Ангел Илиев Герчев,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

 

Регионален център по здравеопазване - Пловдив

 

 

СТРУКТУРА НА РЦЗ - ПЛОВДИВ

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

 

 

 

 

 

1. Извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

2. Извършва контрол върху дейността на:

- лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;

- лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите;

- ЦСМП и филиалите му.

3. Санкционира за извършване на извънболнична медицинска дейност в нарушение на разпоредбите на ЗЛЗ. Санкциите са предвидени в глава 14 в чл. 115 до чл. 118 от ЗЛЗ. Те са глоби в размер от 100 до 300 лева за физическите лица и от 200 до 500 лева за юридическите лица.

4. Взаимодейства и осъществява контрол върху дейността на ХЕИ при реализация на противоепидемични мероприятия и мероприятия, свързани с промоция и профилактика.

5. Координира и контролира изпълнението на национални и регионални здравни програми и проекти.

6. Участва при изработката на Областна здравна карта.

7. Подпомага дейността на дирекция "Специализиран здравно осигурителен надзор" при МЗ.

8. Участва в комисии и работни групи.

9. Организира, координира и контролира:

- определяне на съставите и дейността на ЛКК;

- определяне профила, съставите и дейността на ТЕЛК;

- определяне съставите на РЕЛКК;

10. Контролира трудово-лекарската експертиза.

11. Одобрява съставите на комисиите, имащи право да съставят протоколи за изписване на скъпоструващи лекарства, закупувани от Републиканския бюджет.

12. Контролира създадената организация в лечебните заведения по заявяването, разпределението и разходването на скъпоструващи лекарства, закупувани от Републиканския бюджет.

13. Контролира движението на наркотичните вещества.

14. Контролира спазването на всички изисквания на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

15. Раздава рецептурни бланки за психотропни и упойващи наркотични вещества на лечебните заведения.

16. Продажба на специални формуляри на аптеки и търговци на едро за заявяване на наркотични лекарствени средства.

17. Проучва потребностите от медицински специалисти и включването им в програми за СДО.

18. Съдейства на кандидатите за явяване на изпит за зачисляване за специализация и на изпит за придобиване на специалност.

19. Приема документи във връзка с Наредба № 11/02.03.2001г. за специалистите, които могат да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинети за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране.

20. Координира и контролира изпълнението на национални и регионални здравни програми и проекти.

21. Следи и контролира изпълнението на централните доставки в лечебните заведения на територията на областта, както и получените хуманитарни помощи. Участва в конкурси по изпълнение на закона за възлагане на обществени поръчки и при заемане на длъжности, обявени за конкурси в лечебните заведения.

22. Изработва годишен сборник "Здравеопазване", месечни и тримесечни бюлетини за здравно-демографското състояние на населението.

23. Съгласувано с НЦЗИ и НСИ осигурява информационна основа за управлението на здравеопазването в областта.

24.Изгражда и поддържа информационни системи и масиви, необходими за управление на здравеопазването.

25. Внедрява нови информационни технологии и АИС, създадени в НЦЗИ.

26. Организира, контролира и обработва данни за целите на медицинската статистика.

27. Контролира създаването и поддръжката на;

- регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани по закона за лечебните заведения - Наредба № 19/22.07.1999 г.;

- регистър на лекарите, имащи право да предписват скъпоструващи медикаменти, закупувани със средства от Републиканския бюджет - Наредба № 23/30.10.2000 г.;

- регистър на висшите медицински кадри в Пловдивска област;

- регистър на болните от диабет, паркинсонова болест и коагулопатии;

- регистър на аптеки и складове на едро за наркотични вещества - Наредба № 21/12.10.2000г.

- регистър на съставите на ЛКК на лечебните заведения;

28. Обработва /кодира и внасяне в регистър/ ежедневно съобщенията за смърт и раждане, издадени в ГРАО за област Пловдив.

29. Приема и обработва входните документи - подлистник от болничен лист, отрязък от амбулаторен журнал от лечебните заведения.  

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.