СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

пролет

автори

без редактор

КОСОВО

ЮСМЕНИ И МАЙНИ В ХИКСЛАНДИЯ

животоописания

идеалният тип човек при капитализма

мечтата за българия

автори

без редактор

 

 

Гергана Валентинова Демирева - политология трети курс (2007-2008),  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

 

Идеалният човек при капитализма

  

Капитализмът поражда много промени. Тези промени обхващат най-различни аспекти на обществения живот от новите социални отношения и поставянето на първо място на икономиката и печалбата до раждането на нов идеал за човек. Това се случва не под въздействието на някакъв скрит механизъм, а по-скоро като реакция от възникването на нов тип икономически, обществени, културни и други интереси. В съвременното общество всички тези промени имат нови измерения, но поради факта, че отдавна са проникнали в бита и съзнанието на хората, днес е почти невъзможно да бъдат разграничени от самата представа за модерност.

В такъв смисъл идеалният човек при капитализма се превръща не в кой да е, а именно в модерния човек носителя на новото, на промяната, на възможности и на идеи. Този идеал се крепи преди всичко на представата за върховенството на икономиката в модерния свят, на технологията и на комуникациите.

Съществено е да се посочи, че Макс Вебер в своята книга Протестанската етика и духът на капитализма посочва някои от характерните черти на капиталиста, търсейки техните корени в Протестанството. Макар че книгата е писана в далечен период от време, някои от нейните идеи и до сега са актуални за съвременното забързано общество. Максимите, които извежда Вебер, и днес често биват използвани за мото от модерния човек, а именно: Времето е пари, Доверието е пари, Парите имат размножителна способност.

Така образът на капиталиста изцяло се покрива от представата за човек, който е спечелил, натрупал е богатство. Той не е просто богат човек постигнал е своето състояние чрез труд, чрез собствените си усилия, уникалните си способности и талант. Човекът - казва Вебер - е подвластен на печалбата, превръщайки я в цел на своя живот. Именно това е една от основните храктеристики на идеалния човек на капитализма той трябва да е преуспял, да притежава добро имотно състояние и да е пръв сред другите.

Така се ражда идеята, че този човек трябва да е лидер и да притежава качества, с които да е повече от другите да бъде уникален, да е с ярка индивидуалност, която ясно да го разграничава от останалите. Съвременното общество толерира различието, но това различие трябва да бъде изразено в повече способности талант, лидерски качества, уникални технологични умения. Модерният човек не е вече специалист по всичко, а има конкретно поле на изява някаква област, където той се нарежда сред най-добрите.

Именно от тази уникалност се поражда и друго важно качество на капиталиста. Идеалният модерен човек не държи на семейните връзки и от ранна детска възраст бива откъснат от средата си. Той не се опира на семейството и на своите приятели, нито на други колективистични среди, основани по подобен начин.

В съвременното общество се задълбочава и идеята за конкурентността. Идеалният човек трябва да бъде конкурентноспособен. Това се изразява в много аспекти и не само в сферата на бизнеса, но дори и в личния живот и свободното време. Капиталистът непрекъснато има желание да поддържа едно първенство във всяко едно начинание.

Той се стреми също да реагира бързо, да бъде мобилен, комуникативен и отворен за нови идеи. Тези качества са изключително важни при наемане на работа и заемене на длъжност. Чрез тях идеалният човек на капитализма се стреми да се приобщи към новия разширен модерен свят. В ерата на глобалната комуникация тези качества заедно с професионализма, владеенето на различни езици, са сигурен източник на средства.

Наред с тях модерният човек трябва да бъде адаптивен, да умее да бъде толерантен към чуждите възгледи. Последното е много важно в съвременната среда, където се ценят ярките индивидуалности. По такъв начин единствено те могат да бъдат полезни за обществото като цяло.

Важно е да се отбележи, че модерният човек се опира на различните форми на сдружения, които да защитават неговите идеи и възгледи. Това са партиите и други форми на организираност. Капиталистът се чувства обвързан с тях от гледна точка на факта, че те се явяват като начин за проявяването на съпричастност към опредлени интереси и осигуряване на тяхната защита. Идеалният човек на капитализма не е подтикван по никакъв друг начин за участие в тях, освен от собствените си лични възгледи.

Не му е чуждо и желанието да развива нов вид дейност, насочена към благотворителност и към участието в най-различни неправителствени организации, занимаващи се с подобни цели.

Трябва да се подчертае, че въпреки благотворителността и други подобни прояви на милосърдие, модерният човек има силно егоистични чувства. За него важно е неговото собствено издигане над останалите благодарние на личните му качества. Идеалният човек на капитализма се отличава с високо самочувствие, опиращо се на постигнатите успехи.

Важно качество е отвореността на капиталиста към новото той е  реален негов носител. Опира се на новите технологии и идеи в своята дейност независимо дали е на професионалното си място, или е в домашна обстановка. В такъв смисъл за него нововъведенията се превръщат в начин на живот.

Не  бива да се пропуска и развитието на комуникациите в съвременния свят, а също и процесът на глобализация. Идеалният човек на капитализма е отворен към посещения в различни страни, запознаване с тяхната култура и почерпване на опит от тях.

В заключение могат да бъдат посочени следните основните качества на идеалния човек на капитализма:

   Желание за просперитет и забогатяване

   Индивидуализъм

   Дистанцираност от семейната среда

   Конкуретноспособност

   Егоизъм

   Мобилност

   Толерантност

   Защитаване на собствени идеи и възгледи чрез участие в различни партии и организации

   Благотворителност

   Отвореност към новостите.

         

 

 

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2007-2008)

есен

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

автори

без редактор

автори

без редактор

СТУДЕНТСКИ ФОРУМ

(2006-2007)

есета по зададена тема

 

автори

без редактор

Пълната стенограма на Кръглата маса (1990) Защо преходът беше такъв? Идейната криза, властта на кликите и homo transcurrens ☼  Новите йерархии ☼  СРЕДНАТА КЛАСА☼  КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕТО ☼ 

Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.