върнат да живеят и работят в Пловдив.

 

9. Общински фонд, който да покрива разходите за лекарства. Създаване на дневни центрове за възрастни хора във всеки един район на Пловдив. Разширяване на мрежата от социални кухни и диетично хранене.

 

10. Привърженици сме на американския подход при интегрирането на малцинствата. Не да чакат наготово някой да ги интегрира, а максимални усилия и приемане на ценностите на обществото, за да се превърнат в част, и то равноправна, от него. Интегрирането е двустранен процес. Всяка една от страните трябва да положи усилия, за да се приближи до другата. Правилата и законите в едно демократично общество са еднакви за всички. Никой не може да се поставя над или извън тях, позовавайки се на своя етнически произход, религия, култура, цвят на кожата, мирис и т.н. И това не е основание да не си плащаш данъците, таксите, сметките за ток, вода, телефон.

 

11. Пловдив както и България трябва да се управляват от коалиции, в които, освен АТАКА, трябва да участват всички национално отговорни сили. Обединени от една обща платформа за развитие през следващите 20 години, за да си върнем България и Пловдив, разбира се.

 

12. Като цяло не.

 

13. Около десет процента.

 

14. Възлагане на повече отговорности. Поощряване на тяхната инициатива. Привличане в ръководните органи на партията на всички нива.

 

15. Трудно. Може би няма да продължи дълго.

 

16. Добра. Стабилна и предвидима политическа сила. Желан партньор и от ляво и от дясно. Добре подготвени в професионално отношение общински съветници с активно участие в комисиите при изработване на предложения за решения. Диалогични в търсене на най- доброто за Пловдив.

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.