Препоръчваме ви изключителното интелектуално пътешествие с  "Ноевия потоп" (новите научни разкрития за събитията, които промениха историята) от Уйлям Райън и Уолтър Питман, издателство Славена, Варна, 2000 година. Има чудесен послеслов от професор Петко Димитров, Институт по океанология-БАН, Варна.
Става дума за хипотеза, според която Потопът се е състоял в... Черно море. 

Книгата е добре преведена, написана в завладяващ стил и, доколкото мога да преценя, е научно прецизна. За съжаление няма библиография, но всеки би могъл да потърси нужната му литература от имената, които са споменати в текста.

Книгата според мен има връзка с моя любителски разказ за гробниците.

 

 

 


Защо "приказка"? | Земята на българите | Народът на България | История|
Етнография и фолклор | Българска кухня | Хайд парк

 

You could undertake an exceptional intellectual journey with a book devoted to the latest scientific discoveries about  the circumstances that changed history's course, Noah's Flood  by Walter C. Pitman III and William B. F. Ryan, New York: Simon & Schuster, 1998. The Bulgarian edition (Noeviyat Potop. Slavena, 2000) includes an excellent afterword by  Prof. Petko Dimitrov, Institute of Oceanology, Varna, Bulgarian Academy of Sciences. It dwells on a hypothesis arguing that the Flood occurred in ... the Black Sea.

The Bulgarian translation is very good, the book itself is written in a fascinating style, and, to my judgement, is academically accurate. Regretfully, it is not supplied with a bibliography, but the reader may well search for relevant literature using the names mentioned in the text.

I believe this work is associated with my amateur account of the tombs.

 


Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of Bulgaria | History | Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

 


 

 

 

Copyright 1997-2011 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени

Home