Иванка Иванова,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

   

Райна Петрова - кмет на район „Централен”

 

 

 

 

 

  Район Централен е единият от шестте района на град Пловдив. В район Централен живеят около 82 610 жители. В този район се намират повечето от забележителностите на град Пловдив - римският стадион, римският одеон, античният театър, часовниковата кула на Сахат тепе, пешеходната улица и много др. В район Централен има концентрация на търговски центрове, заведения, общественообсужващи сгради. Районът е приятно озеленен.

 

 

Обновената главна улица "Александър Батенберг"

Част от улиците в район Централен са павирани с павета, изработени от събореното 7-мо тепе на град Пловдив, Марково тепе. В района се намира Градската градина с Пеещите фонтани. Това е много приятно място за разходки. По няколко от алеите в Градската градина се излиза на площад "Централен", откъдето започва пешеходната улица на град Пловдив и свършва в края на Пешеходния мост над р. Марица в непосредствена близост до Новотел Пловдив. По главната улица има много магазини и заведения. По улиците на район "Централен" в Пловдив има множество от градинки, поддържани междублокови пространства.

 

 

 

   

По време на местните избори през 2007 година в район "Централен" спечели Райна Петрова с 66%. Родена е през 1968 г. в Пловдив. Завършила е Пловдивския университет, специалност начална училищна педагогика. Следдипломната й квалификация е Организация и управление на образованието.От 1995 г. е директор на начално училище „Климент Охридски” в Кичук Париж. Автор е на 12 книги по организация и управление на образованието. Общински ръководител на район „Северен” в партия ГЕРБ и ръководител секция „Образование” в сдружение ГЕРБ.

 

Темите, които са засегнати по време на разговора с кметицата на район „Централен”, могат да бъдат разделени в структурно отношение в следните приоритетни области:

 

 

 

1.   Организация,  управление и развитие на административния капацитет в район „Централен”.

2.   Публична инфраструктура, чистота и околна среда, зелени площи.

3.   Образование, социална и културна инфраструктура в района, обществен ред и сигурност.

4.   Инициативи на района и перспективи.

 

 

 

 

 

 

- Кои са основните цели, които си поставихте вие и вашият екип преди една година в областта на администратирането и управлението в район „Централен”?

 Политиката на Район „Централен” в областта на организацията, управлението и развитието на административния капацитет е насочена към модернизиране на цялостния процес на администриране и управление в района, в съответствие с характерните за европейското административно пространство принципи на прозрачност, откритост и отговорност. В тази връзка основните цели, които си поставя администрацията на район „Централен” са:

1. Развитие на човешките ресурси в администрацията, с цел повишаване на качеството и резултатността на административните услуги;

2. Постоянно подобряване на административното обслужване на гражданите в района ;

3. Достъпна и открита администрация, чрез постоянен диалог с гражданите и техните стуктури;

В тази връзка Район «Централен» поднови сертификата си за качество на административните услуги и обслужване по ISO – 9001 -2000  за периода 01.02.2008 год. до 09.02.2011 год. Сертифицирането на район „Централен” по ISO 9001:2000 е гарант  за подобряване ефективността на работата в района, повишаване компетентността и квалификацията на служителите, възможност да се задоволят цялостно нуждите на клиента. ISO 9001:2000, е международна система от правила за изграждане на добри управленски системи, които позволяват на администрацията да се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите услуги. От няколко месеца в районната администрация е въведена и програмната система AКСТЪР-ОФИС, предназначена да поддържа целия документооборот, преминаващ през деловодството на района. АКСТЪР-ОФИС е класически тип информационно-управленческа система, която осигурява едновременен достъп на включените в локалната мрежа служители. Системата обезпечава необходимите възможности за справки върху документите и изпълнението на възложените задачи. Очакванията са, че новата система ще подобри комуникацията в администрацията и ще интегрира административното обслужване към по-високо качество. От началото на 2008 г. във фронт офиса на район „Централен” са посъпили общо 420 заявления за извършване на административни услуги. До момента отговор са получили 387 граждани.

 

- За да бъде по-ефективна връзката между гражданите и администрацията, хората се нуждаят от по-лесен достъп до обществена информация и прозрачност в дейността на общинските служители. Какви действия предприехте в тази посока?

 За да бъде пълноценен диалогът на местната администрация с гражданите, Кметът на района, неговите заместници, Секретарят на района, както и всички служители от различните дирекции в района имат приемно време, в което гражданите могат да поставят въпросите, които ги вълнуват. В приемното време, Кметът на района, неговите заместници и Секретарят на района са се срещнали с общо 276 граждани от район „Централен”. Проблемите, които се поставят са от различно естество, като се започне от лични въпроси, имотни и социални проблеми, междусъседско неразбирателство и се стигне до чистотата, зелените площи, дупките по улиците, съсипаните тротоари и незаконното строителство. Политиката на прозрачно управление на района е пряко свързана с активната работа с гражданите, като им се предоставя достъп до информация, която им осигурява по-добра осведоменост относно дейността на района. В тази връзка районната администрация изготви, утвърди и въведе вътрешни правила за достъп до обществена информация, за гражданите, както и  аникорупционна програма, съобразена с Националната стратегия за противодействие на корупцията.

 

 

- Тъй като в район „Централен” попадат много от изключителните културни забележителности на град Пловдив, туризмът включва ли се в   приоритетните ви дейности?

Да, разбира се. За да превърнем район „Централен” във все повече конкурнтноспособно, създаващо условия за жизнена и устойчива икономика и повишаване качеството на живот, както и предлагащо изключителни туристически забележителности място, е необходимо да бъдат използвани всички ресурси. От една страна това са възможностите, които предлагат фондовете и програмите на ЕС, а от друга страна това са партньорствата с граждански, браншови и бизнес среди. Това от своя страна налага ние като районна администрация да създаваме подходящи условия за постоянно привличане на инвеститори и подобряване на инвестиционния климат в района. А това може да стане чрез едно прозрачно и открито управление, което се стреми да предостави обществени блага и услуги ефективно и равнопоставено на всички граждани. Важно е всички ние като общество да спазваме общата институционална и правна среда за овладяване на корупцията, да създадем  условия за прозрачност във всяка една сферата и все повече да повишаваме обществената нетърпимост към корупцията, и засилваме сътрудничество между държавните институции, неправителствените организации и средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

 

 


 

- Тъй като доброто състояние и опазване на публичната инфраструктура, зелените площи, чистота и околната среда са един от гарантите за успешно управление на един кмет и неговия екип, следващият випрос е свързан именно с това: Докъде е стигнала работата с поправянето на пътните настилки в района и какви мерки са взети срещу опасните сгради ?

 

Ефективният и ефикасен ремонт, както и постоянната поддръжка на уличната мрежа на територията на район «Централен» са  важни за политиката на района, по отношение на социално-икономическото състояние и развитие на града, за развитието на туризма и за осигуряването на удобство при пътуването и безопасност на движението. Към момента са предприети ремонти на много от улиците в района,  включващи цялостна подмяна на настилката, а в някои участъци цялостна реконструкция с подмяна на основата. Досега за ремонт на тротоарна и паважна настилка на улици са похарчени 690 750 лв, за 12 567 кв.м  Общата стойност за реконструкция и преасфалтиране е в размер на 859 671 лв. Тези средства са отпуснати от Община Пловдив по програмата за управление на техническата инфраструктура. От приходи на район „Централен” са инвестирани 30 000 лв. в подновяване на 508 кв.м. тротоарни настилки, 119 000 лв. са похарчени за асфалтови и паважни кръпки на 2 161,68 кв.м. Поддържането на улиците в добро състояние изисква да се прави постоянна инвентаризация на състоянието на уличната мрежа и своевременно да бъдат възстановени проблемните участъци в пътната инфраструктура.

/Виж приложение 1, което съдържа Списък на реконструираната пътна инфраструктура в района/

Що се отнася до състоянието на опасните сгради на територията на района, такива са около 1700.  В изпълнение на Заповед № РД-06-1252/28.12.2006г., Заповед № РД-08-40/15.01.2008г. и Заповед № РД-08-91/31.01.2008г. на кмета на Район „Централен” комисия от специалисти от администрацията на района състави списък на обектите, представляващи непосредствена опасност за преминаващите и живеещите на територията на район „Централен граждани. Голяма част от сградите, представляващи потенциална заплаха, в района са собственост на частни лица.

Администрацията на район „Централен” изготви Наредба за опасните сгради по чл.196, ал.5 от ЗУТ. Нейният проект е дискусионно обсъден на 11.06.2008 год. на общо събрание в Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление – София.  Такава Наредба се изготвя за първи път в Република България. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Пловдив на 10.07.2008 год. и позволява на общината да ремонтира опасни сгради и след това да си събира парите от собствениците, в това число чрез съдия-изпълнител. Специална общинска комисия ще оглежда и определя опасните сгради и ще готви предписания за ремонтите им. До 30 хиляди лева стига глобата за неремонтирана опасна сграда.

За подобряване и хармонизиране на инфраструктурата и облика на централната градски част бяха извършени още:

·       Съборени са незаконните постройки в Аджасан махала, построени върху терен публична общинска собственост. Събарянето премина спокойно, без да се създаде етническо напрежение в квартала.

·        На стойност 20 000 лв. се извърши укрепване на трихълмието Джамбаз-Тексим и Небет тепе над сградите на ул. ,,Д-р Вълкович” 15 – 17.

·        За обслужване и разпореждане са върнати териториите на т.нар. БЕЛИ ЗОНИ.

·        След отправена нотариална покана от район „Ценрален” към фирма “Феникс-юг” АД, в рамките на законовия срок, фирмата демонтира доброволно два свои павилиона, които се намираха върху терен общинска собственост на ул. “Тракийски юнак” и на ул. “Мортагон". Фирмата не представи договор за наем и не е плащала такъв на общината през последните три години.

·        Район “Централен” спечели дело срещу “Цигарена фабрика” АД – Пловдив относно неправомерно заградената и използвана не по предназначение улица “Кирил Христов”. На 27 август 2008 г. администрацията на фабриката доброволно премахна загражданията и освободи улицата за движение.

·        Предприети са мерки за премахване на бараките до сградата на ПУ „Паисий Хилендарски”, защото запушват улицата, която по план трябва да бъде отворена. Бараките са изградени върху публична общинска собственост.

Според главния архитект на "Централен" Валентин Маринов става ясно, че в застрояването в района започва да се забелязва спад. Арх. Маринов се позова на статистиката, според която най-много строителни разрешения в страната за първите девет месеца на годината били издадени в Пловдив. От известно време обаче и във втория град се наблюдава започваща криза..

 

- Какви инициативи са предприети за  поддържане чистотата в района?

Основна цел на район „Централен” в дейността, свързана с опазване на околната среда и чистотата в района, е да повиши екологичното съзнание и информираност на гражданите на района относно проблемите, свързани с чистотата на града. Извършено е почистване на “Източни порти” под патронажа на Дарик радио и Мr. Bricolage. В резултат на извършената дейност, Източните порти бяха почистени от огромно количество отпадъци,  извърши се ремонт на  канализацията за обратни води, санира се дървесната растителност. Поставени 240 бр. бетонови кошчета с метални вложки по спирките, училища , църкви, административни сгради /съд, полиция и др./ на териорията на района. Монтирани 70 бр. метални кошчета в Стария град и улиците с интензивно движение и 90 бр. кошчета на трите хълма - Младежки хълм, Сахат тепе и Данов хълм. Изградени джобове за съдовете за събиране на битови отпадъци на стойност 30 260 лв. Сключени договори с фирми по чл. 65 от ЗМДТ 69 бр.

Извършени проверки и писмени отговори на сигнали, жалби и молби на граждани 257 бр.Съставени 95 броя предупредителни протокола. Съставени 37 броя актове за установяване на административно нарушение по Наредба № 1. Връчени 89 броя предписания. Издадени 277 броя Заповеди за отсичане и оформяне короните на дърветата. Приети 269 броя сигнали по телефона относно чистотата и озеленяването. Изгради се нова ВиК мрежа в Аджасан махала на стойност 306 000 лв. Средствата са осигурени по програма ФАР. Започна  почистване на безразборно налепените плакати в района. За почистването бяха наети хора от бюрото по труда. Провеждат се ежемесечни акции за репатриране (вдигане) на излезлите от употреба стари автомобили, от улиците. До края на годината въпросът с репатрирането на МПС-тата  ще бъде основно разрешен. Монтирани са 50 бр. нови пейки.

 

- За благоустрояване на зелените площи и  градските зони какви дейности са предприети през изтеклата година?  

На територията на района има 1 120 дка. зелени площи, а защитените територии /Пловдивските хълмове/ са 63.5 хектара. През 2008 г. са проведени следните залесителни мероприятия:

·        Засадени декоративни дървета, от които – 306 броя широколистни и 42 броя иглолистни.

·        Засадени декоративни храсти – 35 413 броя.

·        Залесителна акция “Да засадим дърво” : На бул. “Санкт Петербург” № 1 – засадени 40 броя дървета

·        Възстановяване с трайна храстова растителност на средна разделителна ивица – бул. “Княгина Мария Луиза”, бул. “6-ти Септември”, бул. “Н. Цанов”, бул. “Санкт Петербург”, бул. “Руски”, бул. Христо Ботев”, бул. "Цар Борис III Обединител", градини и паркове за широко и обществено ползване /Градска градина, Цар Симеонова градина, градина “Шуменска”, градина “Света Петка”, градина “Кочо Честименски”, градина “Джумаята”, защитени територии – Сахат Тепе, Младежки хълм.

·        Зацветени площи – 6 дка.

·        Затревени площи – 18 дка.

·        Извеждане на санитарни сечи 455 броя.

·        Оформяне корони на дърветата 812 броя.

 Грижите за градските зони, които са положени, са следните:

§        Почистване и облагородяване на междублоково пространство – УПИ III – жилищно и обществено застрояване, кв. 359, по плана на трета градска част по плана на гр. Пловдив – 9, 150 дка.

§      Почистване и облагородяване на междублоково пространство част от УПИ I – комплексно жилищно строителство, търговия, обществено хранене и зеленина – кв. 430,  I градска част, гр. Пловдив – 2, 130 дка.

§        Почистване и облагородяване на крайбрежна зона за отдих – река Марица – юг, гр. Пловдив, между бул. “Руски” и ул. “Чердафон” – 6, 500 дка.

§        Проведена дезакаризация – 399, 300 дка.

§        Провежда се инициативата „Зелен дом”

 

- Миналата година имаше идея за телефонна линия, на която гражданите да сигнализират за нарушения, свързани с честотата и околната среда. Това стана ли факт?

Да. Администрацията на район "Централен", Община Пловдив, от месец октомври обявяви телефонни линии, на които гражданите ще подават информация, за констатирани от тях нередности, свързани с чистотата и околната среда, зелената система, благоустройството и инфраструктурата, на територията на район "Централен". Пловдивчани всеки ден ще могат да се обръщат към районната администрация за съдействие. След подаване на сигнала ще се извършва проверка на място и ще се предприемат необходимите действия по отстранявяне на възникналите проблеми. Надяваме се, че гражданите, които са основен партньор на администрацията в управлението, ще използват тези телефони и за да споделят конкретни предложения, които ще играят основна роля за подобряване качеството на живот в район.

 

- Какво е състоянието на образователната инфраструктура в района? В Пловдив има ли проблем с детските градини и ясли поради липса на достатъчни места, както в София и Варна?

Приоритет за нас е осигуряването на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с бъдещите нужди на населението на територията на район „Централен”.За постигане на тези цели  се осъществява ремонт, реконструкция, обновяване на образователни институции - детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища; внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и подобряване достъпа на хора с увреждания до изброените  институции.

 Средната месечна посещаемост в детските ясли е около 300 деца, което е с около  20% над капацитета. Чакащи за прием към 30.06.2008 год. /по входирани молби/ са 468 деца общо за четирите детски ясли на територията на Район “Централен” като най-голям е броят на желаещите за Детски ясли № 10 – 200 деца. В ОДЗ ”Зора” функционира една яслена група, за която чакат 17 деца за прием. През месец февруари се откриха две нови групи в ремонтираното източно крило на Детски ясли № 30  с капацитет 32 легла. Реална алтернатива към настоящия момент би могла да бъде възстановяване дейността на бившата Детски ясли № 6 ул. ”4-ти януари” № 36, чиято сграда е отдадена под наем с РОС № 355/16.09.2004 г. за срок от 3 /три/ години на “Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив”АД за нуждите на  ТЕЛК-Пловдив. За тази цел през 2006 г. се извърши архитектурно заснемане на сградата.

Детските градини в район “Централен“ са 14 на брой  с 1928 деца.  Сградите, в коита се помещават детските градини са 16 на брой. Всички те са публично общинска собственост. Санирана е само сградата на ЦДГ “Малкият принц“. През настоящата година е подменена дограмата в шест детски градини на обща стойност 693 784 лв. осигурени от СОФ. Сградата на ЦДГ “Незабравка“ ще бъде санирана. В детските градини видеонаблюдение ще се въведе на по-късен етап. През месец март 2008 година беше направена първата копка за изграждането на нова детска градина на ул.”Лъджене“. Изграден е груб строеж на стойност 300 000 лв.. През следващата година детската градина трябва да бъде довършена.

За  2008 г. са извършени следните ремонти на детски градини на територията на район „Централен”:

·        МОП /малка обществена поръчка/ – Основни ремонти на ЦДГ„Люляк”, ЦДГ „Незабравка”, ЦДГ „Буратино”, ЦДГ „Снежанка”, ЦДГ „Чучулига”, Цялата сграда е основно ремонтирана. Новопостроеният етаж на сградата на ЦДГ "Чучулига" вече са приети около 30 дечица от втора група. Цялото обзавеждане и ремонтът са по каталог от Европейските стандарти за отглеждане и възпитание на деца. ЦДГ „Перуника”, ЦДГ „Мирослава”, Детска ясла № 18 и Детска ясла № 17 на стойност 717 271.67 лв. без ДДС, открита с Решение № РД – 08 – 604 от 13.06.2008 год.

·        МОП – Текущи ремонти в детски заведения  на територията на  район „Централен”, а именно: ОДЗ „Буратино”, ОДЗ „ЗОРА”, ЦДГ „Искра”, ЦДГ „Люляк”, ЦДГ „Каменица”, ЦДГ „Майчина грижа”, ЦДГ „Малкия принц”, ЦДГ „Мирослава”, ЦДГ „Перуника”, ЦДГ „Радост”, ЦДГ „Снежанка”, ЦДГ „Щурче”, Детска ясла № 10, Детска ясла № 18, Детска ясла № 30 и ремонт на 5 бр. лекарски кабинети на стойност 229 541.65 лв. без ДДС, открита с Решение № РД – 08 – 620 от 17.06.2008 год.

На 15 октомври 2008 г.  се откри новопостроеният етаж на сградата на    ЦДГ „Люляк”  –  ул. „Екзарх Йосиф” № 4. Цялата сграда на детската градина беше основно и цялостно отремонтирана. На новия етаж са приети за тази учебна година допълнително 29-30 деца от ІІ-ра група. Нова детска градина ще бъде построена през 2009 г. в район "Централен", първите копки направи кметицата.

 

                     

 

     Средната месечна посещаемост на млечните кухни в район „Централен”е както следва: ДМК № 2 – средно месечен брой деца – 240 бр.; ДЯ № 17 – 100 бр.; ДЯ № 18 – 125 бр. ; ДЯ № 30 – 75 бр. Чакащите за хранене към 30.06.2008 год. /по входирани молби/ са около 143 деца, като най-голям е броят на желаещите за млечната кухня на ул.”Богомил”21. За тази цел по предложение на район „Централен”, за изграждане на кухненски блок на нова детска млечна кухня  на ул.”Богомил” № 21, с Решение № 158, взето с Протокол от 12.06.08 г. на Общински съвет – Пловдив, се предоставиха ДМА-225 кв. м. на Район “Централен”- Дейност “Детски ясли”, за преустройство на съществуващите помещения в кухненски блок след извършване на основен ремонт и монтиране на съответно  оборудване.

В две от детските ясли има подходи за хора в неравностойно положение, а в другите предстои изграждане през текущия ремонт.

На територията на район “ Централен “ се намират 16 общински училища с 10 000 ученици:

-         основни училища – 10

-         средни общообразователни училища – 5

-         профилирани гимназии – 1

              Сградите, в които се помещават училищата, са 21 на брой, от които 19 са публична общинска собственост, а 2 (на ОУ ”В.и К. Тютюнджиян”) са частна собственост. Училищтните сгради не са реконструирани и санирани.

В 7 от сградите дограмата е изцяло подменена в предходни години. В 5 училищни сгради дограмата е частично подменена, а в 6 е амортизирана дървена дограма от изграждането на училищата.

              През настоящата година е подменена само дограмата на СОУ  “Св. Паисий Хилендарски “ със средства, предоставени от СОФ. Други основни ремонти на училища през настоящия сезон не се предвиждат. Физкултурните салони са 14 на брой. Състоянието им не е задоволително, тъй като основен ремонт на физкултурен салон отдавна не е правен. За настоящия сезон  не се предвижда ремонт за физкултурен салон.

 

- В тази връзка осигурена ли е безопасността на децата в училище? Какво е нивото на  училищното здравеопазване в района?

        В училищата  е изградена частично система за видео наблюдение в следните обекти : ОУ “Душо Хаджидеков“,    ГХП “Св.Св. Кирил и Методий  и  ОУ “Княз Александър I“, ОУ “Екзарх Антим I“,   ОУ “Алеко Константинов”, СОУ ”Св. Патриарх Евтимий” (централна сграда), СОУ ”Св.  Климент Охридски“. Предстои през настоящата година такава да бъде изградена във всички училища. Функционират 42 здравни кабинети в: 16 общински училища; 14 детски градини, 8 учебни заведения на държавна издръжка - професионални гимназии и 3 социални заведения (ДОВДЛРГ „Рада Киркович”, ДОВДЛРГ „Княгиня Мария Луиза”, ДОВДЛРГ „Олга Скобелева”).

 

- Подобриха ли се условията за отдих и спорт на децата в училище и на площадките, които бяха в недобро състояние?

          Спортните площадки в училищата са 18 на брой. Десет от тях са в лошо състояние. Добре се поддържат игрищата в СОУ “Св. Климент Охридски”, ГХП ”Св.Св.Кирил и Методий” и ОУ ”Княз Александър I”,  ОУ ”Екзарх Антим I” и  ОУ ”Душо Хаджидеков”. В ОУ “Д-р Петър Берон” беше изградено игрище за хокей на трева.  В ОУ ”Кочо Честименски“ стартира изграждането на плувен басейн, за който средствата са осигурени от Община Пловдив. Окончателното му изграждане предстои да се извърши през 2009 година.

 В район „Централен” има 61 бр. детски площадки, които са разположени в градините за отдих и междублоковите пространства. Към настоящия момент се изграждат 20 нови детски площадки, като предварително бяха извършени проучвания и определени добре облагородени и с развита инфраструктура места, на които да бъдат изградени площадките.  Съоръженията за новите детски площадки са изцяло съобразени с действащите европейски стандарти за безопасност и имат висока архитектурно-художествена и естетическа стойност. Пример за такава площадка е наскоро откритата на площад „Житен пазар”, която заема площ от 150 кв.м., а съоръженията са пригодени за игра на деца на възраст от 2 до 14 години. Първата по рода си детска площадка за деца със специфични потребности бе открита тази година. Тя е изградена в квартал "Гладно поле" пред Дневния център за деца и младежи с увреждания "Света Анна". Това е първата в България площадка, която е специализирана и предназначена за деца с увреждания.

 

- Какви социални дейности предприе администрацията на район „Централен” към неравностойните бедни хора, неможещи да задоволят ежедневните си нужди?

Съдействахме, като насочихме към съответните социални институции гражданите с индивидуални социални потребности, потърсили помощта на районната администрация. От наша страна помогнахме с:

1. Организиране на социално хранене, подбор на бенефициентите,  ежемесечно раздаване на купони, извършване на текущ контрол в безплатните общински трапезарии през зимния сезон 17.12.2007г. – 31.03.2008 г. на 300 социално слаби граждани, живеещи на територията на Район “Централен”, чийто брой бе увеличен от 21.01.2008 г. с още 150 граждани.

2. На територията на Район “Централен” съществуват три стола за диетично и диабетично хранене на хронично болни с капацитет до 150 човека във всеки, в които периодично се извършва текущ контрол. 

3. През месец юни 2008 г. се организира раздаване на брашно (1-ви транш - по 4 кг. на човек ) на определени по Наредба 18 на МТСП лица, живеещи на територията на Район “Централен”. Кампанията се провежда по Програма на Разплащателна агенция за разпределение на интервенционни запаси по линия на ЕС, съвместно с Обл. Съвет на БЧК-Пловдив в техния социален център. Програмата продължава и през месеците август и ноември 2008 г., до момента 24 % от посочените в списъка са получили указаната помощ.

4. Благотворителна акция, на която са раздадени хранителни пакети на социално слаби пловдивчани. Поводът е християнският празник Петдесятница.

5. Благотворителен обяд на 17 деца абитуриенти от социалните домове, по повод абитуриентските им балове и 24 май – Деня на славянската писменост.

6. Районната администрация организира коледна вечеря за творците на Пловдив, града, известен като духовната и културна столица на България, през месец декември.

 

 

                                            

 

 

- Тъй като районът е един от най-оживените в града поради нестихващия поток от хора, живеещи в Пловдив и такива, които са гости на града, следващият въпрос е свързан със сигурността. Редът и безопасността на какво ниво са в района?  

Смея да твърдя, че е високо. Поддържането на сигурността и спокойствието на гражданите е един от основните приоритети на района. За тази цел се извършват постоянни проверки на питейните и увеселителни заведения, съвместно с РПУ, ТД на НАП, РИОКОЗ, РСПАБ и други институции. Създадена е комисия за обществен ред и сигурност, съвместно с район ,,Централен” и Началниците на  ІІ и ІV РПУ – гр. Пловдив.

  

- Какви инициативи организира Район „Централен” през годината? Кои  належащи проблеми бяха засегнати?

1.    Организира се кръгла маса на тема:, ,Проблеми и персепктиви на средното образование в местното управление на Пловдив”. Представяне на целите и задачите в областта на средното образование, които са част от управленската политика на район ,,Централен”.

2.      Кръгла маса на тема „Повишаване информираността на бизнес средите за устройване на работа на хора с увреждания“. Целта на форума беше да се очертаят възможностите за устройване на работа на хора с увреждания, както и да се набележат конкретни направления за промени в нормативната уредба. Анализът на изнесените данни по време на форума показа, че голяма част от хората с увреждания нямат необходимата квалификация за работа. Представителите на работодателите от частния сектор посочиха като основен проблем при наемането на хора с увреждания за работа тромавите процедури и бюрокрацията в различните администрации. Район „Централен” пое ангажимент и съвместно с „Евроком” осигуриха безплатна доставка на интернет за млади хора в неравностойно положение.

3.      Съвместно с “Националната асоциация за деца, болни от диабет” се проведоха поредица от съвместни телевизионни предавания по Пловдивска обществена телевизия, посветени на проблемите на децата, страдащи от диабет. Кметът на район ,,Централен” се ангажира с решаване на част от техните проблеми по време на мандата.

  

- А по време на празниците през годината какви мероприятия бяха организирани?

Музикален фестивал „Млади таланти” беше организиран съвместно с ПОТ /Пловдивска обществена телевизия „Тракия”/, посветен на международния ден на музиката – 1 октомври. Инициативата си постави амбициозната цел да положи основите на ежегоден фестивал за изявени млади вокални таланти. За откриването на фестивала участва група „Сезони” с ръководител Стефан Диомов. На  Международния ден на детето – 1 юни, беше поредният повод за празник. Съвместна инициатива на район „Централен” и пловдивска обществена телевизия „Тракия”,  превърна 1 юни в един незабравим празник за децата и техните родители. В навечерието на най-светлия празник 24 май, район „Централен” организира официален коктейл, на който бяха връчени грамоти на заслужили директори, учители и възпитатели от учебните заведения на територията на района, с което се отдаде подобаващо признание на техния труд. По случай 6-ти септември – Ден на Съединението и празник на град Пловдив, район „Централен” организира изложба в Етнографския музей. Бяха представени платна на над 40 пловдивски творци. Изложба, посветена на Пловдив, на която пловдивски творци показаха своите произведения на изкуството, беше организирана и в Европейския парламент. Инициаивата беше съвместна на район „Централен” и Петя Ставрева – член на Европейския парламент. В Европейския парламент се организира кръгла маса на тема: ,,Европейската политика в областта на равенството на половете - реалности и перспективи”. Инициативата беше организирана съвместно с Петя Ставрева – член на Европейския парламент. Организирана беше благотворителна изложба на деца с увреждания по случай ,,Баба Марта”, в кметството на район ,,Централен.Официално беше учреден Граждански съвет в район ,,Централен” на 18.02.2008 г.

 

-         Какви проекти бяха реализирани през 2008 г. и кои не?

 

УЧАСТИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализиране на проект, защитен от предходния мандат, на стойност 306 426 евро, финансиран по програма ФАР, за   изграждане на нова ВиК мрежа в Аджасан махала.

Реализиран

Наименование: ,,Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”. Проектът участва за финансиране по програма ФАР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за основен ремонт на СОУ ,,Любен Каравелов”.

Включен в списъка на резервите

Наименование: ,,Почистване и облагородяване на междублокови пространства” – 3 бр. Проекта /Бул. “Шести септември” между номерата 195 – 201 /срещу пл. “Шахбазян”/; Районът, затворен от бул. “Марица”, бул. “Копривщица”, ул. “Загоре” и ул. “Тракийски юнак” /до СОУ “Цар Симеон Велики/; Районът на църквата “Св. Параскева” /намира се в подножието на Стария град над Понеделник пазара/; Площада на ул. “Ген. Скобелев”  /в Хаджи Асан махала/).

 

Очаква се класиране

Наименование:,,Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” – проектът участва по оперативна програма ,,Административен капацитет” и е в партньортво със следните общини: Варна, Долни Чифлик и Белослав.. Общата стойност на проекта е 566 149 лв.-

Одобрен проект – в процес на реализиране

Наименование: По оперативна програма ,,Регионално развитие” е изговен проект  за благоустрояване на дворовете на детските градини, за създаване и осигуряване на модерни социални услуги. ”Св.Св.Кирил и Методий” е включена в проект по програма “Регионално развитие“ на Община Пловдив.

Очаква се класиране

 

 

-  Към кои дейности ще бъдат насочени усилията на район „Централен” през следващата година?

1. Благоустрояване, развитие на общинската инфраструктура – подобряване на уличната мрежа, тротоарните настилки, парковете, зоните за отдих и зелените системи. За подобрения на пътната инфраструктура в район „Централен“ са необходими 9 милиона лева. Ще продължи  възстановяването на осветлението и изграждането на ново. На територията на район ,,Централен” 60 улици нямат осветление, а за това са необходими около 280 000 лева. Ще продължат усилията и по възстановяване на ,,Източната порта”, за да се превърне архитектурната забележителност в туристическа атракция.

2. Транспорт, безопасност на движението и сигурност - Обособяване на пешеходни зони и алеи за велосипедисти. Цялостен преглед и актуализация на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка. Поставяне на пешеходен светофар на бул. „М. Луиза”. Решаване на проблема, свързан с паркирането на автомобили в централната градска част, както и решаване на проблема с паркирането на автобусите около автогара ,,Юг". Продължаване на съвместната работа между администрацията и районното полицейско управление.

3. Образование, здравеопазване и социални дейности - Развитие и разширяване извънучебните форми на работа с децата и младежите, Задълбочаване на превантивната работа по опазване на децата и младежите от вредното влияние при употреба на тютюн, алкохол, наркотични вещества, превенция на детската престъпност. Реализация на ефективни мерки по интеграция на хората с увреждания. Изграждане на устойчива политика по популяризиране на успешни практики за интеграция на малцинствата.

4. Спорт, туризъм и култура - Създаване на благоприятни условия за развитие на спорта и туризма. Разработване на проекти за изграждане на пълноценни зони за отдих, краткотрайни туристически маршрути до исторически забележителности. Създаване на трайни, регламентирани и равнопоставени партньорства между местната власт и неправителствените организации, работещи в сферата на културата. Не успях да превърна "Източна порта" в туристическа атракция, а много ми се искаше. Свърших само половината работа - след специално заснемане направихме цветен каталог, в който са включени 101 фрагмента от археологическите забележителности. Не ни отпуснаха обаче необходимите 60 000 лв., с които да подготвим документацията за кандидатстване по европейски програми. Амбицирана съм да успея следващата година.

       5. Администрация и НПО – модерно и ефективно управление, отворено към гражданите. Активизиране ползотворните връзки между неправителствините организации и граждански сдружения с района. Съвместни разработки на проекти по усвояване средства от Европейските фондове. Подпомагане дейността на НПО. Разширяване участието на гражданското общество в процесите на местно самоуправлени.

 

Приложения

 

Приложение 1: Списък на реконструираната пътна инфраструктура

През 2008 г. са извършени следните ремонтни дейности на публичната инфраструктура:

Място на ремонта

Вид ремонт

1

ул. “Богомил"  / от бул. "Източен" до ул. "Родопи"/

Реконструкция

2

Ул. "Леонардо да Винчи"

Реконструкция

3

Ул. "Райко Даскалов" - І етап

Реконструкция

4

Бул."Марица"     /от бул. "Цар Борис ІІІ"  до ул. "Висла"/

Тротоари – ново строителство

5

Ул. "Капитан Г. Цанев" / участък около ул. "Брегалница"/

Реконструкция

6

Ул. "Митрополит Натанаил"

Ремонт тротоари

7

Ул. "Любляна"

Ремонт тротоари

8

Ул. "Братя Миладинови"

Ремонт тротоари

9

Ул. "Свети Наум"

Ремонт тротоари

10

Ул. "Мостова"

Ремонт тротоари

11

Ул. "Алеко Константинов"

Ремонт тротоари

12

Ул. "Виктор Юго"

Ремонт тротоари

13

Ул. "Тракия"

Ремонт тротоари

14

Ул. "Данаил Юруков"

Ремонт тротоари

15

Ул. "Пенчо Славейков"

Ремонт тротоари

 

 

 

 

Предстои да се ремонтират:

 

1

Ул. "Люлебургас"

Преасфалтиране

2

Подход към ул. "Менделеев"

Ново строителство

3

Ул. "Георги Комитата"

Ремонт тротоари

4

Ул. "Д-р Васил Соколов"

Ремонт тротоари

5

Ул. "Ген. Д. Николаев"

Ремонт тротоари

6

Ул. "Чаталджа"

Ремонт тротоари

7

Ул. "Захари Княжевски"

Ремонт тротоари

8

Ул. "Никола Алваджиев"

Ремонт тротоари

9

Ул. "Едисон"

Ремонт тротоари

 

Б. Текущи ремонти:

1

Бул. "Руски"

Асфалтови кръпки

2

Бул. "Копривщица"

Асфалтови кръпки

3

Бул . "Шести септември"

Асфалтови кръпки

4

Бул. "Източен"

Асфалтови кръпки

5

Бул. "Цар Борис ІІІ"

Асфалтови кръпки

6

Бул. "В. Априлов" и моста

Асфалтови кръпки

7

Бул. "Кн. М. Луиза"

Асфалтови кръпки

8

Бул. "Марица"

Ремонт паваж

9

Ул. "Цоко Каблешков"

Асфалтови кръпки

10

Ул. "Димитър Цончев"

Асфалтови кръпки и паваж

11

Ул. "Опълченска"

Ремонт паваж

12

Ул. "Мечников"

Ремонт паваж

13

Ул. "Авксентий Велешки"

Ремонт паваж

14

Ул. "П. Яворов"

Ремонт паваж

15

Ул. "Антим І"

Ремонт паваж

16 Ул. "Леди Странгфорт" Ремонт паваж
17    

18

Ул. "Дон"

Ремонт паваж

19

Ул. "Граф Игнатиев"

Ремонт паваж

20

Ул. "Гладстон"

Ремонт паваж

21

Ул. "Мортагон"

Ремонт паваж

22

Ул. "Трайко Китанчев"

Асфалтови кръпки

23

Ул. "Лъджене"

Асфалтови кръпки

24

Ул. "Марин Дринов"

Асфалтови кръпки

25

Ул. "Петко Д. Петков"

Ремонт паваж

26

Ул. "Богомил"

Ремонт паваж

27

Ул. “Захари Стоянов”- частично

Ремонт паваж и асф.кръпки

28

Ул. "Балкан” - от №1 до №15

Асфалтови кръпки

29

Ул. "П. Р. Славейков" – частично

Ремонт калдаръм

30

Ул. "Горолом"

Ремонт паваж

31

Ул. "Любен Каравелов"

Ремонт паваж

32

Ул. "Митрополит Панарет"

Ремонт паваж

 

 

 

 

Предстои да се ремонтират

 

1

Бул. "Хр. Ботев"

Асфалтови кръпки

2

Бул. "Менделеев"

Асфалтови кръпки

3

Ул. "Капитан Райчо"

Ремонт паваж

4

Ул. "Екзарх Йосиф"

Ремонт паваж

5

Ул. "Младежка"

Асфалтови кръпки

6

Ул. "Бетовен"

Ремонт паваж

7

Ул. "Стойчо Мушанов"

Ремонт паваж

8

Ул. "Хан Тервел"

Ремонт паваж

9

Ул. "Ниш"

Преасфалтиране

10

Ул. "Гладстон"

Ремонт тротоари

11

Ул. "Петьофи"

Ремонт тротоари

12

Ул. "Йосиф Шнитер"

Ремонт тротоари

13

Ул. "Цанко Дюстабанов"

Ремонт тротоари

 

 

- Отчет за изготвените и внесени в Общински съвет-Пловдив предложения, от  кмета на район „Централен”, от 01.01.2008г. до 30.09.2008г.

 

1.      Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Необходимостта от приемане на Наредба от Общински съвет-Пловдив по чл.196, ал.5 от ЗУТ за осъществяване от Община Пловдив на действия по поправяне, заздравяване или премахване на сгради, с изх.№0800-117/08.02.2008г. и вх.№ І-14/13.02.2008г. на ОбС-Пловдив. Нардебта е приета с Решение №217 на Общински съвет-Пловдив и Протокол №13 от 10.07.2008г.

2. Предложение от Кмета на Община Пловдив относно: Приемане структурата на персонала на район „Централен” по дейности: дейност 122 „Общинска администрация”-делегирана от държавата дейност, дейност 898 „Други дейности по икономика”, дейност 623 „Чистота”, дейност 282 „отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, дейност 389 „Други дейности по образованието”, дейност 431 „Детски ясли” и дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” с изх. №0700-9099/21.02.2008г. и вх.№І-16/21.02.2008г. на ОбС-Пловдив. Структурата на персонала на район „Централен” е приета с Решение №35 на ОбС-Пловдив, и Протокол №6 от 13.03.2008г.

3.   Предложение от Кмета на район „Централен”относно: Взимане на решение за провеждане на явен търг за отдаване под наем на павилион от 16 кв.м., разположен върху терен публична общинска собственост в УПИ І-административна сграда, кв.43 по плана на Централна градска част, на ул. „Хр. Г. Данов” №39 с наш изх.№0800-133/19.05.2008г. и вх.№V-29/26.05.2008г. Предложението е прието с  Решение №157 на ОбС-Пловдив, взето с Протокол №11 от 12.06.2008г.

4.      Предложение от Кмета на район „Централен” относно: 1. Промени в капитала на ДКЦ І-Пловдив, отписване от баланса на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Богомил” №21 и предоставяне на посочения имот на район „Централен”, дейност „Здравеопазване” – Детски ясли и 2. Отпускане на средства за основен ремонт и оборудване на същия за изграждане на кухненски блок на нова детска млечна кухня с капацитет 200-250 деца с изх.№ 0800-116/31.01.2008г. и вх.№ ІV-18/11.02.2008г. Предложението е прието с  Решение №158 на ОбС-Пловдив, взето с Протокол №11 от 12.06.2008г.

5.      Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Решение №158, взето с  Протокол №11 от 12.06.2008г. на ОбС-Пловдив, за отпускане на средства в размер на 110 070 лв., необходими за архитектурно заснемане, основен ремонт и технологично оборудване на нова детска млечна кухня на ул. „Богомил” №21 с изх.№0800-142/08.07.2008г. и вх.№ V-39/14.07.2008г.

6.      Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Необходимост от закупуване на спално обзавеждане в ЦДГ „Перуника”, град Пловдив в размер на 57 000 лв. с изх.№0800-142(2)/21.07.2008г. и вх.№V-38/21.07.2008г. Предложението е прието с Решение №277 на ОбС-Пловдив, взето с Протокол №16 от 17.09.2008г.

7.      Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Взимане на решение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на ученически стол от 84 кв.м., публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски”, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” №2 с изх.№6700-1204(2)/10.09.2008г. и вх.№V-51/15.09.2008г.

8.      Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Взимане на решение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на ученически стол 165 кв.м. публична общинска собственост на ОУ „Екзарх Антим І”, находящо се на ул. „Захари Стоянов” №86 с изх.№0800-147/10.09.2008г. и вх.№V-50/12.09.2008г.

9.   Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Актуализиране на бюджетната сметка на район „Централен” със 120 000 лв. за премахване на пънове и възстановяване на тротоарна и пътна настилка с изх.№0800-148/10.09.2008г. и вх.№ІІ-56/12.09.2008г.

10. Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Взимане на решение за провеждане на конкурс за провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем на терен 49 кв.м.-публична общинска собственост, която е част от двора на СОУ „Св. Климент Охридски”, кв.357 по плана на кв. Триъгълника, бул. „Васил Априлов” №5 с изх.№0800-150/16.09.2008г. и вх.№V-55/24.09.2008г.

11. Предложение от Кмета на район „Централен” относно: Актуализиране бюджетната сметка на район „Централен” с 11 000 лв. за изграждане на подпорна стена и стълбище от бетонови блокчета на ул. „Поп Харитон” №30 с изх.№94006-18070/17.10.2008г.

 

 

- Какви са отношенията между районна и общинската администрация?

  Що се отнася до взаймоотношенията с администрацията на община Пловдив, доминирана от новото мнозинство ВМРО, БСП и Атака, според нея последните спъват работата на районните кметове от ГЕРБ. Тя е на мнение, че лично многократно е настоявала да бъдат отпуснати пари за най-големия и специфичен пловдивския район, но неоснователно й е било отказвано. Петрова даде пример с отказа на ОбС да разреши използването на 140 хиляди лева, икономисани от районната администрация, за ремонти на шест детски градини и две детски ясли в „Централен". Съветниците не са гласували и отпускането на 120 хиляди лева за изваждането на  100-те пънове в района, които затрудняват уличното движение и са повод за множество жалби на граждани. Райна Петрова сподели, че още в община Пловдив умишлено крият или бавят придвижването на документацията и така се блокира възможността район „Централен" да кандидатства по проекти с европейско финансиране. До края на годината ще останат неусвоени близо един милион лева, но ОбС отказва да ги даде, алармира Райна Петрова. Тя поясни, че това е работа на новото управляващо мнозинство в Пловдив, защото те популистично във всички медии само говорят, а когато трябваше на практика да покажат действия, те показаха на какво са способни - да отхвърлят предложения, които касаят пловдивчани.

 

- Един личен въпрос. Защо решихте да се занимавате с политика?

Когато избрах да се занимавам с политика, знаех, че политиката не е професия, а дълг към хората, към обществото. Дълг, който те задължава да бъдеш принципен и отговорен. При встъпването ми в длъжност като кмет, на най-интересния и забележителен район на Община Пловдив, район „Централен”, знаех че пътят, който ми предстои да извървя, ще бъде изпълнен с много предизвикателства, изпитания, и противоречия, но целта да живеем по-добре, по-смислено, по-пълноценно и да чувстваме удовлетворението от посигнатото, си заслужава този път да бъде извървян.

 

 

- Макар, че сте само от една година на този пост, екипната работа ли е разковничето за успешен мандат?

Една година е малко време, за да се почувстват значими резултати от управлението на района, но е достатъчно, за да се откроят добрите практики, както и да се очертаят перспективите занапред, които трябва неизменно да бъдат в синхрон с нарастващите очаквания и потребности на гражданите. Когато става въпрос за управление,  знам, че един човек не е в състояние да постигне максимума като резултати, екипната работата е гаранцията за успех, затова залагам и вярвам от една страна на административния капацитет и професионализъм на всички в районната администрация, а от друга страна разчитам на партньорството на гражданите и медиите, които са основен коректив на управлението. Обещавам да не изневерявам на принципността, отговорността и толерантността в управлението и през следващите години, но имам нужда от парньорството с гражданите, за да се гордеем с района, в който живеем.

 

      

 

Често кметът на района се среща с гражданите – белег за прозрачно управление

 

 

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"