13
На този гроб погребалната камера е с малки размери. Това означава две неща: или гробовете са дълбани в скалата след настъпване на смърта, или начина на трупополагане е бил различен. И двата варианта поставят много въпроси.
The burial chamber of this tomb is quite small. It might mean two things: either the tombs were cut in the rock after the person's death, or the mode of laying the body was different. Both hypotheses pose numerous questions.

900K


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

Защо "приказка"| Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of  Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Home