Мисия на САЩ към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/
Виена
20 септември 2000

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕДСТАВЕНО ОТ ПОСЛАНИК ДЕЙВИД Т. ДЖОНСЪН ПРЕД ПОСТОЯННИЯ СЪВЕТ,
ВИЕНА

(извлечение)

В центъра на вниманието на международната общност в неделя ще бъде ФР Югославия.  Нито ние, нито хората в Сърбия и Черна гора трябва да приемат фалшифицирани резултати от откраднати избори. Така както на 19 септември  външните министри на Европейския съюз ясно и красноречиво се ангажираха с това, че избралата демократична промяна Сърбия ще бъде възнаградена, така и ние искаме да заявим ясно на режима, че той ще трябва да плати, ако открадне изборите и откаже на своя народ такъв избор.

Съединените щати са признателни на Председателството за ролята му при координиране на международните усилия за   наблюдаване на изборите във ФР Югославия и за това, че е поело отговорността да направи и огласи официалната  оценка  за начинът, по който са проведени изборите. Дълбоко се надяваме, че вашата оценка ще има основанието да приветства един демократичен избор, направен свободно от народа на ФР  Югославия.

(неофициален превод на Омда)
U.S. Mission to the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Vienna
September 20, 2000

STATEMENT ON THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

DELIVERED BY AMBASSADOR DAVID T. JOHNSON TO THE PERMANENT COUNCIL,
VIENNA

(excerpt)

The spotlight of the international community will be on the Federal Republic of Yugoslavia on Sunday. Neither we, nor the people of Serbia and Montenegro, should accept flawed results from a stolen election. Just as the European Union Foreign Ministers made clear so eloquently
on September 19, the rewards for Serbia of a choice for democratic change, let us also make clear to the regime that there will be a cost if they steal the election and deny their people that choice.

The United States is grateful to the Chair for its leadership in coordinating international efforts to observe the Federal Republic of Yugoslavia elections, and for taking on the responsibility to issue the authoritative statement regarding the conduct of the elections. We hope profoundly that your statement will be able to welcome a
democratic choice made freely by the people of the Federal Republic of Yugoslavia.

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of Bulgaria | History | Ethnography and Folklore |
Bulgarian Cuisine | News