РЕАЛИИ: КОМУНИСТИЧЕСКА СЪЗНАТЕЛНОСТ

 

Идейната чистота е един от синонимите в просторечието на КОМУНИСТИЧЕСКАТА СЪЗНАТЕЛНОСТ Нравствено-идейна характеристика на индивида, от която следва, че той желае, стреми се (или вече е постигнал) - комунистическите идеи да бъдат  съдържанието на неговата идентичност.

Това е новият човек. Той иска да бъде (или вече е станал) истински комунист. Самият стремеж предполага Вяра в тези идеи и критичност към всичко, което им противоречи. Той е войник на партията.

Комунистическата съзнателност е съзнателност въобще. Съзнателният е комунистически съзнателен.

Съзнателността предполага страст, обсебеност, постоянство. Тя е свързана с възхвала на колективността, трудолюбието, скромността, изпълнителността, себеотрицанието и поощрява  покровителственото великодушие към необразования, бедния, простия човек.

При съзнателния човек доминират моралните мотиви за трудова и общественополезна дейност. Материалните му интереси са минимизирани по рождение и/или поради самоограничение.

Съзнателният е нетърпим към други възгледи и техните носители. Той осъжда образованата интелигентност (интелигентщина), ерудицията (многознайковщина), изискаността (престореност, неискреност), свободните нрави (морално-битово разложение), индивидуализма (самата дума индивидуализъм имаше негативно съдържание). 

Комунистическата съзнателност се постига с възпитателната работа на партията, комсомола, профсъюзите. Развитието на съзнанието е в центъра на изпълнението на комунистическия проект. При комунизма всички щяха да бъдат съзнателни.


 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени