Лъчезар Белански,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

МЦ "СВЕТИ ВРАЧ"

 

 

    Проблемите на здравеопазването са проблеми, засягащи всеки един индивид и би следвало да имат приоритетен статут при провеждането на управленската дейност. Това налага и нуждата от създаване на една добра и пълна представа за структурата и функционирането както на здравната система като цяло, така и на отделните здравни заведения. За тази цел ще разгледам дейността и особеностите на едно от медицинските заведения в град Пловдив.

 

 

 

    Медицински център МЦ "СВЕТИ ВРАЧ" е лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.


 

Той е основан през 2000 г. Разположен е на третия етаж на поликлиниката на Военна болница - Пловдив.  
 

В сградата са разположени структури за болнична и доболнична помощ, самостоятелна медико-диагностична лаборатория за високоспециализирани изследвания. Всички те предоставят възможност медицинското обслужване да се извършва в един напълно завършен цикъл - от диагнозата до крайния клиничен резултат. Акредитиран с ОТЛИЧНА" оценка със заповед на Министъра на здравеопазването №РД01-281 / 08.06.2006 г. за срок от пет години.

 

 

I Дейности


-Извършване на своевременна висококвалифицирана диагностика и лечение на заболяванията;
-Осъществяване на консултативна, профилактична и експертна дейност;
-Осъществяване на дейности по здравна промоция и специфични профилактични дейности и програми на населението в обслужвания район;
-Осигуряване на максимално разширен пакет от съответни стандарти за диагностични и лечебни дейности;
-Медицински грижи при бременност и майчинство;
-Медицински грижи при лечение в дома;
-Дейности по специализирани програми за здравни приоритети;
-Диспансеризиризация на болни с хронични заболявания;
-Трудово-лекарска експертна дейност на работоспособността и здравословното състояние;
-Дейности за насочване за хоспитализация на нуждаещите се пациенти.

 

II Услуги

     МЦ "СВЕТИ ВРАЧ" предлага услуги в различни основни медицински и обслужващи дейности :

-Обслужва пациенти с направления от всички семейни лекари на града и страната;
-Издаване на медицински удостоверения за работа;
-ЛКК за временна нетрудоспособност.

 

III Информация и нововъведения:

 - МЦ”Свети Врач”АД има сключени договори с Здравноосигурителни фондове: ”Надежда” ОД, ЗОК ”Медико 21”,Доверие” АД, ДОМ ”Здраве”.

- Провежда първоначални и периодични профилактични прегледи на работници и служители с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия.

- Медицински център „Свети Врач” е акредитиран със заповед на Министъра на здравеопазването. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и протокол № 11/17.01.2006 г. с „ОТЛИЧНА ” оценка за срок от пет години за цялостна медицинска дейност.

 
 - От няколко месеца МЦ ”Свети Врач” АД разполага с апарата MagPro (Дания,2005г.), с който се извършва репетитивна транскраниална магнитна стимулация (ТМС) на мозъка с терапевтична цел, при някои психиатрични и неврологични заболявания. Това се налага специално при случаи, трудно повлияващи се от медикаменти.
  

IV Екип

     Към момента в МЦ "СВЕТИ ВРАЧ" работят 44 квалифицирани специалисти. Лекари от МЦ "СВЕТИ ВРАЧ" представят резултатите от извършени изследвания в научни статии и съобщения, в български и чуждестранен периодичен печат. В лечебното заведение работят хабилитирани лица, участвали в издаването на медицинска литература(монографии,сборници и учебници). Медицинският център има Научно-медицински съвет, съставен от 9 члена, а от 12.05.2008 година в МЦ ”Свети Врач” е създадена Комисия по етика в шестчленен състав.

V Кабинети

Центърът разполага с 13 специализирани кабинета,рентген,физиотерапия и клинична лаборатория. Освен това се предлага:

Кабинетите са: неврологичен, ехографски, терапевтичен, нефрологичен, ендокринологичен, хирургичен, урологичен, ортопедичен, психотерапевтичен, офталологичен, физиотерапевтичен и рентгенологичен.

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.