21
Друг поглед към  недоизрязания  капак. Защо ще остане недоизрязан?!
Няма как с него да затворим тези гробници... Ще продължим и по-нататък, но се появиха и други тайни - за  бичата глава, за дивото степно магаре, с което изглежда са се  хранили древните хора, за формата на техните съдове...
The half-cut lid seen from a different perspective.
Why was it to stay like that?
We have no way to close these tombs with it... 
We shall go on, but other secrets have come up - the bull's head, the wild steppe donkey, which must have served as food to these ancient people, the shape of their pottery...

724K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

 

Защо "приказка"| Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of  Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Home

Copyright 1997-2011 ® OMDA Ltd. Всички права запазени