Лъчезар Белански,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Райна Петрова

 

 I Увод

 Според Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове, територията на град Пловдив е разделена на 6 района. Централен е единият от шестте района на град Пловдив, в него живеят около 82 610 жители. В този район се намират повечето от забележителностите на град Пловдив. Кмет на Район "Централен" е Райна Петрова. В своята дейност тя е подпомагана от зам.-кмет Атанаска Тунтова и зам.-кмет Гергана Дончева, а структурата на районната администрация, която г-жа Петрова оглавява, е следната:

 

 

 

 

 

 

II Биография

 

 

 Родена през 1968 г. в Пловдив. Завършила е Пловдивския университет, специалност начална училищна педагогика. Следдипломната й квалификация е Организация и управление на образованието. От 1995 г. е директор на начално училище „Климент Охридски”. Автор е на 12 книги по организация и управление на образованието. Общински ръководител на район „Северен” в партия ГЕРБ и ръководител секция „Образование” в сдружение ГЕРБ.

 

III Правомощия:

 Според Закона за  местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, кметът на район „Централен” е орган на изпълнителната власт в района. В неговите правомощия се включват:

1. да изпълнява бюджета на общината в частта му за района;

2. да организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. да отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;

4. да назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. да приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;

6. да води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. да осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. да осигурява спазването на обществения ред;

9. да организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. да представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или общини;

11. да организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;

12. да изпълнява функции, възложени му от кмета на общината, да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.

Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

 

IV Дейност

 

 

Наскоро завърши първата година от встъпването в длъжност на г-жа Райна Петрова като кмет на район "Централен", в този смисъл е добре да изброим някои от основните проблеми и задачи, с които се е справила г-жа Петрова в ролята си на управник на район Централен. Дейността може най-общо да се раздели на няколко основни сфери :

1. Публична инфраструктура, чистота и околна среда, зелени площи

Публична инфраструктура

Ефективният и ефикасен ремонт, както и постоянната поддръжка на уличната мрежа на територията на район "Централен" са  важни, за политиката на района, по отношение на социално-икономическото състояние и развитие на града, за развитието на туризма и за осигуряването на удобство при пътуването и безопасност на движението.

За последната година са предприети ремонти на много от улиците в района, включващи цялостна подмяна на настилката, а в някои участъци цялостна реконструкция с подмяна на основата. Общата стойност за реконструкция и преасфалтиране е в размер на 859 671 лв. Тези средства са отпуснати от Община Пловдив по програмата за управление на техническата инфраструктура.

Състояние на опасните сгради в район „Централен”

На територията на района има около 1700 опасни сгради. Кметът на Район „Централен” и комисия от специалисти от администрацията на района е съставил списък на обектите, представляващи непосредствена опасност за преминаващите и живеещите на територията на район „Централен” граждани. Голяма част от сградите, представляващи потенциална заплаха в района са собственост на частни лица.

 

За подобряване и хармонизиране на инфраструктурата и облика на централната градски част са извършени още:

 

Чистота и околна среда

Основна цел на район „Централен” в дейността, свързана с опазване на околната среда и чистотата в района, е да повиши екологичното съзнание и информираност на гражданите на района относно проблемите, свързани  с чистотата на града.

За поддържане чистотата в района са предприети следните инициативи:

 

 Зелени площи, благоустрояване на зелената система

На територията на района има 1 120 дка зелени площи, а защитените територии /Пловдивските хълмове/ са 63.5 хектара.

 

 През 2008 г. са проведени следните залесителни мероприятия:

 

 

2. Образование, социална и културна инфраструктура в района

 

 

Специфична цел в приоритетната област е осигуряването на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението на територията на район „Централен”. За посигане на тези цели се осъществяват ремонт, реконструкция, обновяване на образователни институции - детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища; внедряват се мерки за енергийна ефективност, както и подобряване достъпа на хора с увреждания до изброените  институции.

 

Образователна инфраструктура

Детски ясли

Средната месечна посещаемост в детските ясли е около 300 деца, което е с около 20% над капацитета. През месец февруари се откриват две нови групи в ремонтираното източно крило на Детски ясли № 30 с капацитет 32 легла.

 

Детски градини

Детските градини в район “Централен“ са 14 на брой с 1928 деца.  Сградите, в коита се помещават детските градини, са 16 на брой. Всички те са публична общинска собственост. Санирана е само сградата на ЦДГ "Малкият принц". През месец март 2008 година е направена първата копка за изграждането на нова детска градина на ул.”Лъджене“. През следващата година детската градина трябва да бъде довършена.

 

Общински училища

На територията на район "Централен" се намират 16 общински училища с 10 000 ученици:

 

Сградите, в които се помещават училищата, са 21 на брой, от които 19 са публична общинска собственост, а 2 (на ОУ "В. и К. Тютюнджиян") са частна собственост. Училищтните сгради не са реконструирани и санирани.

В 7 от сградите дограмата е изцяло подменена в предходни години. В 5 училищни сгради дограмата е частично подменена, а в 6 е амортизирана дървена дограма от изграждането на училищата.

 Физкултурните салони са 14 на брой. Състоянието им не е задоволително, тъй като основен ремонт на физкултурен салон отдавна не е правен. За настоящия сезон  не се предвижда ремонт на физкултурен салон.

 В училищата е изградена частично система за видео. Предстои през настоящата година такава да бъде изградена във всички училища.

 

Детско и училищно здравеопазване

 

Функционират 42 здравни кабинети в: 16 общински училища; 14 детски градини, 8 учебни заведения на държавна издръжка - професионални гимназии и 3 социални заведения.

 

 Спортна инфраструктура 

 

 Спортните площадки в училищата са 18 на брой. Десет от тях са в лошо състояние. Добре се поддържат игрищата в СОУ “Св.Климент Охридски”, ГХП ”Св.Св.Кирил и Методий” и ОУ ”Княз Александър I”,  ОУ ”Екзарх Антим I” и  ОУ ”Душо Хаджидеков”. В ОУ “Д-р Петър Берон”, изградено е игрище за хокей на трева. В ОУ ”Кочо Честименски“ стартира изграждането на плувен басейн, за който средствата са осигурени от Община Пловдив. Окончателното му изграждане предстои да се извърши през 2009 година.

 В район „Ценрален” има 61 бр. детски площадки, които са разположени в градините за отдих и междублоковите пространства. Към настоящия момент се изграждат 20 нови детски площадки, като предварително са извършени проучвания и определени добре облагородени и с развита инфраструктура места, на които да бъдат изградени площадките. Съоръженията за новите детски площадки са изцяло съобразени с действащите европейски стандарти за безопасност и имат висока архитектурно-художествена и естетическа стойност. Пример за такава площадка е наскоро откритата на площад „Житен пазар”, която заема площ от 150 кв.м., а  съоръженията са пригодени за игра на деца на възраст от 2 до 14 години.

 

  Културна инфраструктура

 

 Сградите на две училища – ОУ ”Гео Милев” и ГХП ”Св.Св.Кирил и Методий” са паметници на културата от местно значение. В архитектурната среда те са вписани изключително добре, като първата е в подножието на Стария град с реставрирана фасада по проект “Красива България” и подходящо осветена, а втората е разположена на площад "11 май" с паметника на Светите братя Кирил и Методий и едноименната църква. През настоящата година сградата на ГХП ”Св.Св.Кирил и Методий” е включена в проект по програма "Регионално развитие" на Община Пловдив.

 Сградите на две детски градини също са паметник на културата с местно значение.

 ЦДГ “Щурче” е архитектурен ансамбъл от две реставрирани възрожденски къщи, превърнати в детски комплекс. Детската градина се намира с сърцето на Стария град  до Хисар капия и представлява атракция за чуждестранните туристи. Детският комплекс не е ремонтиран и е необходимо да бъде включен в проект за реставрация.

 ЦДГ “Майчина грижа” е разположена в центъра на града в близост до кметсвото на район “Централен”. Сградата е построена в началота на 19 век и е дарена на Община Пловдив от Йоаким Груев. Фасадата е обновена, дворът е красиво оформен и добре осветен.

 

Ред и сигурност – Поддържането на сигурността и спокойствието на гражданите е един от основните приоритети на района. За тази цел се извършват постоянни проверки  на питейните и увеселителни заведения, съвместно с РПУ, ТД на НАП, РИОКОЗ, РСПАБ и други институции. Създадена е комисия за обществен ред и сигурност, съвместно с район "Централен" и Началниците на ІІ и ІV РПУ – гр. Пловдив.

 

3. Организация, управление и развитие на административния капацитет в район „Централен”

 

Политиката на Район „Централен” в областта на организацията, управлението и развитието на административния капацитет е насочена към модернизиране на цялостния процес на администриране и управление в района, в съответствие с характерните за европейското административно пространство принципи на прозрачност, откритост и отговорност. В тази връзка основните цели, които си поставя администрациятта на район „Централен” са:

 

1. Развитие на човешките ресурси в администрацията, с цел повишаване на качеството и резултатността на административните услуги;

2. Постоянно подобряване на административното обслужване на гражданите в района;

3. Достъпна и открита администрация, чрез постоянен диалог с гражданите и техните стуктури.

 

В тази връзка, Район «Централен» поднови сертификата си за качество на административните услуги и обслужване по ISO – 9001 -2000  за периода 01.02.2008 год. до 09.02.2011 год. Сертифицирането на район „Централен” по ISO 9001:2000 е гарант  за подобряване ефективността на работата в района, повишаване компетентността и квалификацията на служителите, възможност да се задоволят цялостно нуждите на клиента. ISO 9001:2000,е международна система от правила за изграждане на добри управленски систеи, които позволяват на администрацията да се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите услуги. От няколко месеца в районната администрация е въведена и програмната система AКСТЪР-ОФИС, предназначена да поддържа целия документооборот, преминаващ през деловодството на района. АКСТЪР-ОФИС е класически тип информационно-управленческа система, която осигурява едновременен достъп на включените в локалната мрежа служители. Системата обезпечава необходимите възможности за справки върху документите и изпълнението на възложените задачи. Очакванията са, че новата система ще подобри комуникацията в администрацията и ще интегрира административното обслужване към по-високо качество. От началото на 2008 г. във фронт офиса на район „Централен” са постъпили общо 420 заявления за извършване на административни услуги. До момента отговор са получили 387 граждани. За да бъде пълноценен диалогът на местната администрация с гражданите, Кметът на района, неговите заместници, Секретарят на района, както и всички служители от различните дирекции в района имат приемно време, в което гражданите могат да поставят въпросите, които ги вълнуват. В приемното време, Кметът на района, неговите заместници и Секретаря на района са се срещнали с общо 276 граждани от район „Централен”. Проблемите, които се поставят, са от различно естество, като се започне от лични въпроси, имотни и социални проблеми, междусъседско неразбирателство и се стигне до чистотата, зелените площи, дупките по улиците, съсипаните тротоари и незаконното строителство. Политиката на прозрачно управление на района е пряко свързана с активната работа с гражданите, като им се предоставя достъп до информация, която им осигурява по-добра осведоменост относно дейността на района. В тази връзка районната администрация изготви, утвърди и въведи вътрешни правила за достъп до обществена информация, за гражданите, както и  аникорупционна програма, съобразена с Националната стратегия за противодействие на корупцията.

 

4. Инициативи

 

1. Организира се кръгла маса на тема: "Проблеми и персепктиви на средното образование в местното управление на Пловдив". Представяне на целите и задачите в областта на средното образование, които са част от управленската политика на район "Централен".

2. Кръгла маса на тема „Повишаване информираността на бизнес средите за устройване на работа на хора с увреждания“. Целта на форума е да се очертаят възможностите за устройване на работа на хора с увреждания, както и да се набележат конкретни направления за промени в нормативната уредба. Анализът на изнесените данни по време на форума показа, че голяма част от хората с увреждания нямат необходимата квалификация за работа. Представителите на работодателите от частния сектор посочиха като основен проблем при наемането на хора с увреждания за работа тромавите процедури и бюрокрацията в различните администрации. Район „Централен” пое ангажимент и съвместно с „Евроком” осигуриха безплатна доставка на интернет за млади хора в неравностойно положение.

3. Музикален фестивал „Млади таланти”, организиран съвместно с ПОТ /Пловдивска обществена телевизия „Тракия”/, посветен на международния ден на музиката – 1 октомври. Инициативата си постави амбициозната цел да положи основите на ежегоден фестивал за изявени млади вокални таланти. За откриването на фестивала участва група „Сезони” с ръководител Стефан Диомов.

4.  Международния ден на детето – 1 юни е поредният повод за празник. Съвместна инициатива на район „Централен” и пловдивска обществена телевизия „Тракия”,  превърна 1 юни в един незабравим празник за децата и техните родители.

5. В навечерието на най-светлия празник 24 май, район „Централен” организира официален коктейл, на който бяха връчени грамоти на заслужили директори, учители и възпитатели от учебните заведения на територията на района, с което се отдаде подобаващо признание на техния труд.

6. По случай 6-ти септември – Ден на Съединението и празник на град Пловдив, район „Централен” организира изложба в Етнографския музей. Бяха представени платна на над 40 пловдивски творци. Изложба, посветена на Пловдив, на която пловдивски творци показаха своите произведения на изкуството, беше организирана и в Европейския парламент. Инициаивата беше съвместна на район „Централен” и Петя Ставрева – член на Европейския парламент.

7. В бизнес-сградата на „Рилон-център” се организира кръгла маса на тема: "Европейската политика в областта на равенството на половете - реалности и перспективи”. Инициативата беше организирана съвместно с Петя Ставрева – член на Европейския парламент.

8. Организирана беше благотворителна изложба на деца с увреждания по случай "Баба Марта", в кметството на район "Централен".

9. В зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив се проведе първи празник „Йога за деца“. Празникът се организира от Йога студио „ОМ“ - Пловдив със съдействието на район „Централен“.

10. С 18 000 лева от общинския бюджет бе извършено фотограматричното и геодезно заснемане, в резултат на което забележителностите са включени в цветен каталог с 101 фрагмента. В перспектива, за археологическите забележителности „Източна порта”, район „Централен” предвижда изготвянето на проект, който да кандидатства за финасиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, която има приоритена ос, позволяваща реставрация и обновяване на исторически и културни паметници, с цел подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.

11.    Откриване в двора на училище "Д-р Петър Берон" на подновеното, единствено в Пловдив игрище за хокей на трева. На този ден Пловдив беше домакин на първия турнир от Републиканското първенство по хокей на трева, зона „Тракия“ за деца до 14-годишна възраст. В деня на откриването бяха дарени 800 лв. за подпомагане дейността на пловдивския отбор.

12.     Съвместно с “Националната асоциация за деца, болни от диабет” се проведоха поредица от съвместни телевизионни предавания по Пловдивска обществена телевизия, посветени на проблемите на децата, страдащи от диабет. Кметът на район "Централен" се ангажира с решаване на част от техните проблеми по време на мандата.

13.  Официално беше учреден Граждански съвет в район "Централен" на 18.02.2008г.

 

V Бъдещи приоритети

 

 

Г-жа Петрова сама признава, че остават още много проблеми, които трябва да бъдат разрешени, и много реформи, които трябва да се извършат на територията на района. През следващата година от мандата усилията на район „Централен” ще бъдат насочени към:

1. Благоустрояване, развитие на общинската инфраструктура – подобряване на уличната мрежа, тротоарните настилки, парковете, зоните за отдих и зелените системи. За подобрения на пътната инфраструктура в район „Централен“ са необходими 9 милиона лева. Ще продължи  възстановяването на осветлението и изграждането на ново. На територията на район "Централен" 60 улици нямат осветление, а за това са необходими около 280 000 лева. Ще продължат усилията и по възстановяване на "Източната порта", за да се превърне архитектурната забележителност в туристическа атракция.

2. Транспорт, безопасност на движението и сигурност - Обособяване на пешеходни зони и алеи за велосипедисти. Цялостен преглед и актуализация на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка. Поставяне на пешеходен светофар на бул. „М. Луиза”. Решаване на проблема свързан с паркирането на автомобили в централната градска част, както и решаване на проблема с паркирането на автобусите около автогара "Юг". Продължаване на съвместната работа между администрацията и районното полицейско управление.

3. Образование, здравеопазване и социални дейности - Развитие и разширяване извънучебните форми на работа с децата и младежите, Задълбочаване на превантивната работа по опазване на децата и младежите от вредното влияние при употреба на тютюн, алкохол, наркотични вещества, превенция на детската престъпност. Реализация на ефективни мерки по интеграция на хората с увреждания. Изграждане на устойчива политика по популяризиране на успешни практики за интеграция на малцинствата.

4. Спорт, туризъм и култура - Създаване на благоприятни условия за развитие на спорта и туризма. Разработване на проекти за изграждане на пълноценни зони за отдих, краткотрайни туристически маршрути до исторически забележителности. Създаване на трайни, регламентирани и равнопоставени партньорства между местната власт и неправителствените организации, работещи в сферата на културата.

5. Администрация и НПО – модерно и ефективно управление, отворено към гражданите. Активизиране ползотворните връзки между неправителствините организации и граждански сдружения с района. Съвместни разработки на проекти по усвояване средства от Европейските фондове. Подпомагане дейността на НПО. Разширяване участието на гражданското общество в процесите на местно самоуправлени.

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.