16
Поредният гроб. Изсветлих снимката му, за да се види по-добре полукръглата ниша в стената на камерата.
The next tomb in a row. 
I have brightened the picture in order to make visible the small semicircular alcove cut in the chamber's wall.

900K


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 

 

Защо "приказка"| Земята на българите | Народът на България | История | Етнография и фолклор |
Българска кухня | Хайд парк |

Why it is "Wonderland" | The Bulgarians' Land | The People of  Bulgaria | History |
Ethnography and Folklore | Bulgarian Cuisine | Perspective of the Day

Home

Copyright 1997-2011 ® OMDA Ltd. Всички права запазени