Димитър Панайотов,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – гр. Първомай

 

   "МБАЛ-Първомай" ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ с 50-годишна история и богати традиции. Болницата е разкрита във вече доста далечната 1952 г. Основната й функция е обслужване на населението на Община Първомай и част от населението на Община Садово. Според персонала главна цел на лечебното заведение е задоволяване изискванията и очакванията на пациентите, тоест да се осигури достъпност, качество и своевременност на здравните услуги при спазване правата на пациентите, съгласно Хартата за правата на пациента. Грижата за дорото обслужване на болните, редът и дисциплината са желателните основни  приоритети в работата на лечебното заведение. Структурата на "МБАЛ-Първомай" ЕООД е изградена от:

- Диагностично-консултативен блок;

- Стационарен блок;

- Болнична аптека;

- Административно-стопански блок.

  

   Съгласно Решение №8702/ 07.08.2000г. и Решение за осъществяване на дейност №МБ 113/09.02.2001г. на Министерство на здравеопазването "МБАЛ-Първомай" ЕООД гр. Първомай е лечебно заведение със 100% общинско участие, в което медицински специалисти, съвместно с друг персонал извършват лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно стационарно лечение и родилна помощ, както и рехабилитация, профилактична и промотивна дейност. Предметът на дейността се осъществява в областта на вътрешната медицина, ревмокардиологията, детските болести, неврологията, акушерството и гинекологията, хирургията и ортопедията, лабораторната, ехографската и рентгеновата диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение. „МБАЛ-Първомай” прави опити да осъществява и всички спомагателни дейности по приемането, пребиваването и напускането на пациентите от лечебното заведение от гледна точка на правните норми, постигнатите договорености и принципите на добрата медицинска практика.

Лечебното заведение е единственото на територията на Община Първомай. В болницата са разкрити 107 легла, разпределени в пет отделения. Базата е след основен ремонт и до голяма степен може да се каже, че е оборудвана с необходимата техника и апаратура за диагностика и лечение. Ще направя едно своеобразно описаие и кратка характеристика на различните отделения.

 

 

Вътрешно отделение:

- Интензивен кардиологичен сектор с 6 легла;

- Сектор за палиативни грижи с 4 легла;

- Сектор за рехабилитация а инфаркти с 5 легла;

- Основен сектор с 25 легла;

В отделението работят 10 лекари, от които 4-ма с две специалности: кардиолози, а също така пулмолог и гастроентеролог, 15 медицински сестри и 6 санитари.

 

Хирургично отделение:

- САИЛ с 2 легла;

- Сектор за палиативни грижи с 2 легла;

- Основен сектор с 14 легла;

 

В отделението работят петима лекари. Двама от тях са с призната специалност "Хирургия" и един специализиращ "Хирургия". Други двама от тях са с призната специалност "Анестезиология и реанимация". Помагат им 9 медицински сестри, от които 2 операционни и една анестезиологична. Болничните стаи са с по 2-3 легла, като са е положено някакво старание да бъдат осигурени необходимите аксесоари към болничните легла. В отделението се намира т. нар. Операционен блок. Той е на етажа на хирургичното отделение с цел добра комуникация за приемане и предаване на оперативните пациенти. Разполага с 2 операционни зали – септична и асептична, които имат претенцията, че са със съвременно оборудване и апаратура.

 

 Акушеро-гинекологично отделение:

- САИЛ с 2 легла;

- Родилен сектор с 4 легла;

- Гинекологичен сектор с 9 легла, от които 2 в интерупционен сектор;

Разположено е в южното крило на болницата –  III етаж. В него работят 6 лекари, от които трима с призната специалност "Акушерство и гинекология", двама с призната специалност "Анестезиология и реанимация" и един неонатолог. В отделението също така работят и 9 акушерки, от които две операционни и една анестезиологична, както и  6 санитари.

Неврологично отделение:

- САИЛ с 2 легла;

- Сектор за рехабилотация на инсултно болни с 5 легла;

- Основен сектор с 8 легла;

В отделението работят 4 лекари –  двама от тях с призната специалност "Неврология", един със специалност "Физиотерапия и рехабилитация". Помагат им 8 медицински сестри, двама рехабилитатори и петима санитари.

 

 

Детско отделение:

- Интензивен бокс с 1 легло;

- Кърмачески сектор с 4 легла;

- Неинфекциозен сектор с 10 легла;

 

В отделението работят двама специалисти с призната специалност "Педиатрия". Те са подпомагани са от 6 медицински сестри и 5 санитари. Болничните стаи са на боксовата система с по едно легло, осигуряващо постоянен визуален контакт.

Клинична лаборатория:

В нея накратко се извършват следните изследвания: хематологични, клинико-химични, показатели за диагностика на нарушенията в кръвосъсирването, цитологични и клинико-химични показатели за урината, изследвания на хормони и туморни маркери. В лабораторията работят един лекар с призната специалност, един химик, 5 лаборанти и 2 санитарки.

Отделение рентгенология:

Отделението включва конвенционална рентгенова диагностика и мамограф. В него работи един лекар с призната специалност, двама лабораторни, както и един санитар.

Отделение клинична патология:

- Секционен блок;

- Патоморфологичен лабораторен блок;

В отделението работи един лекар с призната специалност, както и един лаборант и един санитар.

 

Болнична аптека:

Аптеката е с добри функционални връзки с отделенията в стационара. Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите.

   Както в повечето болнични заведения в България, така и тук проблемите са много. Недоволни пациенти твърдят, че в отделението за бърза помощ пациентите могат да открият само плъхове и злобни медицински работници, уверяващи, че няма нужда от дежурни лекари в болницата, които предлагат Пловдив като дестинация за нужните прегледи.

   Преди време имаше известно напрежение, свързано с управителя на „МБАЛ-Първомай” – д-р Мариана Кръстева. Шумеше се, че за нейното място не липсват апетити от страна на видни обществени лица и техни близки, но това като цяло може да се отнесе към жълтата хроника. Според д-р Кертиков именно д-р Кръстева е в основата на сравнителния просперитет на болницата. Той твърди, че през последните 10 години общината не дава средства на болницата, а д-р Кръстева я Е заварила затънала в дългове. Персоналът споделя, че на този етап „МБАЛ-Първомай” не само е изплатила старите си задължения, а дори има положителен финансов баланс, част от който се влага в нова апаратура и консумативи. Извършени са частични ремонти със средства на доброжелателни спонсори. В същото време болницата плаче за смяна на дограми и направа на изолация, както и постоянно обновяване на апаратурата.

 

 

   За съжаление МБАЛ Първомай не прави изключение от общата картина на здравните заведения в България. Остаряла апаратура, липса на първостепенни консумативи, лоши хигиенни условия и грозен, захабен интериор. Това е действителността на българското здравеопазване в XXI век, за съжаление. Отива си поредното правителство, чиито членове обещаваха сериозна реформа в сферата на здравеопазването и подобрения на условията в болничните заведения. Както обикновено, подобни обещания се оказаха илюзорни и крайно пресилени. Социалната политика на държавата е на много ниско ниво, въпреки „усилията” на правителството на Станишев за промяна. На този етап единственото нещо, което според мен може да направи редовият българин за подобряване на здравеопазването, е да внимава за кого гласува, като не се залъгва от поредните големи обещания, а остане реалист с будна гражданска съвест и  позиция.

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.