Илия Спасов,

четвърти курс политология (2008-2009)

в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

                         

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение – "Каспела"

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение „Каспела” е разкрита през 2002 г. първоначално като специализирана хирургична болница, в последствие с разширение на дейността в няколко медицински направления като многопрофилна.

Болницата има сключен договор с РЗОК по 63 клинични пътеки и лекува безплатно здравноосигурени лица. МБАЛ”Каспела” е акредитирана от Министерство на здравеопазването с отлична оценка за качество на лечебната и диагностична дейност за всички нейни структури.

Предлага висококачествено лечение в съвременна и модерна база, построена специално за целта. Всички отделения разполагат с болнични стаи с две легла със самостоятелен санитарен възел и баня, обзаведени с телевизор, климатик и сигнално-оповестителна система, операционен блок с три операционни зали, оборудвани с нови и модерни анестезиологични апарати и мониториращи системи.

Всички отделения и структури се ръководят от висококвалифицирани и ерудирани лекари, специалисти по профила на отделението с продължителен стаж, доказали своя професионализъм, голяма част от които са с по две специалности и защитени дисертации за признаване на научна степен ”доктор”. 20% от лекарския състав са хабилитирани лица с титла „доцент” и „професор”.

Многопрофилна болница за активно лечение „Каспела” е изцяло частна структура, управлявана от едноличния й собственик доц.д-р Илиан Дойков д.м.

 

                                               

 Снимка: 1. Многопрофилна Болница „каспела”

 

 

 

          МДЦ ”Каспела” е медико-дентален център, който извършва извънболнична специализирана медицинска помощ по следните специалности:

 

  1. Ушно-носни и гърлени болести

 

  2. Хирургия

 

  3. Орална хирургия - дентален кабинет

 

  4. Ортопедия и травматология

 

  5. Ревматология

 

  6. Образна диагностика - компютър томограф, рентгенова графия и скопия

 

  7. Клинична лаборатория

              

 

 

               Снимка: 2. изглед отвътре                                                            

 

 

        Кабинет - Ушно-носни и гърлени болести

       

        Специализацията на персонала е в областта на хирургията на мезофаринкса, на носа и на параназалните синуси, както и в областта на микроларингохирургията. Отделението разполага с модерна апаратура за микрориноскопия и микросинусоскопия и хирургия, за микроларингохирургия и микроотохирургия.

От 2007 г. работи със съвременен ултразвуков скалпел за безкръвни операции на сливици и нос, чието поколение е единствено в България. Извършва освидетелстване на глухота и отопротезиране.

 

Лекари:

доц. д-р Илиан Дойков д.м.

д-р Лилия Милинич

д-р Сафет Кулов

 

Снимка: 3. Кабинет - Ушно–носни и гърлени болести

 

 

 

        Кабинет - Хирургия

 

        В кабинета се извършват: медицински прегледи, консултации и лечение на заболяванията от областта на коремната хирургия (стомах, жлъчно-чернодробни заболявания, тънки и дебели черва, хернии, хемороиди и др.), ендокринна хирургия (щитовидна жлеза и паращитовидни жлези).

 

        Лекар:

        д-р Тодор Иванов

 

       

        Снимка: 4. Кабинет –  Хирургия

   

        Кабинет - Ортопедия и травматология

 

        В кабинета се извършват: медицински прегледи, консултации и лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат; остеоденситометрия.

 

       

        Лекар:

        д-р Илия Яков

 

      

      

                                               

       

        Снимка: 5. Кабинет – Ортопедия и травматология

 

 

 

        Кабинет - Ревматология 

       

          В кабинета се извършват: диагностика и лечение на всички заболявания на опорно-двигателния апарат: възпалителни ставни заболявания, дегенеративни и обменни заболявания на костно-мускулната система, системни заболявания на съединителната тъкан, болести на сухожилия, връзки и фасции. Диагностика и лечение на ревматоиден артрит, реактивен артрит, псориатичен артрит, болест на Бехтерев, подагра, остеоартроза, остеопороза, колагенози, тендинити и тендовагинити, мекотъканен ревматизъм.

 

           Лекар:

           д-р Димитър Пенев   

                 

                

Снимка: 6. Кабинет – „ Ревматология”

 

 

        Кабинет - Образна диагностика

 

        Осигурява висококачествена образна диагностика на хоспитализирани и амбулаторни пациенти чрез прилагане на съвременни диагностични методи. Прилага медицинския стандарт по образна диагностика чрез осигуряване на максимална защита на лицата при медицинско облъчване.

Притежава необходимия лиценз от Агенцията за ядрено регулиране и прилага система и програма за външна оценка на качеството на рентгеновото лъчение. Разполага с уредби за конвенционална рентгенова диагностика и компютър-томограф.

Предлага висококачествено лечение в съвременна и модерна база, построена специално за целта.

 

Лекар:

д-р Христо Генов

 

                                                              

Снимка: 7. Кабинет – Образна диагностика

 

 

 

       

        Клинична лаборатория

 

        Лабораторията работи в съответствие с медицински стандарт "Клинична лаборатория". В лабораторията чрез количествени и качествени методи на изследване се подпомага ранната диагноза, контролира се динамиката на болестния процес и ефекта на лечението.

Работи се в пълния обем дейности, изисквани от медицинския стандарт за качество. Лабораторията участва в текущо провеждания два пъти годишно външен контрол на качеството и притежава необходимите сертификати за качество на лабораторната дейност.

 

        Лекар:

        д-р Нина Мишелова

 

 

                                                                            

   Снимака: 8. Клинична лаборатория

 

 

        Болницата разполага с лаборатория за Клинична патологоанатомия. Лабораторията е оборудвана с апаратура и пособия, позволяващи планови, срочни и интраоперативни хистологични и цитологични изследвания за нуждите на диагностичния и лечебния процес, в съответствие с изискванията на медицинския стандарт по клинична патология. В лабораторията за Клинична патологоанатомия главен лекар е д-р Емилия Чонова.

         

       

снимка: 9. Лаборатория „ Клинична патологоанатомия”

 

  

Също така има и Микробиологична лаборатория. В нея се изследват  различни клинични материали – раневи, ушни, гърлени, очни и други секрети; пунктати; урина; фецес и др. Извършва се етиологична диагностика на различни микробно обусловени заболявания и определяне на антимикробна чувствителност към широк спектър антибиотици и химиотерапевтици. Използват се както класическите диагностични методи, така и миниатюризирани стандратизирани системи за видова идентификация на различни микроорганизми. Лабораторията участва в текущо провеждания два пъти годишно външен контрол на качеството – гаранция за достоверност и професионализъм при извършването на микробиологичните изследвания. В Микробиологична лаборатория главен лекар е д-р Бойка Захариева.

Болница „Каспела” разполага със следните медицински отделения:

- Отделение „Хирургия”

- Сектор „Пластична и възстановителна хирургия”

- Отделение „УНГ болести”

- Отделение „Гастроентерология”

- Отделение „Ревматология”

- Отделение „Лицево-челюстна хирургия”

- Отделение „Образна диагностика”

- Отделение „ОАИЛ”

 

        Отделение „Хирургия” извършва пълен обем високоспециализирани операции от областта на коремната хирургия (стомах, безкръвни жлъчно-чернодробни операции, тънки и дебели черва, хернии, хемороиди и др.), ендокринна хирургия (щитовидна жлеза и паращитовидни жлези).

Разполага с окомплектована апаратура за извършване на миниинвазивни лапароскопски оперативни интервенции (безкръвни операции); апаратура за вътреоперативна защита на ларингеалните нерви от увреждане при операция на щитовидна жлеза.

Сектор „Пластична и възстановителна хирургия” извършва пълен обем естетични корекции, в съответствие с националните и международни медицински стандарти за качество на оперативната дейност. Работи по клинични пътеки с РЗОК в областта на изгарянията на кожата.

Началник на сектора е д-р Антон Тонев, специалист „Хирургия” и „Пластична и възстановителна хирургия”.

Д-р Антон Тонев е:

- член на Българското национално дружество по изгаряне и пластична хирургия;

- Член на Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (BULAPRAS);

- Член на Международната конфедерация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (ISAPS), Международната (ISBI) и Европейската (EBA) асоциации по изгаряне.

Д-р Антон Тонев работи в областта на пластичната хирургия от 1985 г. в клиника по изгаряне и пластична хирургия – гр.Пловдив. Има многократни международни специализации в Париж - Франция, Монако, Турция, Гърция и др. С учредяването на спецалността „Пластична хирургия” в България полага успешно изпит и става един от първите дипломирани специалисти в страната. През 1995 година въвежда в Пловдив и Южна България метода за оформяне на тялото чрез изсмукване на мазнини. Благодарение на натрупания опит д-р Антон Тонев разпространява тази техника на почти всички части на тялото, като в момента е сред най-изявените специалисти в тази област в България.

 

 

       

        Снимка: 10. Д-р Антон Тонев

 

 

 

        Създаването на болница „Каспела” започва с разкриването на отделение „Ушно-носни и гърлени болести” от 2000 година като център с леглова база, впоследствие като специализирана болница, разширена в многопрофилна болница. С годините отделението непрекъснато увеличава своите пациенти, започвайки от средно 750 пациента през 2000 г. до над 2500 пациента годишно сега.

        Отделение „Гастроентерология” провежда лечение и диагностика със съвременна и модерна специализирана апаратура на заболяванията на стомашно-чревния тракт, хепатобилиарната система, панкреаса, слезката и периотонеума.

Широко се прилага горна и долна ендоскопия, ендоскопски биопсии, премахване на полипи, абдоминална ехография, сляпа и целенасочена биопсия под ехографски и/или компютър-томографски контрол, придружени от задълбочени хистологични и хистохимични изследвания.

В Отделение „Лицево-челюстна хирургия” се извършва: 

оперативно лечение на възпалителни процеси на слюнчени жлези, включително екстирпация на конкременти; оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на слюнчени жлези; оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори в устната кухина; оперативно лечение на възпалителни процеси от зъбен произход – абцеси и флегмони; оперативно лечение на кисти на челюстите; пластично затваряне перфорации на максиларен синус и оперативно лечение на одонтогенни синуити; оперативно лечение на ретинирани зъби.

Административен директор на болницата е д-р Галина Дойкова, специалист „Трудова медицина” и „Радиационна хигиена”, ръководител на Служба по трудова медицина ”Гала Консулт”.

Управител на Многопрофилна болница за активно лечение „Каспела” и Медико-дентален център „Каспела” е доц.д-р Илиан Дойков д.м., специалист УНГ болести.

 

 

 

                                                  

Снимка: 11. д-р Галина Дойкова и доц.д-р Илиян Дойков

 

 

       

Д-р Дойков подчерта, че ако инвестициите в здравеопазването бяха печеливша дейност, вместо хотели щяха да се строят болници. Той не назова колко е инвестицията, но каза, че тя е осигурена изцяло чрез ипотеки и заеми.

 

 

 

 


Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

 

 

Copyright ©1997-2009 OMDA Ltd. All rights reserved.