Делян Маджаров,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

 

Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Стара Загора

 

С решение 4021 от 25.10.2000 г. по фирмено дело 1852 на Старозагорски окръжен съд е регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност "Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Стара Загора" (ОДПЗС), с адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. "Армейска"16 и едноличен собственик на капитала – Община Стара Загора.

Болничното заведение е правоприемник на Психичен диспансер – Стара Загора. Сградата е построена през 1956 г. и от създаването си до 2000 г. с леки структурни промени съществува като психоневрологичен диспансер. Сградовият фонд е общинска собственост. Консултативно-диагностичният и административно-стопанският блок и психиатричен ТЕЛК са разположени в нова сграда, която отговаря на нормативните изисквания и е разположена до стационара.

Стационарът е с разгърната площ от 800 кв.м. Сградата, която понастоящем използва ОДПЗС, е построена през 1972-1973 г. и е амортизирана. Поддръжката се ограничава до текущи ремонти.

Денононощният стационар е с болнични стаи без самостоятелни санирарни възли, кабинети на завеждащ, лекари, мед.сестри,

манипулационна, столова за пациенти, общ санитарен възел и складови помещения и отговаря на изискванията на Наредба 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят  устроиството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи. Дневният стационар има построена зала за занимания, кабинети, зала за ЕКТ и автогенен тренинг и санитарен възел. Има и зала за музикотерапия. Лечебното заведение притежава помещение-гараж. Има две МПС- лек автомобил и микробус, които са амортизирани и са пробег над 200 000 км.

Комуникацията е добра - дериватна система за всеки кабинет и директни телефонни линии, включително и телефонна връзка с най-близкото подразделение на МВР,  в случаи на пациенти с рисково поведение.

Отоплението е централно. Водоснабдяването е от централен водопровод.

Основните дейности на лечебното заведение са:

- издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехалибитация на пациенти с психични разстройства;

- активно издирва лица с показания за диспансеризация, в сътрудничество със здравни, социални, образователни служби и др.;

- диагностицира лицата с показания за диспансеризация, като провежда клинично интервю и оценка на случея, изготвя формулировка на случая и индивидуален план за лечение и грижи;

- лекува лица с показания за диспансеризация, като осъществява: водене на случая, противорецидивно и поддържащо лечение, психосоциална рехабилитация, експертна оценка;

- изготвя анализ на показателите за психични заболявания в областта;

- провежда организационно-методична помощ на разкритите психиатрични кабинети към общопрофилните лечебни заведения;

- съвместно с държавни и неправителствени организации провежда здравно-просветна дейност сред населението по въпросите на рисковите фактори и здравословния начин на живот;

- трудово-лекарска експертиза на временна на временна и трайна нетрудоспособност на лица с психични заболявания;

- при пациенти, чието поведение представлява опасност, се извършва експертна оценка за размера на риска за околните и за лицата от поведението им;

- предприемане на дейности за предотвратяване на опасността;

- при необходимост се предприемат действия от задължителен характер: съдебно-психиатрична експертиза, гражданско дело, задължително лечение в психиатрично заведение и задължителна диспансеризация;

- провеждане на болнично лечение, специализирана диспансерна помощ на лицата, чиито диагностични, лечебни, рехабилитационни и медико-социални проблеми не могат да бъдат решени в извънболнична помощ;

- програми от грижи за пациентите в консултативно-диагностичния блок: водене на случаи; грижи при спешни състояния;при състояния на стрес и саматофорични разстройства в детска и юношеска възраст; при пациенти със САЗ и зависимост от наркотични вещества; пациенти с трудово-правни и съдебно-психиатрични проблеми; пациенти в гериатрична възраст с психични разстройства; при пациенти със социална и трудова рехабилитация;

- програми от грижи при хоспитализирани пациенти; с остри психотични разстройства; с тежка екстрапирамидна с-ка; с остър маниен синдром; с тежки разстройства на личността.

- програми от грижи за провеждане на специализирана психотерапия. В тази посока дейностите са следните: психодигностика /внимание, памет, интелект, характер/; релаксация  автогенен тренинг/; психотерапия /позитивна, краткосрочна/.

Структурата на лечебното заведение се състои от:

- диагностично-консултативен блок, който включва: спешен приемен кабинет, консултативен кабинет, кабинети за пациенти с шизофренни, афективни, органични и невротични разстройства; кабинет за борба с наркоманиите, детско-юношески кабинет; кабинет за социално-правна дейност и суицидо-правна дейност; диагностични лаборатории: психологична диагностика и литиева профилактика; регистър за диспансеризирани болни.

- стационарен блок: средногодишен брой легла – 65, разпределени в отделение денонощен стационар с 40 легла и отделение дневен стационар с 25 легла, и сектор за трудова рехабилитация.

- административно-стопански блок: ръководство, финансово-стопански отдел и управление на човешки ресурси; домакинско обслужване и автомобилен парк.

- ТЕЛК.

В лечебното заведение по щат работят 54 души, както следва:

- висш медицински персонал /лекари с придобита специалност по психиатрия и лекари специализиращи психиатрия/ - 11 души;

- психолози - 3 души;

- социални работници - 3 души;

- медицински сестри - 19 души;

- санитари - 9 души;

- друг персонал - 9 души.

Лечебното заведение работи в тясна връзка и взаимоотношения с:

- Държавна психиатрична болница гр. Раднево - обмен на информация за  пациенти, допълнителни данни за хода на лечението на пациентите  и рехабилитацията им, обсъждане и взимане на решения относно поведението и лечението на някои опасни болни от региона. Провеждат се два-три пъти в годината съвместни колегиуми, срещи, работни обсъждания. Епикризите на изписаните от ДПБ пациенти се изпращат в диспансера с оглед ранното обхващане след болничното лечение, което повишава качеството на медицинското обслужване и създава последователност и непрекъснато наблюдение и обхващане на пациентите;

- Катедра по психиатрия към Медицински факултет на Тракийски университет - при необходимост пациентите се с завеждащ катедра. Периодично се провеждат съвместни колегиуми, с обсъждания на резултати получени при клинични изпитвания на нови лекарства;

- МБАЛ Стара Загора, клиниките към ТУ, ЦСМП и други диспансери на общината - добра колаборация и консултативна диагностична и лечебна помощ;

- общопрактикуващи лекари в областта;

- изпълнители на СИМП в областта;

Сключени са договори с външни изпълнители:

- за юридически услуги;

- за финансово-счетоводни услуги;

- с контрольор от община Стара Загора;

- за охрана - със СОТ към РДВР;

- за интернет мрежа;

- за пране на бельо и постелен инвентар;

- за доставка на храна за пациентите на стационара.

 

Основен източник за финансиране на ОДПЗС е Община Стара Загора: 2003 г. -72,50%,  2004 г. - 72,79%, 2005 г. - 78,89% , 2006г. - 79,01%, 2007 г. - 79,20%.

Собствените приходи на диспансера се движат както следва: 23,86% през 2005 г., през 2006 г. 16,80% през 2007 г. 17,28%. Финансирането от общината за първите тримесечия на 2006 г. - 84,80% и 2007 г. -  82,92% отбелязва леко намаление за сметка на увеличение на собствените приходи от 12,08% на 14,76%.

Анализът на разходите показва, че най-голям е делът на разходите за заплати и осигурителни вноски, като въпреки увеличението на абсолютния им размер, тенденцията е към намаление на процента на общите разходи: 61,15% през 2005 г., 59,26% през 2006 г., до 10,78% през 2007 г.Причината е увеличението на цените на услугите. Поради увеличение на цените се увеличават и разходите за храна, лекарства и медицински консумативи, материали, горива.

"Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД приключва финансовите години с положителен финансов резултат.

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.