ЕВРОПАРИТЕ

http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2283&sectionid=5&id=0002301

Консулт

Европари - само за регистрирани парцели

Министърът на земеделието Нихат Кабил инспектира обучението на представители от 28-те области в страната как трябва да се прилага Системата за идентификация на земеделските парцели. След като минат курса, те трябва да обучат служители от общинските служби да очертават заедно със стопаните парцелите.

Снимка: Любомир Спиров

Всяка година от 1 март до 15 май земеделците могат да кандидатстват за субсидия от ЕС

Драгомир Николов

Един от основните въпроси, който вълнува земеделските производители пред прага на Евросъюза, е какво трябва да направят в близките месеци, за да могат да се възползват от евросубсидиите догодина.
Още отсега е ясно, че пари ще се дават за площ ползвана земя. Пред кандидатите за евросубсидии обаче има прагове за размера на площите.
България направи предложение към Европейската комисия субсидия да получава всеки производител, обработващ минимум 1 хектар, т.е. 10 декара, за всички култури без трайни насаждения, зеленчуци и тютюн. За тях страната ни поиска минималната площ да е 5 декара. Отговорът от Брюксел пристигна през април и според него минимална площ от 5 дка се признава само за трайните насаждения - плодни дървета, ягоди и т.н. За да получават евросубсидия, производителите на всички останали едногодишни култури трябва да обработват поне 10 дка.
Минималните площи

може да са съставени от отделни парцели,

но всеки от тях не може да е по-малък от 1 дка. Това на практика означава, че ако стопанин има например общо 10 дка зеленчукови градини, но разделени в три парцела по 5, 4.2 и 0.8 дка, той няма да може да получи субсидия. Причините са, че парцелът от 0.8 дка не се признава, защото е под изисквания минимум. Така общата площ пада под изискваните поне 10 дка и земеделецът няма шанс да получи субсидия.
За европарите може да кандидатства само онзи, който обработва земята. Собственик, който не ползва декарите си, не може да се регистрира в системата. Ползвателите имат право да регистрират всички парцели - независимо дали са тяхна собственост, или са взети под аренда.
Пътят към получаването на субсидиите започва от доброволното регистриране на всеки стопанин в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).
"Регистрацията ще се прави поетапно, в зависимост от това за кои землища има изготвена цифрова орто-фото карта", заяви Виолета Коритарова, експерт в аграрното ведомство.
До 22 май бе готова картата за 25 хил. кв. км. От тази дата започна и регистрацията на земеделците от Пловдив, Стара Загора, Сливен, Плевен, Казанлък, Бургас, Варна, Кюстендил, Добрич и Пазарджик. До юли трябва да започне и регистрацията за землищата на Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Видин, Монтана, Враца, Габрово.

Как става самата регистрация

След като картата за определено землище е готова, общинската служба "Земеделие и гори" ще кани хората, обработващи земи, да се регистрират.
Всеки кандидат трябва да попълни молба, в която да впише личните си данни и размера на ползваните площи. Веднага след това той и общински служител ще очертаят площта върху цифровата карта. Това става на екрана на компютър, като системата веднага извлича и показва размера на парцелите. Всеки очертан терен получава уникален идентификационен номер. Прави се разпечатка в два екземпляра, които се подписват от кандидата. Единият остава в общинската служба, а другият е за ползвателя.
Данните за регистрираните площи и производители влизат в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Именно забавянето на изграждането на тази система бе означено като зона на сериозно безпокойство в майския мониторингов доклад на ЕК. Чрез ИСАК Разплащателната агенция, която трябва да бъде акредитирана до края на 2006 г., ще раздава евросубсидиите и ще контролира усвояването им.
Изненадващо, но при регистрацията няма да се изисква представяне на нотариални актове за собственост или арендни договори, доказващи правата над заявените терени. Контролът ще се осъществява чрез системата за идентификация. Когато системата засече, че няколко ползватели са очертали едни и същи декари, те няма да могат да кандидатстват за евросубсидия, докато не се изясни кой е правоимащият.
Освен първоначалната регистрация всяка година от 1 март до 15 май земеделците трябва да подават заявление в местната структура на Разплащателната агенция. Срокът е еднакъв за всички страни членки на ЕС. В заявлението земеделците трябва да потвърдят, че ще обработват площите, които са заявили, като могат да добавят нов парцел или да се откажат от вече заявен. За първи път процедурата ще се извърши догодина, ако България влезе в ЕС от 1 януари 2007 г. Причината това да се прави задължително всяка година е, че в много случаи добрата земеделска практика изисква промяна на площите или смяна на културата, която се отглежда.
Европомощите ще се изплащат през декември по банкови сметки на кандидатите, разкрити служебно от Разплащателната агенция, за да няма съмнения, че парите не са отишли, при когото трябва.
Преди обаче европарите да пристигнат в банковите сметки, според европейските нормативи минимум 5% от всички подали заявления за подпомагане ще бъдат проверени дали обработват заявената земя. Проверките ще се извършват от служители на Разплащателната агенция. Ако се установи, че терените не се обработват, нарушителите няма да получат субсидия.

Системата е отворена

От аграрното ведомство подчертават, че включването в системата за субсидиране може да стане и след 2007 г. "Няма краен срок за регистрация в системата за идентификация на парцелите", заяви Виолета Коритарова. По всяко време ползвателите могат да отидат и да се регистрират, а в периода от 1 март до 15 май да потвърдят очертаните площи пред Разплащателната агенция. Трябва да имат предвид обаче, че ако се регистрират след 15 май, няма да имат право да получат евросубсидии за същата година.
По предварителни данни всеки ползвател ще получава между 10 и 20 лв. на декар евросубсидия. Горната граница от 20 лв. ще е постижима само ако държавният бюджет отпусне средства за национални доплащания. Иначе субсидията ще е около 9 - 10 лв.
Компенсаторни доплащания към директните помощи ще има за производителите, занимаващи се с екологично земеделие, и за ползвателите на земи в планински и полупланински райони.

КАРЕ
Закъснение

В момента земеделското министерство се опитва да наваксва закъснението, с което се изготвя орто-фото картата. Тя трябва да покрива цяла България и да е готова най-късно до октомври т.г.
Дигиталната карта се изработва чрез заснемане на земната повърхност от самолет. Едва през миналата година аграрното ведомство сключи договор с белгийската фирма "Евросенс" за 46 822 кв. км от територията на страната. По-късно бе сключен договор и за останалата площ.
Към 22 май т.г. са заснети 45 хил. кв. км, или 40% от територията на страната.
За да навакса забавянето и да спази сроковете, земеделското министерство се снабди от европейски фирми със сателитни снимки за 33 хил. кв. км. Фотосите, купени от европейските доставчици на американските спътници "Куйкбърд" и "Иконос", след това се геореферират - тоест се "привързват" към земната повърхност, за да се получи цифровата орто-фото карта. Заснетите участъци постепенно се нанасят, целта е най-късно до средата на юни картата за тях да е готова. Тя ще покрива части от територията на Благоевградска, Бургаска, Ямболска, Смолянска области, Рило-Родопския масив и по нея земеделците от тези региони ще се регистрират. Тъй като сателитните снимки са архивни, тези 33 000 кв. км ще бъдат заснети и от самолет и ще се прави повторно цифрова карта. Подменянето ще започне още тази година, за да може от 1 март до 15 май догодина, когато Разплащателната агенция утвърждава площите, всеки парцел да бъде очертан по актуалната карта и неточностите да се коригират, увери Любомир Радев, експерт от агроведомството.
От ведомството препоръчват земеделците да се регистрират в системата за идентификация до края на тази година. Ако искат да получат евросубсидии още през 2007 г., финалният срок е 15 май догодина, когато изтича последната възможност да подадат заявление в Разплащателната агенция. 

Повече от две трети от тютюнопроизводителите в България обработват малки парцели под 10 дка. За да получават евросубсидии, те трябва да намерят начин да се кооперират помежду си.

Снимка: Архив "Сега" 

Директни плащания (евросубсидии) в млн. евро

 

Година сума  
2007 200.3  
2008 240.4  
2009 281.0  
2010 321.2  
2011 401.4  
2012 481.7  
2013 562.0  
2014 642.3  
2015 722.6  
2016 802.9